Hôm nay,  

AI BẦU TỔNG THỐNG MỸ?

04/02/201200:00:00(Xem: 9579)

AI BẦU TỔNG THỐNG MỸ?

Vi Anh

Cho đến đầu tháng 2 năm 2012, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bắt đầu khá lâu rồi. Cộng Hòa có 9 nhân vật ra tranh cử làm ứng cử viên tổng thống Mỹ cho Đảng Cộng Hòa, nay còn 4 vị mà nổi bật nhứt là Cựu Thống Đốc Mitt Romney và Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich. Còn phía Dân Chủ thì TT Obama tái tranh cử không có đối thủ trong Đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa bắt đầu bầu chọn ở Iowa ngày 3 tháng Giêng, sẽ còn nhiều cuộc bầu cử sơ bộ và bầu chọn trong những tháng tới cho đến khi có một ứng cử viên nhận được đủ số đại biểu hoặc cho tới khi đại hội đảng họp vào mùa hè. Mỹ sẽ có cuộc phổ thông đầu phiếu, cử tri Mỹ không phân biệt đảng phái sẽ đi bầu tổng thống vào ngày 6 tháng 11,năm 2012 này. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ rất nhiêu khê, không hẳn công dân cử tri Mỹ bầu tổng thống.

Lấy một thí dụ tiêu biểu có đầy đủ tài liệu để phân tích cho rõ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2000 là cuộc bầu cử thứ tư trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ qua đó, cử tri đoàn Mỹ đã bầu cho người ít phiếu dân chúng được làm tổng thống. Do vậy nói dân chúng Mỹ bầu ra tổng thống cũng không hoàn toàn đúng, mà nói cử tri đoàn bầu ra tổng thống cũng không hoàn toàn đúng. Vì bầu cử Mỹ, trên phương diện kỹ thuật tổ chức, là một cuộc bầu cử vừa phổ thông -- tức do cử tri toàn quốc Mỹ bầu ra —vừa hạn chế – tức do cử tri đoàn bầu ra. Sở dĩ có thể thức bầu ra tổng thống Mỹ nhiêu khê, rắc rối như thế là nhằm thoả hiệp quyền lợïi giữa các tiểu bang và liên bang.

Tổng thống Mỹ vì vậy vừa được toàn dân bầu do phổ thông đầu phiếu của cử tri nhân dân vừa được các tiểu bang bầu qua thể thức đầu phiếu hạn chế của cử tri đoàn. Nên khi bỏ thăm cho một ứng cử viên tổng thống, cử tri Mỹ đã bỏ thăm cho một đại diện cử tri gọi tắt Đại Cử tri cho dễ nhớ -- gộp lại thành Cử tri Đoàn (Electoral College). Và những Đại Cử tri ấy sẽ bỏ thăm lại cho người cùng lập trường chánh trị với họ. Nhưng đại đa số các trường hợp, ứng cử viên tổng thống nào nhiều phiếu phổ thông của dân chúng nhứt thường cũng được Cử tri Đoàn dồn phiếu cho, theo thông lệ “ai thắng sẽ được cả”. Nhưng thông lệ này không tuyệt đối; còn không ít tiểu bang dành cho Đại Cử Tri quyền tự ý chọn lựa ứng cử viên theo suy nghĩ của mình.

1/ Một chút lịch sử để giúp vấn đề Cử Tri Đoàn thêm sáng tỏ, Cử tri đoàn được thành lập năm 1787. Các nhà lập hiến lúc bấy giờ đưa ra nhiều phương thức bầu tổng và phó tổng thống -- như Quốc Hội Liên bang biểu quyết, Lập pháp các tiểu bang biểu quyết chọn người được dân chúng bầu nhiều phiếu, và sau cùng thoả hiệp để cho Cử Tri Đoàn quyết định. Alexander Hamilton định nghĩa cử tri đoàn, “Một số nhỏ người do khối quần chúng công dân chọn lựa, có nhiều thông tin và nhận thức cần thiết cho cuộc điều tra nghiên cứu khó khăn này”. Ban đầu mỗi Đại Cử tri có 2 phiếu. Người được Cử tri Đoàn bỏ phiếu nhiều nhứt sẽ là tổng thống và sẽ phải chọn người được số phiếu kế làm phó tổng thống. Nhưng có trục trặc khi đi vào thực tiễn, khác ê kíp, khác đảng không làm việc chung hữu hiệu được nên sửa lại bằng Tu chánh Án được phê chuẩn năm 1804. Từ năm 1824 tới giờ có nhiều khiếu tố về vấn đề đếm phiếu trong cuộc bầu cử phổ thông, nhưng những sự việc như thế không hề xảy ra với Cử tri Đoàn.

2/ Ai bầu ra cử tri đoàn. Thường nhứt, luật lệ các tiểu bang dành cho hai đảng lớn chọn. 36 tiểu bang cử Đại Cử tri bằng đại hội đảng, và 10 tiểu bang cộng với Quận Washington DC chọn cử tri đoàn bằng Ủy Ban Chấp Hành Đảng của Tiểu bang. 2 tiểu bang Maine và Nebraska dành cho Quận và hai cuộc bầu cử của tiểu bang chọn

