Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đảng Lao Động, Tư Tưởng HCM Có Gì Khác Cộng Sản?

30/09/201700:00:00(Xem: 4670)
Đảng Lao Động, Tư Tưởng HCM Có Gì Khác Cộng Sản
Nguyễn Thị Cỏ May
 

Chọn ngày 2/9, Giáo sư Tương Lai tuyên bố ly khai khỏi cái “đảng của Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên đảng Lao động Vìệt nam như ngày tuyên thệ vào hàng ngũ đảng của Hồ chí Minh”.

Ông còn nói rõ ông quyết định rút ra khỏi đảng cộng sản không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên. Mà trước đây 15 năm, trong một tiểu luận chánh trị “Chân lý là cụ thể”, ông đã nghiêm chỉnh và thẳng thắn đề nghị cần trở lại với tên đảng là đảng Lao động Việt nam, tên nước là Việt nam Dân chủ Cộng hòa, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cho lý luận phát triển của Việt nam. Trong tiểu luận, ông trình bày rõ “tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tích hợp và vận dụng nhuần nhuyển những thành tựu của trí tuệ loài người, …”.

Trong bản tuyên bố của Giáo sư Tương Lai phổ biến hôm 2/9/2017, có hai từ khóa trung tâm là “đảng Lao động” và “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Cỏ May tôi sẽ có ý kiến về hai ý chánh này của Giáo sư Tương Lai.

Xin thưa ngay, Cỏ May tôi có ý kiến hoàn toàn không nhằm trả lời ông Tương Lai, mà chỉ nhằm tìm hiểu đảng Lao động và tư tưởng Hồ chí Minh là hai thứ gì mà Giáo sư Tương Lai, sau mấy chục năm ròng theo sát đảng cộng sản, nay bổng lên tiếng trở về với 2 thứ đó. Như một người con đi hoang nay giựt mình quay lại mái nhà tổ phụ. Cỏ May tôi sẽ nêu ý kiến, không dựa theo nhận định chủ quan của mình, mà theo kinh điển của Nhà nước Việt nam ấn hành.

Đảng Lao động

Ở các nước cộng sản, Đảng Lao động, thực chất, đều là đảng cộng sản. Riêng ở Việt nam, tháng 2/1951, Hồ Chí Minh họp Đại hội II ở xã Vinh quang, huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên quang, đổi đảng Cộng sản thành đảng Lao động cho phù hợp với tên nước và tình hình, tuy lúc bấy giờ, đảng cộng sản đang trên đà phát triển mạnh. Chẳng những đổi tên đảng để dấu đi cái cộng sản mà các tổ chức ngoại vi đều mang những tên rất hiền hòa, chứa chan tình yêu nước, như Mặt trận Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc, Mặt trận Tổ quốc, … Trước đó, Staline cũng cho ra đời Mặt trận Dân chủ nhơn dân, …

Tại Đại hội II, trong bài diễn văn khai mạc, Tôn Đức Thắng cổ xúy vai trò kháng chiến giành độc lập... Riêng Hồ Chí Minh, ông đọc báo cáo do Trường Chinh soạn “Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội”. Và cũng từ đây, đảng cộng sản chánh thức đổi ra thành “Đảng Lao động”. Nhưng đảng vẫn khẳng định “đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn và chuẩn bị những tiền đề đi lên chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến thành công”. Ngoài ra, đảng còn xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng. Và sau này, Trung Uơng Cục Miền nam đặc trách luôn cộng sản ở Miên.

Đối tượng của cách mạng cộng sản ở Việt nam, theo chính cương của đảng Lao động, là thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ, xác định nhiệm vụ cơ bản hiện thời của cách mạng là đánh đuổi xâm lược, làm cho Vìệt nam hoàn toàn độc lập, thống nhứt, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhơn dân, gây cơ sở vật chất-kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa là cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc cách mạng dân chủ nhơn dân, nhiệm vụ giải phóng dân tộc bao gồm cả 2 nhiệm vụ phản đế và giải phóng, cách mạng do nhơn dân tiến hành dưới sự lãnh đạo của đảng sẽ tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Con đường tiến đến chủ nghĩa xã hội trải qua một thời gian dài gồm 3 giai đoạn, kế tục nhau và quan hệ mật thiết: kháng chiến tiêu diệt đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, củng cố Nhà nước Dân chủ nhơn dân, cải cách ruộng đất triệt để, phát triển nông nghiệp, công nghiệp dưới hình thức hợp tác hóa, kỹ nghệ hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Cương lĩnh đảng Lao động xác định mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhơn dân đến thắng lợi và nhiệm vụ xây dựng đảng là đảng của giai cấp công nhơn và nhơn dân lao động, dựa trên nền tảng chủ nghĩa mác-lê nin theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sau cùng là chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản.

Trường Chinh từng chỉ dạy đảng viên “Chiến tranh giải phóng Việt nam là một bộ phận của chiến lược giải phóng toàn thế giới theo cộng sản”.

Như vậy đảng Lao động chỉ là một tên gọi mới vì thực chất không gì khác hơn là đảng cộng sản, một bộ phận của Quốc tế cộng sản.

