Hôm nay,  
Việt Báo Online

Nhà Trần Khởi Nghiệp (5). Tô Trung Từ Thao Túng Triều Đình Nhà Lý.

18/09/200600:00:00(Xem: 12231)
Nhà Trần Khởi Nghiệp (5). Tô Trung Từ Thao Túng Triều Đình Nhà Lý.
Trần Việt Bắc


Tháng Giêng năm Canh Ngọ (1210),“Tô Trung Từ từ lúc kín đáo nhận lãnh cái tước do Vương tử Sảm phong cho thì sợ tội trạng sẽ đến với mình mới bắt ép binh lính đánh Khoái châu (20). Nhân đó bắt bọn Vương tử Sảm đem về kinh sư.”(ĐVSL). Ông này vì lo lắng cho cái tước “ngụy” của mình, sợ triều đình đem quân hỏi tội, bèn làm chuyện “nhất chín nhì bù” là tấn công Khoái châu và đám quân của họ Trần ở Hải Ấp để bắt Thái tử, sau đó lấy lý do đưa Thái tử và Đàm Hoàng hậu hồi cung để mang quân tới kinh đô, mang được quân về kinh đô khi nơi đây vắng binh lực là có thể “vùng vẫy dọc ngang”. Tô Trung Từ thi hành kế hoạch, thế là cậu cháu xích mích, họ Tô và họ Trần bất hoà . Tại đế đô, với binh lực trong tay, Tô Trung Từ ra tay thao túng triều đình. Tình thế lúc này tương tự như cảnh Đổng Trác kéo quân về Lạc Dương lúc đầu thời Tam Quốc bên Trung Hoa. Tuy nhiên có một điểm khác là Đổng Trác được Hà Tiến gọi về, còn Tô Trung Từ tự kiếm lấy lý do để mang quân về kinh đô, và Từ không đến nỗi tàn hại như Trác vì Từ không cướp bóc và giết hại thường dân (NV không thấy ĐVSL hay những bộ sử khác viết về chuyện cướp bóc và giết hại thường dân của Tô Trung Từ) , mặc dù ông này khá mạnh tay thao túng và giết quan lại triều đình nhà Lý.

Thái tử về lại Thăng Long, “nhà vua sai quan Thượng phẩm Phụng ngự là Đỗ Quảng sang “nhà” Tô Trung Từ để đón Vương Tử Sảm. Các quan viên tạm thời của Vương Tử Sảm đều chạy trốn đi hết cả ” (ĐVSL). Các “quan viên” này có lẽ đã trốn đi trước khi Tô Trung Từ đánh Hải Ấp, vì ông này cũng là một trong số đó, cũng vì sợ nên phải làm liều. Anh của Hoàng hậu là Đàm Dĩ Mông cũng trốn. Tuy nhiên ông này dùng âm mưu khác để chạy tội là “Dĩ Mông cùng với kẻ thuộc hạ của ông âm mưu bắt những người đã nhận lãnh tước do Vương tử Sảm phong để chuộc lại cái tội ấy”(ĐVSL). Để thực hiện kế hoạch “lập công chuộc tội”, ông ta và đồng đảng truyền hịch chiêu mộ quân binh, bắt những người đã được Thái tử Sảm phong tước. Số người bị bắt là 28 người. Họ Trần ở Thiên Trường cũng bị Đàm Dĩ Mông mang người ở vùng Gia (") và Thanh Hóa tiến đánh (Trần Lý -đã chết- ở Thiên Trường cũng đã được phong tước Minh Tự). Đàm Dĩ Mông không phải là địch thủ của anh em họ Trần (Trần Thừa và Trần Tự Khánh,…) nên bị thua.“Do đó các đạo binh khác nghe tin thất trận đều dẫn binh về”(ĐVSL) . Đàm Dĩ Mông mang những người bị bắt (28) nộp cho Đỗ Anh Doãn (21)thì bị Doãn mắng . Phạm Bỉnh Di thẹn và lui ra, tuy nhiên “Đàm Dĩ Mông vẫn tại chức như cũ” (22)(KĐVSTGCM).

