Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đại Bồ Tát Quán Thế Âm Quán Đảnh

24/02/201100:00:00(Xem: 6668)

Đại Bồ Tát Quán Thế Âm Quán Đảnh

Diệu Hạnh Phương Dung
Theo sự thỉnh cầu của một số Phật tử, Đại Su Trưởng Lão Khentrul Lobsang Tenzin Rinpoche trở lại Quận Cam ban lễ, truyền pháp lần cuối vào hai ngày Thứ Bảy (26 tháng 2, 2011) và Chủ Nhật (27 tháng 2,2011) tại chùa Liên Hoa.
Do tuổi hạc đã cao nên dịp nầy là chuyến hoằng pháp sau cùng của Đại Sư tại Hoa Kỳ, sau đó Ngài sẽ ẩn tu và không trở lại nữa. Tính đến nay, kể từ khi Trung Cộng đưa quân xâm lăng Tây Tạng năm 1959, Ngài là một trong những danh sư lỗi lạc rất hiếm quý của Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng còn sống sót. Vì thế các hành giả tâm thành khẩn muốn được tu học cùng một vị chân sư và được ân sủng thọ nhận Đại thần lực gia trì của chư Phật và các Đức Đại Bồ Tát để có thể chuyển hóa đời mình ra khỏi phiền não, khổ đau cũng như tẩy trừ các nghiệp chướng, tật bệnh của Thân và Tâm... xin đừng để lỡ cơ duyên quý báu nầy. Cuộc sống vốn vô thường và dầy đau khổ (như Đức Phật đã dạy ở Tứ Diệu Đế) mà hiền Thánh Tăng thì rất khó gặp; vì vậy quý hành giả cố gắng thu xếp thì giờ cùng với người thân của mình đến thọ pháp và tu tập, để cùng nhau đi trên con đường đến Giác Ngộ và giải thoát, đồng thời hướng công đức lành của mình cho tất cả chúng sinh bao gồm cả những người thân yêu và bản thân mình có được cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Có một vị sư cô trẻ đã hỏi người viết: "Lễ Quán Đảnh là gì" Và thọ lễ Quán Đảnh thì được lợi ích gì"" Cũng bởi nhân duyên ấy, người viết xin được chia sẻ cùng các pháp hữu những điều đã tu học được từ các Kinh điển Đại Thừa và Phật Giáo Mật Tông Kim Cang Thừa do chư Phật , chư Đại Bồ Tát, chư đại Tổ Sư chỉ dạy.
Theo tương truyền của Phật Giáo Mật Tông, Đức Đại Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Cổ Phật, nghĩa là Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp lâu xa lắm rồi, và Ngài thành tựu pháp môn nhĩ căn viên thông (nghe được tất cả âm thanh của muôn loài và vũ trụ pháp giới). Khi Đức Quán Thế Âm sắp vào an trụ Đại Niết Bàn thì Ngài nghe được âm thanh than khóc, cầu cứu cực kỳ đau khổ của chúng sinh làm đôi mắt Ngài đẫm lệ và từ đó những giọt lệ của lòng Đại Bi Vô Lượng của Ngài rơi xuống hóa thành các vị Thánh Nữ Tara (hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát), đồng thời Ngài phát nguyện luôn thị hiện là một vị Đại Bồ Tát để có thể gần gủi, che chở cứu độ chúng sinh ra khỏi tất cả khổ nạn đến nơi an bình hạnh phúc. Lòng từ bi và đại nguyện cứu độ của Ngài vô lượng vô biên không thể kể hết bằng ngôn từ và bút mực được. Vì thế nhân gian với lòng tri ân và tôn kính đã gọi các hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Đại Cứu Độ Phật Mẫu Tara Quán Thế Âm Bồ Tát. Với lòng Đại Bi vô lượng của người Mẹ thương con, bất cứ nơi nào có chúng sinh gặp cảnh khổ đau, thành khẩn cầu xin Ngài thì Ngài liền phân thân đến cứu độ.
