Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Bảo Vệ Ai, Bảo Vệ Cái Gì?

18/07/200300:00:00(Xem: 4475)
Đã đến lúc tan đàn rã cánh"
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng CSVN đang làm một việc thừa thãi: Tìm cách bảo vệ những thứ không còn nữa.
Việc làm này đã diễn ra trong 10 ngày họp kỳ 8 của Ủy ban Trung ương đảng khóa IX từ 2 đến 12-7-2003 tại Hà Nội để thảo luận hai vấn đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Cải cách chính sách tiền lương.
Nhưng tại sao lại phải có một "chiến lược bảo vệ Tổ quốc" vào lúc này, sau 28 năm cai trị cả nước và sau 17 năm "đổi mới" để đi vào nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa Tư bản"
Nguyên nhân chính là bây giờ, đội ngũ cán bộ, đảng viên hết còn tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin và điều được gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" trong sự nghiệp xây dựng và giữ nước. Đảng lên án nhiều lớp cán bộ, đảng viên đã "chệch hướng tư tưởng", nhưng thực tế là cán bộ, đảng viên kể cả số đông cấp lãnh đạo đã bỏ ngoài tai từ lâu thứ giáo điều không làm ra tiền của chủ nghĩa Cộng sản.
Lý tưởng của họ ngày nay là đồng tiền và thụ hưởng. Không có chân lý hay chủ thuyết nào hấp dẫn hơn hay có đủ sức lôi cuốn họ thay đổi. Kỷ luật ư" Không ăn nhằm gì vì ai cũng tìm cách đi ra khỏi cái khung gò bó tối tăm và chậm tiến của đảng để kiếm sống và bảo vệ gia đình. Từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân ai cũng thấy đảng và nhà nước không nuôi nổi họ và lỗi thời không giúp dân mở mang trí tuệ để vươn lên theo kịp đà tiến với nhân dân các nước trong khu vực, chưa dám nói đến thế giới.
Đảng lên án cán bộ, đảng viên tha hóa, thiếu bản lĩnh cách mạng không làm theo đúng "lời dạy của Bác Hồ Chủ tịch kính yêu", nhưng ai cũng thấy nếu làm theo lời Bác thì chỉ có chết đói vì cấp trên không thực hành những điều đảng muốn người khác làm.
Bằng chứng là những mệnh lệnh đưa ra trong bản tin Thông báo kết quả của kỳ họp thứ 8, ngoài vấn để tiền lương, chỉ nhắc lại những việc chưa làm được từ sau Đại hội đảng kỳ VII mà căn bản là những gì đã vạch ra trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991)"
Về đối nội, Cương lĩnh này chú trọng đến 5 vấn đề chính được coi như nền tảng đã đưa đảng Cộng sản đến thành công : "Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì dân; Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế ... Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam." (Tài liệu của Trung ương Đảng).
Trong khi đó Thông báo của Hội nghị lần 8 cũng có nội dung:""Dựng nước đi đôi với giữ nước: là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau:xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."
"Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Duy trì nền hòa bình lâu dài - bảo vệ vững chắc chủ quyền; Xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ; giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ xã hội đi đôi với tăng cường trật tự, kỷ cương, thực hiện tốt chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo của Đảng...Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ...Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại...."
Thông báo kết luận:"Để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hội nghị nhất trí đề ra một số giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực:xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác chính trị - tư tưởng, kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại v.v..." (Báo Nhân Dân, 13-7-2003)
NÔNG ĐỨC MẠNH
Điều đáng chú ý là cả trong Thông báo lẫn hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư không thấy điếm xỉa gì đến Chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà chỉ nói nhiều đến "Chế độ xã hội chủ nghĩa". Ngay cả đến tên Hồ Chí Minh cũng chỉ được Mạnh đề cập đến một lần trong đoạn chót của phần nói về bảo vệ Tổ quốc:"Quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước, Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là trách nhiệm chính trị của mọi cấp, mọi ngành, mọi người, trước hết là của các cấp ủy đảng, của các đồng chí bí thư cấp ủy...."