Năm Canh Ngọ (1210)“Mùa đông, tháng 10, vua không khỏe, gọi Đỗ Kính Tu và nhận mệnh ký thác. Ngày 28 Nhâm Ngọ, vua băng ở cung Thánh Thọ”. (ĐVSKTT).

“Hoàng thái tử Sảm lên ngôi ở trước linh cữu bấy giờ mới 16 tuổi. Tôn mẹ là Đàm thị là Hoàng thái hậu, cùng nghe chính sự.” (ĐVSKTT). Thái Tử Sảm lên ngôi là Lý Huệ Tông.

Được tin vua Cao tông băng, không bỏ lỡ cơ hội để mang quân về kinh thành,“quan Minh tự ở Thuận Lưu là Trần Tự Khánh thống xuất thuyền bè và quân lính đóng ở bên Tế Giang (23)để mời người cậu của y là Tô Trung Từ cùng đi viếng tang vua Cao Tông. Tô Trung Từ cũng ngờ Trần Tự Khánh hai lòng. Trần Tự Khánh bèn kéo quân về”(ĐVSL). Không ngờ sao được! Tô Trung Từ đã cướp Thái tử từ tay họ Trần ở Hải Ấp, hiềm khích đã có từ lúc này, nếu Trung Từ nghe lời mời của của Tự Khánh để cùng đi viếng tang vua Cao Tông, thì chắc cũng không khác cảnh Lưu Bang đi dự yến Hồng Môn hay Quan Công phó hội Giang Đông, tính mạng sẽ khó an toàn. Còn nếu dùng binh lực để tấn công Tự Khánh thì chưa chắc đã thành công, vì họ Tô thừa biết binh lực của họ Trần, hơn nữa thiếu lý do chính đáng. Phần Trần Tự Khánh, thấy ông cậu nghi ngờ thì cũng phải thôi, không lẽ để xảy ra cảnh cậu cháu chém giết nhau, hơn nữa đã một lần Tự Khánh mang quân về kinh thành cướp bóc nhưng đã bị đánh bại bởi người kinh thành. Trần Tự Khánh rút lui và đợi cơ hội khác.

Thời điểm này, vùng châu thổ sông Hồng đã có bốn lực lượng nổi lên như sau:
-Tô Trung Từ có quân đội ở kinh thành, đang quản thúc vua Huệ Tông cùng triều đình nhà Lý .
-Anh em họ Trần (Trần Tự Khánh và Trần Thừa) ở Thiên Trường.
-Họ Đoàn (Đoàn Thượng và Đoàn Chủ) ở vùng Hồng.
-Nguyễn Nậu và Nguyễn Nải ở Bắc Giang.

Bốn lực lượng đang chờ cơ hội tiêu diệt nhau để tranh bá, rồi sau đó nếu ai thắng và diệt hết những lực lượng khác sẽ thành bá chủ và biết đâu có thể thay thế nhà Lý làm vua Đại Việt!

Vừa lên ngôi, vua Huệ Tông“sai đón ngưới con gái thứ hai họ Trần, nhưng Trần Tự Khánh không cho”(24)(ĐVSL). Ông Trần Lý đã cho con gái mình làm vợ vua Huệ Tông, thế mà Tự Khánh lại không cho nhà vua đón về. Quyền hành nhà vua chả còn gì. Trong thì bị Tô Trung Từ kiềm chế, ngoài thì bị đám loạn quân coi thường, vua Huệ Tông chỉ là một ông vua bù nhìn với một triều đình chờ sụp đổ.