Lần trước các pháp hữu đã thọ nhận lễ Quán Đảnh Đại Cứu Độ Phật Mẫu Bạch Tara (White Tara). Kỳ nầy. cũng là lần sau cùng Đại Sư Trưởng Lão Khentrul Rinpoche ban truyền lễ Quán Đảnh Đại Cứu Độ Phật Mẫu Lục Tara (Green Tara- Zambhala) có phần khác hơn lần trước. Đức Đại Phật Mẫu Lục Tara Quán Thế Âm theo kinh điển Phật Giáo Kim Cang Thừa là biểu tượng vô cùng tôn quý vì Ngài là Mẹ của tất cả chư Phật, thị hiện với toàn thân có màu xanh biếc trong suốt của ngọc bích Emeral. Đặc biệt Cứu Độ Phật Mẫu Lục Tara Quán Thế Âm còn thị hiện là một vị ĐẠI TÀI BẢO VƯƠNG ZAMBHALA là vị vua thủ hộ kho tàng với vô lượng vàng bạc, châu báu để cứu giúp chúng sinh vượt qua các chướng ngại khổ đau về vật chất như: các khó khăn trong công việc làm và trong việc mua bán kinh doanh để chúng sinh có được cuộc sống an bình hạnh phúc. Đồng thời với lòng từ bi vô lượng, Đức Đại Cứu Độ Phật Mẫu Tara Quán Thế Âm còn che chở và gia hộ hành giả tiêu trừ các chướng ngại trên đường tu tập; cũng như khai mở tâm Từ Bi và Trí Huệ để đạt đến Giác Ngộ và Giải Thoát. Các hành giả tham dự Lễ Quán Đảnh sẽ được Đại Sư ban truyền Mật Chú (Mantra) của Đức Phật Mẫu Lục Tara Quán Thế Âm và Mật chú Zambhala Đại Tài Bảo Vương để tăng trưởng phước đức.
Đến đây xin được lược nói về ý nghĩa của Lễ Quán Đảnh (Initiation). Ngày xưa ở Ấn Độ, một vị vua khi muốn truyền ngôi cho vị thái tử lên làm vua kế vị ngai vàng, vị vua đó phải cho người đi lấy nước từ bốn biển; rồi trước mặt đầy đủ triều thần, tưới nước lên đỉnh đầu của vị thái tử nầy. Sau đó vua cha tuyên bố xác nhận rằng vị thái tử nầy đã được Quán Đảnh và từ nay sẽ lên ngôi trị vì thiên hạ. Ở các lễ Quán Đảnh của Đức Phật hay các vị Đại Bồ Tát ban truyền qua một vị Kim Cang Đạo Sư (Vajra Guru) đại diện chủ trì còn có mật nghĩa là khai thị và khai mở tâm của hành giả. Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh bình đẳng như Ngài, nhưng vì bị bụi vô minh che mờ qua nhiều kiếp sinh tử luân hồi nên đánh mất chân tâm và cứ thế mà trôi lăn trong sinh tử chịu nhiều đau khổ. Vì vậy thọ nhận lễ Quán Đảnh gia trì lực từ chư Phật hoặc các Đức Đại Bồ Tát là một phước duyên vô cùng lớn lao giúp cho hành giả khai mở tâm mình để trở về với Phật Tánh - chân như thanh tịnh. Từ đó hành giả chí thành tu tập với sự gia trì của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và của bậc thầy tôn quý là Kim Cang Đạo Sư, hành giả sẽ đạt đến Giác Ngộ giải thoát.
Ở đây xin được nói về bậc thầy là Kim Cang Đạo Sư (Vajra Guru) của Phật Giáo Mật Tông đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên đường tu tập của hành giả. Nếu hành giả có đầy đủ phước đức nhân duyên gặp được một vị Chân Sư đầy đủ phẩm hạnh đạo cao, đức trọng và là một vị sư đã chứng ngộ được Phật tánh thì vị sư ấy sẽ có khả năng giúp đỡ được đệ tử của mình khai mở được chân tâm Phật tánh. Vì thế khi có phước duyên gặp được bậc Chân Sư, hành giả phải hết lòng tôn kính và thành khẩn quy y cũng như thọ lễ Quán Đảnh để tu tập với bậc thầy như vậy, hành giả sẽ được ân phước gia trì của bậc thầy mà thành tựu.