Người gia nhập đảng Lao động nay trở về với đảng Lao động thì vẫn là cộng sản!

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Khi đảng cộng sản Hà nội từ năm 1991, Đại hội VII (6/1991), đưa ra cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” là một cách bắt chước rập khuôn theo Tàu. Ở đây, họ đề cao tư tưởng Mao Trạch-đông. Thực chất là Hà nội theo Tàu, nhưng khi nói tư tưởng Hồ chí Minh, người cộng sản muốn tô điểm cho Hồ Chí Minh chút son phấn “bản sắc dân tộc” vì khối cộng sản Liên xô và đông Âu sụp đổ sạch trơn.

Khi nói “tư tưởng Hồ Chí Minh”, đảng cộng sản choàng cho ông cái “tư tưởng” giả tạo vì chính ông đã từng nói «Tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa mác-lê cả». Vì đã lỡ nghe nói tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thử tìm hiểu coi đó là gì?

Về mặt chánh trị, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự đề cao Mao và Staline của ông ở Đại hội II, tức lúc thành lập đảng Lao động. Quan điểm của Staline mà Hồ chí Minh vô cùng tâm đắc là “Đảng cộng sản là công cụ của chuyên chính vô sản” và “chuyên chính vô sản, về thực chất, được thay thế bởi chuyên chính của đảng cộng sản”. Hơn nữa, trong thực tế, chuyên chính của đảng cộng sản là chuyên chính của một người, tức của Tổng Bí thư đảng. Boris Souvarine từng khen ngợi Hồ Chí Minh là đệ tử tuyệt trần của Staline.

Còn Mao ảnh hưởng Hồ Chí Minh, thì tưởng không có gì rõ hơn là lời Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội II “Cách mạng Việt nam phải học nhiều của cách mạng Trung quốc. Kinh nghiệm và tư tưởng Mao Trạch-đông đã giúp chúng tôi hiểu thấu hơn học thuyết mác-anghen-lênin-stalin. Những người cách mạng Việt nam phải luôn luôn ghi nhớ và biết ơn Mao Trạch-đông về sự cống hiến to lớn đó”.

Và cũng tại Đại hội II này, Hồ chí Minh tuyên bố “Ai đó thì có thể sai, chớ đồng chí Staline và đồng chí Mao trạch-đông thì không thể nào sai đưọc”. Có thể còn sự sùng bái nào hơn được?

Theo Phạm văn Đồng, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 5 yếu tố chủ yếu: “chủ nghĩa mác-lê, sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản, chuyên chính vô sản, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tinh thần quốc tế vô sản”.

Ngoài ra, Hồ Chí Minh vẫn khẳng định “chủ nghĩa mác-lê là học tuyết đúng đắn nhứt, cách mạng nhứt, là kim chỉ nam cho hành động” của người cách mạng.

Người cộng sản vẫn khẳng định rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh là một sự vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa mác-lê vào điều kiện cụ thể của nước ta”, nhưng trong thực tế, từ xưa nay, họ chỉ biết áp dụng rập khuôn, một cách máy móc kinh nghìệm của Liên-xô và Trung quốc mà không quan tâm tới hoàn cảnh cụ thể của Việt nam nên gây ra hậu quả vô cùng thảm hại như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư sản, chánh sách kinh tế mới, …

Ngoài ra, khi ở Nga, Staline thanh trừng Trostky, ở Vìệt nam, Hồ Chí Minh cũng nhiệt tình hưởng ứng, đi lùng tìêu diêt nhóm Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Hồ văn Ngà, Trần văn Thạch,… mà Hồ Chí Minh gọi “đàn chó trốt-kít, bọn phản động, gián điệp, tay sai đế quốc, những kẻ đầu trâu mặt ngựa, những kẻ thù của nền dân chủ và tiến bộ, …”

Trả lời ký giả Pháp Daniel Guéri về cái chết của Tạ Thu Thâu bị Việt minh giết ở Quảng ngãi, Hồ Chí Minh nói “Ông ấy là người yêu nước vĩ đại, và tôi thương xót ông ấy». Nhưng lập tức, Hồ Chí Minh thay đổi thái độ, với một giọng nói đanh thép, tiếp “Tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều bị tôi thanh toán hết”.

Về mặt kinh tế, Hồ Chí Minh cũng chủ trương tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, tức xóa bỏ các hình thức sở hữu không xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tề gồm nhiều thành phần phức tạp trở nên một nền kinh tế thuần nhứt, dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Và Hồ Chí Minh còn nói thêm “Kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu của toàn dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc dân, Nhà nước phải bảo đảm cho nó phát triển ưu tiên, tạo nền tảng vững chắc cho chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy cải tạo xã hội chủ nghĩa”.

Một đảng viên cao cấp cộng sản sau này phê phán “Vào giai đoạn trước đổi mới, đảng cộng sản đã phạm sai lầm rập khuôn theo mô hình cứng ngắc của Mao và Staline về chủ nghĩa xã hội, thuần nhứt kinh tế xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức quốc doanh và tập thể, thủ tiêu các thành phần khác. Sai lầm lớn này đã kéo dài khá lâu làm cho chúng ta đã phải trả cái giá quá đắt”.