“Nhà vua dùng quan Thái phó là Đỗ Kính Tu làm Thái Uý”(ĐVSL). Đỗ Kính Tu cố tìm cách loại Tô Trung Từ để triều đình khỏi bị ông này thao túng, nhưng chính quan nhà Lý lại phản lẫn nhau.“Tháng chạp, quan Chi hậu Phụng ngự là bọn Đỗ Quảng bắt Kính Tu đưa cho Tô Trung Từ dìm xuống nước cho chết ở bến Đại Thông” ( ĐVSL). Sau đó,Tô Trung Từ nghe tin là Quan nội hầu Đỗ Thế Qui, Đỗ Quảng và Phí Liệt âm mưu phát binh để đánh mình, ông này bèn dẫn quân đánh úp những người này trước. Tuy nhiên khi sắp đánh, Trung Từ mới biết là quân số của ông ta ít hơn đám quân của Đỗ Quảng quá nhiều. Trung Từ bèn lập mưu lừa mấy ông này để tìm cách tăng thêm viện binh. Sau khi thấy là có thể chắc thắng, Trung Từ bèn tấn công và đánh thắng bọn Đỗ Quảng. Đỗ Quảng và Phí Liệt trốn thoát, Đỗ Thế Qui bị bắt và bị Tô Trung Từ hành hình ở ngoài chợ một cách dã man, nhưng thần sắc của Đỗ Thế Qui vẫn tự nhiên cho tới chết, thật là phục sự can đảm của ông này, triều đình nhà Lý vẫn còn có người (nhưng lại bị giết)!


20) Khoái châu thuộc huyện Tiên Lữ tỉnh Hải Dương ngày nay. Hải Ấp nằm trong Khoái châu thời Lý.

21) KĐVSTGCM viết là Đỗ Anh Tri ệt.“Đỗ Anh Triệt kể tội hắn rằng: "Ngươi làm đại thần, đem lòng vô quân , nhận quan tước của giặc, nay lại ngang hàng với ta! Ta đây dẫu bất tài, nhưng còn mặt mũi nào đối nhìn nhau nữa!". Dĩ Mông thẹn và sợ, phải lui ra.”(KĐVSTGCM). Ông này mà biết thẹn, kể cũng lạ!

22) KĐVSTGCM:“ Trước kia, Phí Lang và Bảo Lương đến cửa cung khuyết, dâng thư nói về việc Đàm Dĩ Mông mọt nước, hại dân. Dĩ Mông nổi giận, đem bọn ấy phạt đánh bằng roi. Vì thế bọn Phí Lang đem lòng căm phẫn, bèn nổi loạn”.Viên hoạn quan này làm nhiều điều sai trái, nhưng nhờ có em gái là Hoàng hậu và tài nịnh nọt, nên đã không bị tội mà vẫn thăng quan tiến chức, sau này còn được thăng đến tước vương. Thật là đáng sợ những quân tham nhũng và sâu dân mọt nước này.

23) Tế giang, nay thuộc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên (huyện Văn Giang có lẽ là hai huyện Mỹ Văn và Châu Giang hợp lại). Đây là khúc sông Hồng phía nam kế cận với Thăng Long .

24) Thì ra vua Huệ Tông bị sử thần Ngô Sĩ Liên chê trách cũng không đến nỗi sai. Cha chết mới chỉ liệm, chưa chôn, triều đình thì nát bét mà đã nghĩ tới chuyện đi đón vợ rồi !

