Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bối Cảnh Chiến Dịch 'tùy Nơi Tôi'

03/05/200100:00:00(Xem: 3560)
Chiến dịch Ngăn Ngừa Việc Có Thai Của Trẻ Vị Thành Niên mang tên "Tùy Nơi Tôi" của Sở Y Tế California nhắm động viên dân California giúp giảm bớt việc có thai của trẻ vị thành niên, khuyến khích nam giới dự phần vào chuyện ngăn ngừa việc có thai không dự liệu, cổ xúy việc được hưởng những dịch vụ Family PACT và cổ xúy việc tham dự của cha mẹ. Dù rằng trong ít năm qua, tỉ lệ trẻ vị thành niên có thai tại California đã giảm nhưng vẫn còn là một vấn đề lớn.

Mỗi năm, tại California khoảng 57,000 em vị thành niên sanh con và cuộc đời các em bị những tác dụng nặng nề về các mặt kinh tế, xã hội, giáo dục và cá nhân. Số em bé dươc sinh ra trong giới vị thành niên thì đang tiếp tục giãm, tuy nhiên có chiều hướng gia táng sinh sãn trong cộng đồng tuổi treœ đông daœo đó.Trong thập niên giữa 1995 đến 2005, số trẻ vị thành niên sẽ gia tăng 34%. Sự gia tăng này đòi hỏi những nỗ lực của tiểu bang ngăn ngừa việc có thai phải được thường xuyên làm mới và tân tiến hóa. Chiến dịch "Tùy Nơi Tôi" thực hiện công việc này. Chiến dịch này nhắm kêu gọi cộng đồng và các đoàn thể tổ chức tham dự vào những nỗ lực ngăn ngừa việc có thai của trẻ vị thành niên, tạo ra được những cam kết dài hạn, kiếm thêm những thành phần tham dự mới và phát triển cùng tạo khả năng cho nguồn tài nguyên quí báu nhất của mình: giới trẻ.

Chiến dịch truyền thông
"Tùy Nơi Tôi" gồm bốn phần nhằm cổ xúy sự ý thức được việc có thai của trẻ vị thành niên nơi những đối tượng nhắm đến:

Trách nhiệm của trẻ vị thành niên
Chiến dịch này --nhắm đến những trẻ vị thành niên (cho tới tuổi 18)-- cố đề khởi và bắt đầu sự thảo luận về chuyện ngăn ngừa việc có thai của trẻ vị thành niên và hoạt động tích cực giữa các em. Chiến dịch này nhắm cổ xúy việc kiêng cử hoạt động tình dục như là biện pháp chắc chắn duy nhất để ngăn ngừa có thai và khuyến khích thái độ trách nhiệm nơi những người đã có hoạt động tình dục rồi. "Ngăn ngừa việc có thai của trẻ vị thành niên là Tùy Nơi Tôi" là thông điệp ưu trội giáo dục các em vị thành niên về trách nhiệm làm cha mẹ và rằng việc này có thể gây nguy hại cho những mục tiêu và ước mơ của các em ra sao. Những em ở những năm cuối tuổi vị thành niên sẽ phải ý thức được trách nhiệm tài chánh và cảm xúc trong việc có con và được khuyến khích có trách nhiệm và sử dụng những biện pháp bảo vệ để ngừa có thai.

Trách nhiệm của nam giới
Những người nam thành niên trẻ (mới trưởng thành và thành niên trẻ, cho tới 24 tuổi) được nhắm đến trong chiến dịch này và được nhắc nhở về trách nhiệm ngừa thai và phải làm một người cha có trách nhiệm. Chiến dịch tìm cách gia tăng những hoạt động cá nhân và cộng đồng cổ xúy tinh thần có trách nhiệm về phần những người nam trẻ. Thông điệp của chiến dịch "có trách nhiệm là Tùy Nơi Tôi" nhắc nhở nam giới về tầm quan trọng của việc có trách nhiệm về những hành động của mình, của việc lựa chọn đúng đắn (kiêng cử và sử dụng những phương pháp phòng ngừa) và về ý nghĩa của việc làm một người cha tốt.