Nhưng như vậy có phải đảng CSVN đã từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản theo kiểu Mác - Lênin rồi chăng" Không hẳn là như vậy vì hơn ai hết, Mạnh và Bộ Chính trị biết rất rõ không còn ai muốn nghe nói đến thứ chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay nữa. Nhưng đối với Hồ Chí Minh thì khác. Bóng ma ông Hồ trong lịch sử Đảng và Nhà nước, dù muốn hay không, vẫn còn đó cần phải bảo vệ như chiếc phao cuối cùng cho hàng ngũ lãnh đạo bám vào đấy mà bơi. Nhưng lần này Mạnh cũng không dám nói đến thứ chủ nghĩa Cộng sản đã được Hồ Chí Minh Việt -Nam-hóa mà chỉ nhấn mạnh đến quan điểm "dựng nước và giữ nước" của người sáng lập ra Đảng.
Đây chính là mấu chốt của Hội nghị lần 8. Đảng CSVN đã phải cần đến tên ông Hồ để giữ cho đảng khỏi vỡ, để bảo vệ độc quyền lãnh đạo cho đảng. Mạnh nói với Hội nghị:"Mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta hiện nay là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc."
Nhưng chiến lược mập mờ này không che giấu được ai, bởi vì cho đến nay, đảng CSVN vẫn lấy làm hãnh diện cao rao quyết định của Đại hội Đảng lần thứ VII, dưới thời Đỗ Mười, theo đó đã khẳng định:"Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động."
Lập trường này đã phản ảnh đầy đủ trong điều 4 của Hiến pháp 1992:""Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội...."Đó là nội dung của cái gọi là Nhà nước hay Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày nay, không ai có thể dùng ngôn ngữ nào để che đậy được, dù dưới chiêu bài "bảo vệ Tổ quốc".

Cũng như những lần họp trước, hai con ma "diễn biến hòa bình" và "những thế lực thù địch", hoặc nói như Mạnh "Các mối đe dọa, các nguy cơ không chỉ từ bên ngoài mà cả từ bên trong" chẳng qua cũng toàn là những vấn đề nội bo đang gây nhức nhối cho đảng, đó là: Tham nhũng, lãng phí, cán bộ sống xa lìa dân, chệch hướng tư tưởng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để làm giàu, che giấu tội phạm, tha hóa, buôn lậu v.v...
NGUYÊN NHÂN
Phản ảnh tình trạng này Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phát biểu:"Trong xã hội ta hiện nay, một trong những vấn đề nổi cộm nhất, đang làm cả xã hội hết sức lo lắng là vấn đề tha hóa, suy thoái về đạo đức xã hội....Khi phần đông cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thì một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...mặt tiêu cực này có lúc, có nơi rất nghiêm trọng, thực sự là nguy cơ tiềm ẩn đến sự mất còn của Đảng, của chế độ..." (Tài liệu Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương)
Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng viết:"Việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực cho cán bộ, đảng viên càng trở thành công việc thường xuyên, cấp bách trong tình hình hiện nay...Công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tăng cường nhưng chưa ngăn chặn và đẩy lùi được những biển hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, tệ tham nhũng, quan liêu, bè phái...trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng...Các tổ chức Đảng chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa phê phán mạnh mẽ và xử lý kiên quyết với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, tham nhũng, quan liêu, bè phái, mất đoàn kết và các biểu hiện tiêu cực khác..."
Ngay đến hàng ngũ quân đội Hoan cũng lên tiếng than phiền: " Bên cạnh số đông cán bộ, đảng viên trong quân đội có trình độ chính trị, chuyên môn vững, có phẩm chất, đạo đức tốt; còn một số ít cán bộ, đảng viên về nhận thức, tư tưởng chính trị chưa theo kịp với sự vận động phát triển của tình hình, vẫn có những hiện tượng tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống, cá biệt có người giảm sút ý chí, phai nhạt lý tưởng. Một số cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật, lơ là, mất cảnh giác, thiếu nhạy bén chủ động đấu tranh với những quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng..." (Tài liệu Ban Nội Chính)
Tình trạng sa sút này còn được Phan Tá viết trong báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 9-7-2003:"Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải là hình mẫu đầu tiên có sức thuyết phục, cảm hóa đối với quần chúng trong việc "sống, làm việc theo hiến pháp, luật pháp....Thời gian gần đây, hình mẫu trong sáng tuyệt vời đó đã không còn sức thuyết phục và cảm hóa mạnh mẽ đối với quần chúng, đang có chiều hướng mờ nhạt đi vì một số ít đảng viên thoái hóa, biến chất, không làm tròn bổn phận công dân, không giữ vững đạo đức công dân là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật."