3/ Cử tri đoàn có mấy người. Số cử tri đoàn tùy thuộc số dân của tiểu bang như số dân biểu đại diện cho tiểu bang tại Quốc Hội Liên bang vậy, dựa vào cuộc kiểm kê dân số của Liên bang. Nên số cử tri đoàn của tiểu bang có khi trồi, có khi sụt . Vì cứ một dân biểu, một nghị sĩ là có một đại cử tri. Mà số nghị sĩ 2 ngưòi thì cố định, còn số dân biểu lại tùy thuộc tổng số dân kiểm kê. Thí dụ trong kỳ bầu cử 2004, có 538 người Đại Cử tri. Tiểu bang nhỏ nhứt cũng có 1 dân biểu, 2 nghị sĩ, nên con số tối thiểu cử tri đoàn của tiểu bang là 3. Riêng Quận Columbia DC, không có dân biểu, nghị sĩ ở Quốc Hội, nhưng có 3 Đại Cử tri vì tượng trưng cho lãnh thổ của Liên bang. Trong cuộc bầu cử 2004, Cali có 55 Đại Cử tri, nhiều nhứt nước, Texas 34 thứ nhì, New York 31 thứ ba. DC và 7 tiểu bang khác nhỏ, mỗi nơi có 3 Đại Cử tri. Năm 2000 Florida có 25 đại cử tri, năm 2004 và 2008 sẽ có 27.

Kỳ bầu cử 2004 và 2008, có 7 tiểu bang thêm 11 ngườøi vào Cử tri Đoàn: Arizona+2; Cali+1, Colorado+1, Florida+2, Georgia+2, North Carolina+1 và Texas+2. Và 9 tiểu bang bớt 10 người: Connecticut -1, Illinois –1, Indiana-1, Michigan-1, Mississippi-1, Newvada-1, Oaklahpma-1, Pennsylvania-2 và Wisconsin-1. Bù trừ cử tri đoàn cuộc bầu cử năm 2004 tăng 1 người thôi; tổng số là 538. Ứng cử viên đắc cử phải vượt qua quá bán của số đó; con số nhiệm mầu ấy năm 2004 là 270.

4/ Cử tri đoàn bầu tổng thống ra sao. Cuộc bầu cử tổng thống 2004 theo lịch trình sau:

Ngày 2 tháng 11: nhân dân cử tri bầu cử tổng thống theo kiểu phổ thông đầu phiếu.

Ngày 13 tháng 12: Cử tri đoàn các tiểu bang và Quận DC bầu tổng thống theo kiểu bầu cử hạn chế, chỉ cử tri đoàn Đại Cử tri bầu mà thôi. Cử tri đoàn các tiểu bang hợp cùng ngày này, thường tại các thủ phủ tiểu bang mình, để bầu tổng và phó tổng thống. Luật pháp đã dự trù mọi biện pháp để thay thế đại cử tri khi bị ngăn trở. 26 tiểu bang cử tri đoàn bỏ phiếu cho người cao phiếu phổ thông của nhân dân nhứt, theo thông lệ người thắng được cả. Còn 24 tiểu bang khác, luật lệ dành cho Đại Cử tri tự do chọn ứng cử viên. Nhưng đại cử tri vẫn có xé lẻ; dù luật tiểu bang có dự trù qui trách, chế tài nhứng chưa thấy ai bị truy tố. Ba trường hợp xé lẻ điển hình gần đây: năm 1976, 1 người của TB Washington bỏ thăm cho Reagan thay vì cho Gerald Ford; năm 1988 một người của TB Washington bỏ thăm cho Lloyd Bentsen thay vì cho Dukakis; và năm 2000, 1 người của Quận D.C. bỏ thăm trắng. Ngày 22 tháng 12 là ngày chót số phiếu của cử tri đoàn các tiểu bang phải gởi đến Chủ tịch Thượng Viện và chuyên viên Văn Khố.

Ngày 6 tháng Giêng năm 2005, Quốc Hội hợp khoáng đại lưỡng viện kiểm kê và công bố số phiếu của các Cử tri Đoàn tiểu bang. Nếu không ứng cử viên tổng thống nào hội đủ con số thần kỳ 270 phiếu của cử tri đoàn, Hạ viện mới tựu chức sẽ chọn tổng thống, bằng cách biểu quyết chọn 1 trong 3 người đầu có phiếu cao nhứt của cử tri đoàn. Trong trường hợp này Hạ viện biểu quyết theo thể thức một tiểu bang một lá phiếu. Vị nào có 26 phiếu trở lên sẽ là tổng thống. Còn Thượng Viện mới được bầu điền thế một phần sẽ chọn phó tổng thống, bằng cách biểu quyết 1 Nghị sĩ 1 lá phiếu cho 2 người có phiếu cao nhứt do cử tri đoàn bầu. Cách làm này phó tổng thống có thể là người khác đảng với tổng thống. Nhưng thường ít khi xảy ra vì đại cử tri bị luật lệ của tiểu bang chi phối. Từ năm 1824 tới giờ Hạ viện chỉ biểu quyết một lần tổng thống thôi, trong trường hợp Andrew Jackson không đủ số phiếu quá bán của cử tri đoàn, nên Hạ Viện chọn Quincy Adam làm tổng thống. Tuyệt đaiï đa số ứng cử viên tổng thống được nhiều phiếu của dân chúng nhứt sẽ được cử tri đoàn dồn phiếu cho.

Trường hợp này sẽ không xảy ra với TT Bush trong kỳ bầu cử này vì Ông được số phiếu cao nhứt của nhân dân trong cuộc đầu phiếu phổ thông và số phiếu cao hơn con số thần kỳ 270 của cử tri đoàn -- theo thông lệ sẽ bầu cho TT Bush theo nguyên tắc người thắng phiếu nhân dân sẽ lấy trọn phiếu của cử tri đoàn. Một cuộc bầu cử như thế vị tổng thống đắc cử có nhiều uy tin vừa với dân vừa với các tiểu bang, và việc hợp thức hóa số phiếu và tư cách người đắc cử rất nhanh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.