Những dịch vụ y tế/Family PACT
Những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình do Family PACT cung cấp được cổ xúy trong chiến dịch này, nhắm trọng tâm vào việc giáo dục dân California về những lựa chọn họ có trong việc kế hoạch hóa gia đình. Chiến dịch nhắm đến phụ nữ và nam giới, gặp khó khăn khi có thai hay làm có thai, với lợi tức tới mức 200% mức nghèo của liên bang. Chiến dịch cổ xúy sức khỏe sinh sản được cải thiện bằng cách khiến phụ nữ và nam giới biết được nhiều hơn về những dịch vụ của Family PACT, và cổ xúy việc đón nhận thêm những cơ sở cung cấp dịch vụ. Qua thông điệp "ngăn ngừa việc có thai không dự liệu là Tùy Nơi Tôi", phụ nữ và nam giới được nhắc nhở về những chọn lựa mà họ có, nếu họ chưa sẵn sàng để bắt đầu một gia đình. Những người thành niên trẻ cũng được khuyến khích dùng những biện pháp ngăn ngừa để ngừa thai và những bệnh nhiễm trùng truyền qua đường tình dục.

Việc dính dự của người lớn
Chiến dịch đã được hoạch định để khuyến khích người lớn tự hỏi: "Chúng ta có thể làm gì để giảm việc có thai của trẻ vị thành niên. Chiến dịch nhắm cung cấp cho người lớn và phụ huynh có con tuổi từ 5 tới 19, và những giới chức lãnh đạo tinh thần và lãnh đạo ý kiến trong cộng đồng những dụng cụ và tài nguyên cần thiết để có thể đàm thoại với con em về vấn đề tình dục cũng những hoạt động nguy hại khác. Qua thông điệp "ngăn ngừa việc có thai của trẻ vị thành niên là Tùy Nơi Tôi", người lớn và trẻ vị thành niên được khuyến khích nói chuyện với nhau về vấn đề tình dục và những hoạt động nguy hại khác, như hút thuốc và uống rượu.

Việc dính dự của cộng đồng


Việc dính dự và cam kết của cộng đồng là một bảo đảm phẩm chất của chiến dịch. Hơn 600 tổ chức cộng đồng trong toàn tiểu bang hỗ trợ những mục tiêu của chiến dịch trong khi mọi thành phần của chiến dịch, từ quảng cáo tới giao tế, làm việc ở cấp địa phương. Những tổ chức này chấp nhận công việc mang tính thách đố là phải ảnh hưởng tích cực đến tuổi trẻ để các em hiểu được sự khôn ngoan chờ đợi cho đến khi đủ chín chắn để trở thành những người cha mẹ có trách nhiệm. Những tổ chức cộng đồng giúp động viên dân California để những người này nói "làm một cái gì để giảm việc có thai của trẻ vị thành niên là Tùy Nơi Tôi." Vì hàng ngày làm việc ở hàng đầu, các tổ chức cộng đồng giúp gây nên được sự ý thức về chiến dịch ở cấp địa phương. Chuyện có thai của trẻ vị thành niên vượt qua mọi chủng tộc và mọi ranh giới, và những tổ chức cộng đồng góp phần vào việc tiếp cận được với một số cộng đồng có tỉ lệ cao trẻ vị thành niên sanh con.

Những thành phần chính yếu trong chiến dịch gồm có Chương Trình Ngân Khoản cho Những Thách Đố Cộng Đồng (Community Challenge Grants Program -- CCGs), Những Chương trình Dính Dự của Nam Giới (Male Involvement Programs -- MIPs) và Những Chương Trình Thông Tin và Giáo Dục (Information and Education Programs -- I&E). Một trăm ba mươi bốn CCG trong 42 quận hạt cổ xúy những nỗ lực làm việc kết hợp dựa trên cơ sở cộng đồng để phát triển và áp dụng những chương trình ngăn ngừa cấp địa phương hữu hiệu nhắm vào việc có thai của trẻ vị thành niên và những người cha vắng mặt vì những vụ có thai này. Hai mươi lăm MIP được chuyên biệt hướng đến thanh niên và những người nam thành niên trẻ nhằm giảm việc trẻ vị thành niên có thai bằng cách cổ xúy những phương tiện ngăn ngừa căn bản và khuyến khích lựa chọn thái độ có trách nhiệm trong hoạt động tình dục. Những chương trình địa phương giúp người trẻ dự vào nhiều sinh hoạt khác nhau để tăng ý thức của cộng đồng và cá nhân về mức quan trọng của vai trò và trách nhiệm của thanh thiếu niên và những người nam thành niên trẻ trong việc giảm bớt việc có thai của trẻ vị thành niên. Ba mươi chương trình I&E giúp giảm bớt việc có thai của trẻ vị thành niên và việc có thai không dự liệu bằng cách cổ xúy những chương trình giáo dục đời sống gia đình, nhấn mạnh đến sự ngăn ngừa căn bản. Những chương trình này nhắm đến tuổi trẻ, cha mẹ và người lớn trong nhiều bối cảnh khác nhau, gồm cả nhà trường, cộng đồng, nhà nuôi trẻ em và nhà giam trẻ vị thành niên.