Phan Tá kết luận:"Ngày nay, ở nước ta, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một công dân kiểu mẫu, phấn đấu làm tròn bổn phận công dân, giữ vững đạo đức công dân mà Bác và Đảng đã từng căn dặn. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng ta và có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của đất nước và của dân tộc ta, nhất là trong giai đoạn mới của cách mạng."
Cái "vận mệnh của đất nước" chẳng qua là "số phận của đảng CSVN". Nó không thể nào là " của dân tộc ta" bởi vì "dân tộc ta" không dính gì với đảng và nhà nước của đảng CSVN, lại càng không băn khoăn gì về tình trạng nhiễu nhương, thất chí và lạc hướng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Ngay đến cán bộ làm kinh tế cũng không màng đến việc học tập chính trị và làm theo lệnh đảng.
Thu Hòa viết về "Công tác Tư tưởng ở các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)” hiện nay: "Việc tổ chức học tập lý luận chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng ở không ít doanh nghiệp thực hiện còn nặng về hình thức. Một số cán bộ, đảng viên đi học chỉ đơn thuần đáp ứng tiêu chuẩn để cơ cấu vào các chức danh theo yêu cầu Pháp lệnh cán bộ công chức, nên việc học còn mang tính chiếu lệ, thậm chí có hiện tượng tiêu cực trong học tập...không ít DNNN học nghị quyết "chay", nghĩa là học viên chỉ đến nghe xong là về, không thảo luận, không viết thu hoạch, không bàn chương trình hành động...."
(Tài liệu Ban Tư Tưởng - Văn hóa Trung ương).
Trong khi đó, một mẩu tin ngắn trên báo Quân đội Nhân dân ngày 14-7-2003 viết:"Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN (Xã hội Chủ nghĩa). Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không thể coi nhẹ, lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ấy vậy mà đâu đó, trong cuộc sống hiện nay vẫn xuất hiện một số ít cán bộ, nhất là cán bộ làm kinh tế có tư tưởng coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức, trách nhiệm thực hiện công tác quốc phòng chưa cao."
"Xin được nêu một ví dụ, đó là mới đây UBND (Ủy ban Nhân dân) tỉnh Đắc Lắc tiến hành mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là việc làm thường xuyên, nhưng trong tổng số 52 giám đốc được triệu tập đích danh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2003, chỉ có 28 người có mặt tham gia tập huấn, còn lại 24 người vắng mặt với đủ các lý do khác nhau..."
Như vậy thì luật đảng, phép nhà nước ở đâu " Hèn chi mà lệnh đảng bắt cán bộ, đảng viên nhất là cấp lãnh đạo phải khai tài sản, xây dựng chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng đã có từ năm 1999 đến nay vẫn không đi đến đâu. Nhiều cấp, nhiều nơi chỉ làm cho xong việc để báo cáo. Đã vậy theo Bà Nguyễn Thị Huệ, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh-Xã hội) thì đã có tới 60% viên chức nhà nước đi mua dâm.
Bà nói:"Tôi cũng có thể nhận định rằng số lượng công chức, viên chức đi "mua dâm là khá phổ biến hiện nay." (Tin nhanh VN/Báo Lao Động, 9-7-2003)
Đây là một trong những vấn đề đang làm cho Nông Đức Mạnh và đảng CSVN điên đầu nhưng thượng có bất chính thì hạ mới loạn, không ai có thể bảo vệ Tổ quốc bằng cách đi ngược đầu xuống đất.
Phạm Trần (7-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.