Đảng Lao động, về thực chất, không gì khác hơn là đảng cộng sản. Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn là chủ nghĩa mác-lê và tư tưởng Mao Trạch-đông mà ông học được. Ở Hồ Chí Minh không có bản sắc dân tộc. Trên báo Thanh Niên phát hành tại Quảng châu, số  22/12/1926, Hồ Chí Minh nói rõ quan điểm của ông về Tổ quốc “Cái danh từ Tổ quốc là do các chánh trị gia đặt ra để đè đầu nhơn dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có Tổ quốc, cũng chẳng có biên giới …”.

Vậy người cộng sản nào muốn trở về với đảng Lao động, với tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết nghĩ không có gì khác hơn là ở lại với cái đảng của Nguyễn Phú Trọng vì Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản ưu tú, biết lý luận, dám hi sanh thêm vài năm nữa, tiếp tục làm Tổng Bí Thư và làm luôn Chủ tịch nước để phục vụ tốt hơn đảng, nhơn dân.

Người trí thức đúng nghĩa, yêu nước thật lòng, chỉ có thật sự từ bỏ cộng sản, trở về với nhơn dân. Nếu không thì nên im lặng khép mình dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng để khỏi mất bổng lộc lớn.

Nguyễn Thị Cỏ May

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trung Cộng luôn luôn coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, như Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và sẽ dùng Quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện, nhưng Việt Nam chưa biêt phải xoay xở ra sao, hay nương nhờ vào ai khi bị tấn công.
Câu nói phổ biến với dân Mỹ được trích từ ý của Benjamin Franklin thường được nhiều người nhắc là, "thế giới này chẳng có gì chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế". Dù nói thật hay đùa thì quả là vậy.
Theo như công bố từ Tổng Thống Donald Trump vào cuối tuần qua, nữ thẩm phán Amy Coney Barrett đã chính thức được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện và sẽ đệ trình lên Thượng Viện Hoa Kỳ để bắt đầu quá trình chuẩn thuận
Nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng (và hoàn toàn) không… trật! Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm chút đỉnh. Khách lên sau thì ngồi ghế súp.
Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ.
Việc qua đời của Thẩm Phán Ruth Ginsberg và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với đa số thuộc đảng Cộng Hòa) gấp rút thông qua không đầy 40 ngày trước bầu cử đã khiến báo chí và dư luận nổi lên làn sóng tranh luận gay gắt gọi đây là cuộc chiến văn hóa sống còn trong nước Mỹ. CNN hôm 09/26/2020 chạy hàng đầu bài bình luận rằng đây là cuộc đão chánh do phe bảo thủ chuẩn bị từ nửa thế kỷ nay [1]. Bài viết này sẽ tìm hiểu giữa Tòa Án Tối Cao lại có liên hệ gì đến cuộc chiến văn hóa vốn âm ỷ trong suốt 50 năm nhưng nay bùng nổ làm rạn nứt xã hội Hoa Kỳ, không kém gì cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc vào thập niên 70. Nhưng trước cả cuộc chiến văn hóa của thập niên 60 còn có cuộc chiến kinh tế từ thập niên 30. Sau Đại Khủng Hoảng 1929 Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa ra chương New Deal bảo vệ công đoàn và quyền lợi người lao động theo mô hình Dân Chủ Xã Hội do John M. Keynes đề xướng. Ngược lại không ít dân Mỹ chủ trương tiếp tục tư bản
Ở Việt Nam, một tờ báo được cung cấp 3 thẻ phóng viên quân đội. Cục An Ninh Quân Đội điều tra rất cẩn thận, từ cá nhân ký giả, cha mẹ, ông nội bà nội, có ai vào theo Việt Cộng không? Có ông bà, cha mẹ đi vào rừng với Mặt Trận giải phóng miền Nam hay không?
Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống với cái nhà nước tráo trở này.
Năm nay, 2020, cháy rừng không những tại California mà còn bùng phát tại cả chục tiểu bang ở Miền Tây nước Mỹ làm hàng triệu mẫu tây đất rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng ngày càng trầm trọng. Trong cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump hôm 14 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom và nhiều lãnh đạo Miền Tây khác đều nói rằng cháy rừng sở dĩ ngày càng dữ dội là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong khi đó TT Trump cho rằng các tiểu bang Miền Tây đã không dọn sạch bụi cây và gỗ mục để cho cây cỏ dễ cháy chất đống trong rừng. “Khi cây ngã xuống sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng sẽ biến thành cây rất khô. Chúng trở thành những que diêm… các bạn biết đó, không có nước đổ xuống và chúng trở nên rất, rất – chúng dễ bị cháy,” theo Trump phát biểu tại California hôm 14 tháng 9. Phụ Tá Giáo Sư dạy về Lịch Sử tại Đại Học Oregon là Steven C. Beda, cũng là sử gia về môi trường đã nghiên cứu về các khu rừng tại Bở Biển Thái Bình Dương cho biết
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.