Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hòa Thượng Thích Huyền Quang Gửi Thông Điệp Vu Lan

16/08/200200:00:00(Xem: 3124)
PARIS - Dưới đây là bản Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin PG Quốc Tế từ Paris, trong đó ghi lại Thông Điệp Vu Lan của HT Huyền Quang gửi từ nơi bị lưu đày.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 15.8.2002
Ý nghĩa Thông điệp Vu Lan 2546 của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang :
Với nam nữ Cư sĩ Phật tử, trả hiếu đối với cha mẹ hiền tiền và cha mẹ trong hằng hà sa số kiếp trước ; Với chư Tôn đức Tăng Ni, trả hiếu đối với đức Phật là truyền thừa Chánh pháp và bảo vệ Quê hương.
Lễ Vu Lan, mùa báo hiếu, rơi vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, dương lịch năm nay là ngày 23.8.2002. Nhân dân Việt nhiều đời gọi là ngày Rằm xá tội vong nhân, đối với chư Tăng, Ni, Phật tử là lễ Tự tứ, tức ngày xuất hạ sau ba tháng an cư mùa hè của chư Tăng, Ni. Vu Lan, mùa báo hiếu hay ngày Rằm xá tội vong nhân đều liên quan đến chuyện ngài Mục Liên cứu mẹ khỏi địa ngục A Tỳ. Thoạt đầu ngài Mục Liên dùng thần thông quán chiếu, thấy mẹ vì nghiệp dữ lúc sinh tiền nên bị đọa địa ngục, nhưng không sao cứu được mẹ. Ngài liền đến gặp đức Phật xin cầu cứu. Đức Phật dạy rằng, hãy đến nhờ chư Tăng, Ni chú nguyện nhân ngày Tự tứ. Nhờ nguyện lực của tập thể Tăng già mà mẹ ngài Mục Liên thoát khỏi địa ngục. Từ câu chuyện ngài Mục Liên, mà Phật giáo có truyền thống trả hiếu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, và thành lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng bảy âm lịch.
Do vậy mà Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang nhắc lại ý nghĩa trả hiếu này trong bức Thông điệp Vu Lan 2546 vừa gửi từ Quảng Ngãi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến : "Chữ hiếu trong đạo Phật không chỉ bao hàm cha mẹ trong đời này, mà xuyên suốt lên tới Cửu huyền Thất tổ, nghĩa là cha mẹ nhiều đời trong hằng hà sa số kiếp. Kinh sách thường viết "chúng sanh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau". Như vậy, thì ngoài sự trả hiếu cho cha mẹ hiện tiền, còn thêm sự trả hiếu cho cha mẹ nghìn muôn kiếp trước. Hiếu hạnh của đạo Phật là lòng Đại Từ tiến hành không ngưng nghỉ. Trả hiếu cho cha mẹ đồng nghĩa với thương cứu chúng sinh. Vì chúng sinh chẳng ai khác hơn là cha mẹ nghìn muôn kiếp trước của mình vừa được thác sinh".
Trong ý nghĩa đó mà người Phật tử Việt Nam dấn thân cứu độ tất cả mọi người, bất phân thân thuộc, theo lời bức Thông điệp Vu Lan 2546 : "Cho nên gặp ai khổ lụy, bần hàn ; gặp ai sa cơ, thất thế ; gặp ai lâm cảnh ngục tù, áp bức ; gặp ai vô minh, phiền não ; gặp ai tham luyến, sân si... người Phật tử không thể nhắm mắt làm ngơ, mà phải đem tâm Đại Bi bảo bọc hết thảy chúng sinh, đem tâm Đại Từ làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, đem tâm Vô Ngại dẹp bỏ mọi chướng ngại cho kẻ khác".
Đây chính là tinh thần Từ Bi của Phật giáo xuyên suốt mọi thời gian và không gian của nhân thế qua lời dạy của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang viết trong bức Thông điệp: "Mùa Báo Hiếu, Ngày Xá tội vong nhân, Siêu độ hương linh Cửu huyền Thất tổ... vào dịp chư Tăng xuất hạ ngày Tự Tứ, biểu hiện hoàn mãn Hiếu hạnh mà cũng là lòng Đại Từ của Phật giáo, vừa cho những vong linh khuất bóng vừa cho chúng sinh hiện tiền. Như thế, người Phật tử Việt Nam có thể hãnh diện làm kẻ thừa kế nền giáo lý cao cả của Đức Phật trong công cuộc tôn trọng và bảo vệ Linh quyền và Nhân quyền. Nhân quyền cho người sống và Linh quyền cho người chết". Sau đây là toàn văn bức Thông điệp Vu Lan :
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Phật lịch 2546
Số : 03 - VTT/XLTV
THÔNG ĐIỆP VU LAN 2546
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Mùa Báo Hiếu Vu Lan lại về, trang nghiêm trong nghi lễ, trầm hùng trong tâm tư toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử ở trong hay ngoài nước. Gặp thời nhiễu nhương, đất nước chưa yên ổn, Chánh pháp bị hủy báng, mới thấy rằng các ngày Đại lễ Phật giáo trở thành Thủ đô tâm linh, nơi quy tập những khối lực tâm thành và chí nguyện Bồ tát của hằng triệu Phật giáo đồ.
Thương thay thập loại chúng sinh
Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người
. . .
