Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Nói Như Say Rượu

19/08/200500:00:00(Xem: 5140)
- Võ Văn Kiệt : “ Người có trách nhiệm và chức năng đứng đầu của ngành, địa phương, đơn vị coi như không có trách nhiệm gì đối với cán bộ dưới quyền mình phạm sai lầm, thậm chí sai lầm rất nghiêm trọng.”
Hoa Thịnh Đốn.- “Là Đảng cầm quyền, hoạt động công khai, so với thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngày nay chúng ta có đủ điều kiện quản lý cán bộ tốt hơn. Nhưng thực tế diễn ra lại không được như vậy. Quản lý cán bộ nói chung, cán bộ trung, cao cấp nói riêng hiện nay còn lỏng lẻo, không sâu sát hoạt động thực tiễn của cán bộ. Có hiện tượng khá phổ biến, người có trách nhiệm và chức năng đứng đầu của ngành, địa phương, đơn vị coi như không có trách nhiệm gì đối với cán bộ dưới quyền mình phạm sai lầm, thậm chí sai lầm rất nghiêm trọng. Ởû một số bộ, vụ phó sai phạm nghiêm trọng mà vụ trưởng không biết! Thứ trưởng trợ lý trực tiếp của bộ trưởng sai phạm nghiêm trọng mà bộ trưởng - uỷ viên Trung ương không biết gì và cũng không chịu trách nhiệm"”
Trên đây là lời tuyên bố của Võ Văn Kiệt, Cựu Thủ tướng trong cuộc phỏng vấn của Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 8/05. Điều này đã nói lên tình trạng riệu rã của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà bấy lâu nay Bộ Chính trị và Nhà nước vẫn chối và tìm cách chống chế cho”đẹp lòng nhau”.
Thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên bây giờ có tài thì ít mà thiếu đức thì nhiều. Khắp nơi khắp chốn, từ thành phố về vùng quê và lên tận miền núi hay ra hải đảo hễ nơi nào có mặt cán bộ là ở đó có tham nhũng, có hà hiếp và bóc lột dân.
Văn Đức Thanh , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự đã chứng minh : “ Nhìn vào thực trạng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay, bên cạnh những mặt mạnh, vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất cập, nếu không được giải quyết triệt để sẽ dẫn đến sự suy thoái, kém hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như các tổ chức xã hội dân sự. Đó là biên chế, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa khoa học, hợp lý trên cơ sở của một chiến lược hoàn chỉnh về cán bộ, công chức nhà nước cũng như cán bộ trong các tổ chức chính trị – xã hội theo tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, có khá nhiều khía cạnh không nhất quán trong cách hiểu về đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị – xã hội... Những bất cập ấy còn dẫn đến tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức bị suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống; quan liêu, tham nhũng, cửa quyền hách dịch đối với nhân dân; yếu kém về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, phong cách lãnh đạo, quản lý và năng lực thực thi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ trong các tổ chức chính trị – xã hội được xây dựng nên nhờ uy tín về phẩm chất, tư cách trước nhân dân, song do sự thiếu rõ ràng trong phân định chức năng hoạt động giữa đội ngũ cán bộ này với đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nên họ thường bị "nhà nước hóa", thậm chí thích quyền lực trong khi năng lực hạn chế, cống hiến ít nhưng lại muốn được đãi ngộ nhiều. ..”
“Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản để xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng trong bộ máy nhà nước cũng như trong các tổ chức chính trị – xã hội... Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đội ngũ cán bộ cũng còn có những hạn chế, thậm chí trở thành bức xúc...”

NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHÌN NHẬN
Trong Báo cáo Chính trị đọc trước Hội nghị kỳ 12 của Trung ương đảng hồi đầu ntháng 7 (từ 4 đến 13/7/05), Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có trách nhiệm soạn ra bản báo cáo đã nhìn nhận : “ Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn một số khâu chậm đổi mới. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu đề ra. Bệnh cơ hội, thực dụng, thiếu trung thực, quan liêu, xa dân có chiều hướng tăng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn rất nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng sức chiến đấu kém...”