18/01/2019(Xem: 172)
Tin đài phát thanh RFI của Pháp ngày 10-01-2019, “Vào ngày 31/12/2018, tức là ngày cuối cùng của năm, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành bộ luật Sáng Kiến Trấn An Châu Á – Asia Reassurance Initiative Act gọi tắt là ARIA - định hướng một cách rõ ràng chính sách Châu Á mới của Mỹ. Đối với các nhà quan sát, đây là một ngón đòn mới của Hoa Kỳ nhằm chống lại đà bành trướng của Trung Quốc thời CS gọi tắt là Trung Cộng [TC].
18/01/2019(Xem: 90)
MELBOURNE, Úc châu -- Một tiếp viên hàng không đã bị bắt về tội nhập lậu ma túy trị giá 14.5 triệu đôla vào Úc châu từ Mã Lai một phần trong đường dây tội phạm người Việt. Nghi can 38 tuổi giấu ma túy trong thân người và trong hàng lý trong khi làm việc cho hãng hàng không Malindo Air, một chi nhánh của hãng Lion Air (bản doanh ở Indonesia).
18/01/2019(Xem: 57)
BOGOTA - Xe bom nổ tại học viện cảnh sát, ít nhất 9 người chết, 54 người bị thương. Nhà chức trách thủ đô Colombia lên án chủ nghĩa khủng bố. Nhân chứng kể: chiếc xe phóng vào sân học viện trước khi nổ. TT Ivan Duque ra lệnh điều tra để đưa thủ phạm ra tòa.
18/01/2019(Xem: 59)
WASHINGTON - Bộ thương mại Hoa Kỳ loan báo: đại diện thương mại Robert Lighthizer mời trưởng đoàn mậu dịch Trung Cộng là thứ trưởng kinh tế Liu He đàm phán ngày 30 và 31-1 tại thủ đô Washington.
18/01/2019(Xem: 80)
BEIJING - Sự xuất hiện của lá cây xanh duy nhất trên nguyệt cầu hứa hẹn tương lai tự túc thực phẩm của phi hành gia – nhưng không, mầm cây bông cải do phi thuyền Chang’e 4 đưa lên mặt sau của nguyệt cầu đã chết.
18/01/2019(Xem: 59)
LONDON - Nỗ lực định hình tiến trình “ly thân với EU” lâm vào tình trạng bế tắc trong lúc Thủ Tướng Theresa May và lãnh tụ Jeremy Corbyn của đảng Lao Động đối lập không nhân nhựợng vì viễn kiến cạnh tranh.
18/01/2019(Xem: 65)
BANGKOK - Người mẫu Belarus bị bắt trong 1 “hội thảo tình dục” tại Thái Lan mà sau khai “biết bí mật về can thiệp bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ” vừa bị vương quốc tống xuất. Anastasia Vashukevich 27 tuổi và 2 người Belarus khác đã bị trả về nguyên quán 2 ngày sau khi nhận tội.
18/01/2019(Xem: 57)
PYONGYANG - Phái viên Bắc Hàn lên đường hôm Thứ Năm để đến thủ đô Washington hội đàm với ngoại trưởng Pompeo.
18/01/2019(Xem: 67)
Để kiếm nguồn ngoại tệ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sử dụng những hacker cũng như những thủ đoạn để ăn cắp tiền từ các ngân hàng cũng như các tổ chức trên toàn thế giới. Nạn nhân mới nhất của họ là Redbanc, ngân hàng có nhiệm vụ kiểm soát và hoạt động hệ thống máy rút tiền ATM tại Chile. Tất cả câu chuyện đến từ sự bất cẩn của một nhân viên duy nhất của Redbanc.
18/01/2019(Xem: 122)
DES MOINES, IA (KCCI/CNN) - Một người đàn ông ở Iowa nói rằng ông muốn nêu vấn đề bằng cách ráp một quả bom ngay trước mắt mọi người, trong một tiệm ăn. Cảnh sát nói đương sự làm như thế trong tiệm ăn sushi của một người gốc Việt.
18/01/2019(Xem: 86)
WASHINGTON - Luật sư chuyên dàn xếp những việc riêng tư của tỉ phú Trump là William Cohen đã trả hàng ngàn MK cho 1 công ty kỹ thuật cỡ nhỏ năm 2015 để gian lận thăm dò bằng mạng, nâng cao nhân vật Cohen để làm lợi cho cuộc tranh cử TT của ứng viên Trump, theo bài viết trên tờ Wall Street Journal ấn bản Thứ Năm 17-1.