Chủ đề của chiến dịch
Chủ đề "Tùy Nơi Tôi" của chiến dịch đã được chọn lựa để giúp mọi người nhận ra được rằng họ có chung trách nhiệm giảm bớt việc có thai của trẻ vị thành niên. Chủ đề có một sức mạnh lớn lao, đến độ mỗi một người dân California sẽ phải tạo đổi thay. Chủ đề cho thấy từng bước một, một vấn đề trầm trọng lớn lao như vấn đề có thai của trẻ vị thành niên cũng có thể giải quyết được nếu mỗi người đều có góp phần. Chủ đề của chiến dịch giúp mọi người nhận thức được rằng đó là tùy nơi TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHÚNG TA. Tùy nơi mọi cá nhân, lãnh đạo cộng đồng, cha mẹ, nhà giáo dục, cố vấn, bác sĩ và bạn bè. Đó là sức mạnh mà 30 triệu dân California có, mỗi một người trong số 30 triệu này đều ý thức được rằng mình có thể cải sửa tốt hơn. Chiến dịch xây dựng trên các quan niệm trách nhiệm cá nhân và thực hiện tập thể.

Chủ đề tạo ra một cảm giác liên đới và một ý niệm về trách nhiệm cá nhân. Đó là những khả năng và việc tạo sức mạnh. Đó là đề ra mục tiêu và dính dự vào. Chủ đề tác động trong cả bốn thành phần của chiến dịch, khuyến khích người lớn làm chuyện phải, trong khi khuyến khích các em chọn lựa đúng để ngăn ngừa việc có thai của trẻ vị thành niên. Trong chủ đề, chữ "tôi" đã được dùng chứ không phải chữ "bạn", vì nó cá nhân hơn, mạnh mẽ hơn, và ít tính cách ra lệnh hơn.

Dân California có thể tham dự vào chiến dịch qua số điện thoại dịch vụ giới thiệu miễn phí 1-888-50-UP-TO-ME và 1-888-UNA-VIDA nếu nói tiếng Tây Ban Nha. Số điện thoại hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Khi gọi vào những hệ thống điện thoại tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha dễ sử dụng này, người gọi sẽ nghe được những đề tài về chuyện ngăn ngừa việc có thai của trẻ vị thành niên, nhận những tài liệu in có thể giúp trẻ vị thành niên hay người lớn có những quyết định đúng đắn, hay có thể nói trực tiếp với một nhân viên tổng đài.

Kế hoạch truyền thông cũng bao gồm luôn cả thị trường tổng quát và việc tiếp cận với những nhóm sắc tộc. Một sự kết hợp truyền thông có trả tiền và truyền thông phục vụ đại chúng được sử dụng với những thông điệp --chuyên biệt nhắm đến người lớn và giới trẻ-- sẽ xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông lựa chọn để đến được với 90% quần chúng thính giả, khán giả, độc giả. Ngân sách tổng cộng cho chương trình kéo dài 3 năm này là vào khoảng 36.9 triệu đô la.

Được điều hành bởi Phòng Kế Hoạch Gia Đình của Sở Dịch Vụ Y Tế California, "Tùy Nơi Tôi" là một chiến dịch chuyển tiếp từ chiến dịch Partnership for Responsible Parenting (PRP) của Sở hoạt động từ 1997 đến 2000. Trong giai đoạn PRP được áp dụng, tỉ lệ trẻ vị thành niên sanh con ở California đã giảm rất nhiều, đến gấp ba lầnơn độ giảm trên toàn quốc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Tư (27/01/2021), Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban bố tình trạng báo động khủng bố toàn quốc do mối đe dọa tiềm tàng từ phần tử cực đoan phản đối ông Joe Biden làm tổng thống.
Hôm thứ Tư (27/01/2021), Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết lệnh phong tỏa ở Anh có thể kéo dài đến ngày 08/03/2021, cùng thời điểm trường học được phép mở cửa trở lại.
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.