Như vậy rõ ràng là không phù hợp với tiêu chuẩn cán bộ của Trung ương đòi hỏi họ “Phải là người có đức, có tài, có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không dao động trước mọi biến cố phức tạp, có đủ năng lực thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân.” (Báo cáo Chính trị)
Về Kinh tế, Trọng nói : “ Cho đến nay, kinh tế nước ta vẫn trong tình trạng kém phát triển và tụt hậu xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo và quản lý nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển mạnh, nhanh và bền vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng và Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang có nhiều vấn đề mà nếu không được giải quyết tốt thì sẽ cản trở đến quá trình phát triển... . Thành tựu xóa đói giảm nghèo chưa thật vững chắc. Chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng có xu hướng gia tăng... Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số hạn chế, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang chưa cao...”
Như vậy có phải là đã nát rồi không hay cần phải nát thêm nữa thì mới coi là thất bại " Theo Báo cáo Chính trị thì điều mà đảng CSVN quan tâm nhất hiện nay là làm sao đội ngũ cán bộ, đảng viên phải :”Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động của Đảng và Nhà nước... Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng, gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới.”
“.... Đặc biệt quan tâm chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; phê phán, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái....”


Lê Hữu Nghĩa,Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nói thêm về nhiệm vụ hiện nay của cáo bộ, đảng viên trong số báo 88/05 rằng họ có bổn phận phải : “ “Bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; về mở rộng không ngừng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng... Đồng thời phải tích cực, chủ động và kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xã hội chủ nghĩa, bác bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc đường lối đổi mới, bôi đen chế độ, vu khống, bịa đặt trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...”
Phan Diễn, Bí Thư Trung ương đảng thì đòi hỏi Tạp chí Cộng sản (số 88/05) phải :” Phấn đấu cao hơn nữa. Tạp chí cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, trình độ lý luận, tính chiến đấu và sức thuyết phục. Việc phân tích và tổng kết những vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới đặt ra cần kịp thời và có kết quả cao hơn, đấu tranh chống các quan điểm sai trái cần sắc bén và có sức thuyết phục hơn. Đây chính là đòi hỏi của cuộc sống, là yêu cầu của Đảng... Tình hình và nhiệm vụ cách mạng của nước ta đang đặt ra cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng những yêu cầu to lớn, hết sức quan trọng và cấp bách. Có thể nói, chưa bao giờ công tác tư tưởng, lý luận lại đứng trước những khó khăn, phức tạp nhưng cũng rất nhiều cơ hội đóng góp và sáng tạo như hiện nay...”
Đến phiên Ủy viên Trung ương đảng Hà Đăng phát biểu (Tạp chí Cộng sản 88/05) thì cuộc đấu tranh chống “các lực lượng thù nghịch” bây giờ gay gắt hơn trước kia: “Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, đòi hỏi phải khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, một căn bệnh nguy hiểm đang đục khoét cơ thể sống của Đảng ta. Trong cuộc chiến đấu sinh tử này, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta càng phải đề cao trách nhiệm tu dưỡng và thực hành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.”
Quan điểm của Hà Đăng còn được Nguyễn Trung, Đại tá Tổng cục Chính trị triển khai tích cực hơn nhưng không dấu được giận dữ và lo sợ. Trung viết : “ Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, thì các thế lực thù địch, trong đó có một số nhóm người Việt lưu vong ở hải ngoại, với mọi thủ đoạn cũng tăng cường những hoạt động chống phá Đảng ta. Trên lĩnh vực tư tưởng, họ lợi dụng các phương tiện thông tin hiện đại, nhất là In-tơ-nét, từ bên ngoài tung vào nước ta hàng loạt bài viết và những thông tin chứa đựng những quan điểm thù địch hòng gây rối loạn nhận thức, tư tưởng, lung lạc ý chí của nhân dân ta. Họ sử dụng cái gọi là "ba mũi tiến công" chính, để chuẩn bị về tư tưởng cho cuộc "cách mạng dân chủ" ở Việt Nam. “
Theo phân tích của Trung thì cuộc tấn công này nhằm vào 3 lĩnh vực : Đảng CSVN, Kinh tế và Tư tưởng.