18/01/2019(Xem: 80)
SAN FRANCISCO - Số tử vong gây ra do sử dụng quá liều lượng fentanyl tăng đều mỗi năm, theo nhận xét của 1 nhà nghiên cứu tại trường đại học UCSF.
18/01/2019(Xem: 81)
GWINNETT COUNTY - Hasher Jalal Taheb 21 tuổi, cư dân ngoại ô Atlanta, bị FBI bắt hôm Thứ Tư về âm mưu tấn công Bạch Ôc, đã bị đưa ra tòa quận Gwinnett (thuộc tiểu bang Georgia) cùng trong ngày – Taheb định dùng phi đạn chống chiến xa phá thủng tường bao quanh Bạch Ốc để xông vào tấn công bằng súng trường và lựu đạn.
18/01/2019(Xem: 71)
CHICAGO - Phương cách giúp công chức không lương trong lúc công sở đóng cửa tại tiểu bang Illinois là tạm ứng trợ cấp thất nghiệp hay nợ không lời. Tại Connecticut, thống đốc DCNed Lamont loan báo: hợp tác với các ngân hàng tư để cấp tín dụng không lời bằng bảo đảm của tiểu bang.
18/01/2019(Xem: 68)
WASHINGTON - Tổng thanh tra của Bộ nội an (IG/DHHS) cho biết: số con em di dân bị phân ly với gia đình vì chính sách di trú của Trump là cao hơn phúc trình bằng số ngàn – cũng không biết bao nhiêu em đã được đoàn tụ.
Tin công nghệ
Người dân Trung Quốc hiện đã có thể biết được ai đang vô công rồi nghề hoặc có vấn đề với tài chính ở quanh họ. "Deadbeat Map", một ứng dụng mini của WeChat, sẽ cho biết vị trí của những "lão lại", từ ngữ được nhà chức trách sử dụng để chỉ những cá nhân không thể trả nợ và bị đưa vào danh sách nợ xấu. Khi mở WeChat, người dùng có thể thấy những cá nhân mang nợ xấu nếu họ ở trong phạm vi 500 mét. Chương trình đang được thử nghiệm tại Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc.
Tính đến tháng 01/2019, ở Mỹ, các bệnh viện cùng phối hợp và liên kết với nhau để chung tay thành lập một công ty sản xuất thuốc không lợi nhuận có tên Civica Rx. Được biết, Civica Rx được công bố vào đầu năm 2018, và từ đó đã có rất nhiều các bệnh viện trên toàn nước Mỹ hứng thú với dự án. Hiện đã có hơn 250 bệnh viện đồng ý tham gia, mục tiêu của tổ chức là làm giảm giá và làm giảm cả sự khan hiếm của các thuốc generic đang có trên thị trường.
Tính đến tháng 01/2019, cuộc chiến bằng sáng chiến giữa Apple và VirnetX đã dần đi đến hồi kết sau khi Apple kháng kiện bất thành, phải chịu khoảng phạt lên đến 440 triệu USD. Trong năm 2018, Apple được lệnh phải bồi thường vì đã vi phạm các giấy phép về kết nối LTE an toàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng iOS, bao gồm cả FaceTime.
Vì Trái Đất quay quanh trục của nó, nên các ngôi sao trông có vẻ như đang quay xung quanh một đài quan sát trên Đảo Tenerife của quần đảo Canary. Tất nhiên, các vòng cung đồng tâm đầy màu sắc được vẽ ra bởi các ngôi sao, thực ra tập trung ở Cực Bắc của Trái Đất
Microsoft ra mắt phiên bản Windows Phone cuối cùng vào năm 2017, đó là phiên bản Windows 10 Mobile 1709. Dù hệ điều hành Windows Phone đã không còn thu hút được sự quan tâm của các nhà phát triển, nhưng Microsoft vẫn đảm bảo rằng người dùng nhận được những bản cập nhật bảo mật và vá lỗi kịp thời.