Đạo Vô thượng thần thông quảng đại
Chuyển pháp luân tam giới thập phương
Mùa Báo Hiếu, Ngày Xá tội vong nhân, Siêu độ hương linh Cửu huyền Thất tổ... qua bao đời các ý niệm tương duyên tương sinh ấy hiển lộ thành nguyên lý sống, thành tác phong hằng nhật của người Phật tử đối với sự trả hiếu, và vun bồi nền móng gia đình cho quốc thổ và quốc thể Việt Nam uy nghiêm tồn tại.
Tiến trình trả hiếu khởi đầu với sự nhận chân thực tại, như ngài Mục Liên nhìn và thấy hình ảnh mẹ thống khổ nơi tận cùng địa ngục. Nhưng làm sao để cứu mẹ " Phải phát bồ đề tâm cứu khổ, cứu mẹ ra khỏi ngục A Tỳ. Phát bồ đề tâm thôi chưa đủ, vì bước phát tâm này mới là nguyện lực cá nhân. Nguyện lực cá nhân cần có thêm sự trợ thủ và chú nguyện của tập thể chư Tăng, một tập thể của Trí tuệ Bát Nhã, thì mới viên thành chí nguyện. Đây là ba bước của tiến trình trả hiếu. Suy ra mọi sự cứu khổ trên trần thế đều phải hội đủ quá trình ba bước ấy : Một là, nhận chân thực tại ; Hai là, nguyện ước trừ nguy ; Ba là, lực lượng từ bi cứu khổ. Một thôi chưa lay đổ được nghịch cảnh, mà phải hòa hội ba lộ trình thể hiện nhất thiết chủng trí thì mới chuyển hóa được thời cơ.
Chữ hiếu trong đạo Phật không chỉ bao hàm cha mẹ trong đời này, mà xuyên suốt lên tới Cửu huyền Thất tổ, nghĩa là cha mẹ nhiều đời trong hằng hà sa số kiếp. Kinh sách thường viết "chúng sanh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau". Như vậy, thì ngoài sự trả hiếu cho cha mẹ hiện tiền, còn thêm sự trả hiếu cho cha mẹ nghìn muôn kiếp trước. Hiếu hạnh của đạo Phật là lòng Đại Từ tiến hành không ngưng nghỉ. Trả hiếu cho cha mẹ đồng nghĩa với thương cứu chúng sinh. Vì chúng sinh chẳng ai khác hơn là cha mẹ nghìn muôn kiếp trước của mình vừa được thác sinh.
Cho nên gặp ai khổ lụy, bần hàn ; gặp ai sa cơ, thất thế ; gặp ai lâm cảnh ngục tù, áp bức ; gặp ai vô minh, phiền não ; gặp ai tham luyến, sân si... người Phật tử không thể nhắm mắt làm ngơ, mà phải đem tâm Đại Bi bảo bọc hết thảy chúng sinh, đem tâm Đại Từ làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, đem tâm Vô Ngại dẹp bỏ mọi chướng ngại cho kẻ khác. Người Phật tử tùy hỷ với pháp lành, tùy thuận với quần sanh để giải thoát nhân loại trầm luân khổ ách.
Mùa Báo Hiếu, Ngày Xá tội vong nhân, Siêu độ hương linh Cửu huyền Thất tổ... vào dịp chư Tăng xuất hạ ngày Tự Tứ, biểu hiện hoàn mãn Hiếu hạnh mà cũng là lòng Đại Từ của Phật giáo, vừa cho những vong linh khuất bóng vừa cho chúng sinh hiện tiền. Như thế, người Phật tử Việt Nam có thể hãnh diện làm kẻ thừa kế nền giáo lý cao cả của Đức Phật trong công cuộc tôn trọng và bảo vệ Linh quyền và Nhân quyền. Nhân quyền cho người sống và Linh quyền cho người chết.
Năm trước, tôi đã cất lời kêu gọi hàng Cư sĩ Nam Nữ Phật tử mở ra truyền thống mới về lễ nghi Hiếu hạnh. Nghĩa là sau khi làm lễ Vu Lan ở chùa, về nhà nên thiết lễ cầu nguyện tại gia cho cha mẹ hiện tiền cũng như tổ tiên quá khứ. Làm sao cho từ nay, nghi lễ này trở thành phong tục mới, tập quán mới nhằm giáo dục cho con cháu về chữ Hiếu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đây sẽ là cái Tết Hiếu thuận, sau Tết Nguyên đán và trước Tết Trung thu của các cháu thiếu nhi hằng năm.
Tôi cũng đã tha thiết, nay xin lặp lại, kêu gọi chư Tăng Ni, hàng Trưởng tử của Như Lai, đã cát ái từ thân, thì sự truyền thừa của Chánh Pháp, cũng như sự bảo vệ quê hương nơi mình hành đạo, chính là sự nối dõi của đạo Hiếu đối với Đức Thế tôn. Kính xin chư Liệt vị Tôn túc hãy tâm niệm cho điều ấy, mà xích lại gần nhau hơn bao giờ, để thực hành các chí nguyện cao cả của người Tăng sĩ, mà mỗi bước đi đều hướng tới những phương trời cao rộng.
Được như vậy, cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội, chính trị và đạo lý trầm trọng ở nước ta mới có cơ chấm dứt, nền văn hiến Việt mới phục hồi và Phật đạo tăng huy.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
Quảng Nam, Mùa Vu Lan, Phật lịch 2546
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
(ấn, ký)
Tỳ kheo Thích Huyền Quang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 5720)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 4959)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 4606)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4307)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3439)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.