Trung viết : “Mũi tiến công thứ nhất là, tiến công trực diện vào Đảng Cộng sản Việt Nam bằng thủ đoạn nhằm vào mặt yếu kém, khuyết điểm của Đảng trong quá trình thực hiện đổi mới, nhằm vào sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, rồi khái quát, quy kết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã "hỏng", đã "thoái hóa", "biến chất", rằng Đảng đã "phản bội nhân dân lao động", v.v..
“ Nếu chỉ nhìn vào những biểu hiện yếu kém, khuyết điểm tạm thời của một đảng mà vội kết luận về sự thoái hóa, biến chất của toàn đảng đó thì sự đánh giá này nếu không mang ý đồ đen tối thì cũng phiến diện, chủ quan, tùy tiện.”
Thế nào là “tạm thời” " Thời gian này dài bao lâu " Sau 20 năm Đổi mới mà đất nước vẫn còn tụt hậu, nghèo nàn, chậm tiến như rùa bò trong khi cán bộ, đảng viên thì tham nhũng như rươi mà vẫn chưa đủ thì phải cần bao nhiêu năm nữa mới hết “tạm thời”"
“Mũi tiến công thứ hai”, Trung viết tiếp, “Tiến công vào cơ sở kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, phủ định thành quả của công cuộc đổi mới, bôi đen tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Trong cái gọi là "Tuyên bố 2005" của những người "dân chủ" ở hải ngoại, người ta đã xuyên tạc rằng, Việt Nam sau 20 năm đổi mới vẫn chỉ là con số O, thậm chí còn tệ hại hơn thế: "Đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xã hội vô kỷ cương..."(!).
“Những cách bóp méo, xuyên tạc, bôi đen như vậy có thể thấy đầy rẫy ở các tài liệu của các thế lực thù địch, từ nước ngoài viết về tình hình Việt Nam. Tuyệt nhiên, người ta không thấy một chút tươi sáng nào trong bức tranh mà họ tưởng tượng và vẽ về Việt Nam ngày nay. Cách nhìn phiến diện, thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật đó chỉ đánh lừa được những ai ít hiểu biết, không tiếp cận được tình hình thực tế ở Việt Nam.”
“Những tệ nạn, tiêu cực, yếu kém về kinh tế - xã hội ở bất cứ một quốc gia nào cũng là thực tế khó tránh khỏi. Chỉ có điều, mức độ của nó đến đâu, và tầng lớp lãnh đạo có nhìn nhận thấu đáo những vấn đề đó không, có những biện pháp khắc phục hiệu quả đến mức nào. Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã nhìn thấy rõ mặt hạn chế, yếu kém của đất nước mình; coi sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới cùng với tệ quan liêu, tham nhũng cũng là những nguy cơ, thách thức đối với an ninh chính trị - xã hội của Việt Nam; trên cơ sở đó, đã đề ra và thực hiện có hiệu quả các "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội", khắc phục dần các mặt yếu kém, những nguy cơ, thách thức ở Việt Nam. ..”
Ô hay, hễ mà nước khác có tham nhũng, thì Việt Nam cũng phải có thì mới gọi là tiến bộ, văn minh hay sao " Đã đành đảng đã nhiều lần,ít ra là trong 20 năm qua, đưa ra nhiều biện pháp giải quyết nhưng càng có nhiều Pháplệnh, Nghị quyết bao nhiêu thì tham nhũng, thối nát, quan liêu càng đẻ ra như kiến . Vậy cái gì đang là Kỳ đà cản mũi, là lực cản của công tác chống tham nhũng, lãng phí của mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động"
“Mũi tiến công thứ ba”, theo Trung là sự “Tiến công vào nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Họ nói rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết ngoại lai, đã lỗi thời, không còn ai theo nữa; các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đều nghèo đói, Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là đi vào "con đường chết" v.v..”
Nếu nhìn vào tình hình thực tế ở Việt Nam ngày nay thì như thế không đúng hay sao " Nếu Xã hội chủ nghĩa là Thiên đàng thì sao nhân dân các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết không giữ lại mà quẳng nó vào sọt rác làm gì "
Có cãi đi cãi lại thì tất cả cũng chỉ lảm nhảm như đám người say ruợu nên đã không nghe thấy lời Võ Văn Kiệt cảnh báo. -/-
Phạm Trần (8/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.