ES File Explorer là một trong những ứng dụng quản lý tập tin được nhiều người sử dụng nhất trên Android với hơn 100,000,000 lượt tải về . Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 01/2019, một số nguồn tin cho biết, ES File Explorer đang có một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, khiến cho các dữ liệu trong máy của người dùng có thể bị người khác lấy đi nếu cả hai đang dùng chung một kết nối mạng Internet.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Ford và Volkswagen chính thức công bố thỏa thuận hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực xe bán tải và xe thương mại bằng việc thành lập một liên minh mới.
Sau khi CES 2019 khép lại, MWC 2019 sẽ là sự kiện được chờ đợi tiếp theo. Sự kiện diễn ra tháng 02/2019 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Xiaomi đã xác nhận có mặt, còn Sony cũng bắt đầu gửi giấy mời cho báo chí. Một công ty lớn khác cũng sẽ xuất hiện là LG, và theo một số nguồn tin từ Hàn Quốc, nhà sản xuất sẽ giới thiệu smartphone màn hình gập.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Cơ quan chức năng Na Uy chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với dịch vụ stream nhạc chất lượng cao TIDAL vì đã giả mạo số liệu lượt nghe của 2 album Lemonade của Beyoncé và The Life of Pablo của Kanye West. Theo trang tin Dagens Næringsliv của Na Uy, có thể một số cá nhân làm việc ở TIDAL đã sử dụng 1.3 triệu tài khoản để tăng lương truy cập 2 album nói trên lên khoảng vài trăm triệu lượt nghe.
Để kiếm nguồn ngoại tệ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sử dụng những hacker cũng như những thủ đoạn để ăn cắp tiền từ các ngân hàng cũng như các tổ chức trên toàn thế giới. Nạn nhân mới nhất của họ là Redbanc, ngân hàng có nhiệm vụ kiểm soát và hoạt động hệ thống máy rút tiền ATM tại Chile. Tất cả câu chuyện đến từ sự bất cẩn của một nhân viên duy nhất của Redbanc.
Nhiều người dùng thường hay sự dụng thử (trial) phần mềm hay dịch vụ nào đó mà quên hủy thuê bao, đến khi hết hạn mà không sử dụng tiếp vẫn bị tính phí qua thẻ. MasterCard muốn ngăn chặn điều này và đã đặt ra quy định mới cho các bên bán hàng rằng người dùng phải đồng ý thì mới được tính phí tiếp
Khoảng giữa tháng 01/2019, sau nhiều đồn đoán, BMW Series 7 phiên bản nâng cấp facelift đã chính thức được ra mắt. Thay đổi dễ dàng nhận thấy nhất về ngoại hình chính là phần lưới tản nhiệt đã to và hầm hố hơn, kèm theo đó là hệ thống đèn pha với họa tiết LED quen thuộc nhưng được làm mỏng hơn.
Ai sẽ là khách hàng toàn lớn nhất của hãng hàng không United Airline? Câu trả lời chính là Apple, công ty đặt mua 50 ghế thương gia mỗi ngày để bay từ San Francisco tới Thượng Hải.
Gocka's, tên của một cabin trên núi, và một chiếc xe trượt bằng gỗ từ thế hệ trước đã đứng lặng lẽ dưới những vì sao. Hình ảnh phơi sáng duy nhất được chụp vào ngày 06/01/2019 từ Tanndalen Thụy Điển, gợi lên hình ảnh bình dị của bầu trời đêm trên núi
Khoảng giữa tháng 01/2019, Google thông báo những ứng dụng nào đòi quyền truy cập vào lịch sử cuộc gọi (call log) và SMS mà không có lý do hợp lý, hoặc những ứng dụng lén trích xuất hai loại dữ liệu trên, sẽ bị gỡ khỏi Play Store.