Khi nhận lễ Quán Đảnh xin quý hành giả vui lòng đến đúng giờ để được ân phước nhận được nước Thanh Tịnh Thủy (Necta) giúp thanh tịnh thân, khẩu, ý trước khi được vào đạo tràng thọ pháp. Khi vào đạo tràng thọ pháp hành giả phải cố gắng điều phục tâm mình cho thanh tịnh, các tâm niệm tán loạn ưa, ghét, giận hờn, ganh tị, hận thù phải hoàn toàn xả bỏ, thì hành giả mới có thể nhận được ân sủng thiêng liêng gia trì của Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm. Trong Phật Giáo Mật Tông, bậc đạo sư sẽ thực hành các nghi thức đặc biệt để thanh tịnh thân tâm của Ngài và đồng thời chuyển hóa tâm của Ngài hợp nhất với bản tâm vi diệu của Đức Đại Phật Mẫu Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo Mật Tông Kim Cang Thừa, bậc Kim Cang Đạo Sư sẽ thực hiện nghi lễ cung thỉnh Đức Đại Phật Mẫu Tara Quán Thế Âm cùng chư vị Long Thiên Hộ Pháp quang lâm nơi Đạo Tràng ban lễ Quán Đảnh, mà với nhục nhãn của người phàm, tất cả chúng ta đều không trông thấy được, ngoại trừ các bậc Đại Bồ Tát mới có thể nhìn thấy linh thể của chư vị. Vì thế, hành giả phải hết sức trang nghiêm, tôn kính lắng tâm thanh tịnh để có thể nhận được ân phước - Gia trì lực được Quán Đảnh từ Đức Đại Phật Mẫu Quán Thế Âm qua vị Đạo Sư đại diện cho Ngài qua thân xác một con người đang chủ trì buổi lễ, với tâm thành kính không phân biệt.
Đức Phật dạy các hành giả nên mở tâm từ bi rộng lớn thương tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sống đều đã từng là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái thân yêu của mình. Và để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng của họ, hành giả phát Bồ Đề Tâm nguyện cố gắng tu hành thành tựu Phật quả để có thể cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau của luân hồi sinh tử. Hành giả phát Bồ Đề Tâm sẽ được công đức vô lượng, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp và Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm ngày đêm che chở, gia trì cho hành giả tu hành thành tựu viên mãn.
Có ba điểm chính quan trọng trong lễ Quán Đảnh, xin được tóm lược như sau: Lễ Quán Đảnh của Thân (Body): có công năng tịnh hóa các lỗi lầm do THÂN gây tạo như Sát sinh, đánh đập người khác, trộm cắp, tà dâm... Lễ Quán Đảnh về Khẩu (speech): Tịnh hóa các lỗi lầm do Khẩu (miệng - lời nói) gây tạo như nói lời dối trá bịa đặt, nói lời dèm xiểm ly gián người khác, nói lời chửi rủa độc ác, nói lời vu khống mạ lỵ không đúng sự thật. Lễ Quán Đảnh về Ý (Mind) có công năng tịnh hóa các lỗi lầm của Tâm - Ý gây tạo như các ý tưởng sai lầm (tà kiến), tâm tham lam, si mê, sân hận, ngã mạn và các tật xấu mê lầm huân tập của A Lại Da Thức (tập khí chướng).v.v...
Tất cả lỗi lầm nầy tạo thành nghiệp chướng, kết thành bệnh tật, gây phiền não khổ đau cùng cực cho tất cả chúng sinh. Vì vậy, hành giả nào được phước duyên thọ lễ Quán Đảnh nhận thức được lỗi lầm đã vô minh gây tạo từ vô lượng kiếp cho đến kiếp nầy với lòng thành khẩn sám hối cùng khẩn cầu Đức Đại Phật Mẫu Quán Thế Âm cứu độ, cũng như thành tâm tu tập và trì tụng Mật Chú của Ngài hàng ngày thì nghiệp chướng sẽ được chuyển hóa và tiêu trừ. Đức Phật Mẫu Quan Thế Âm có dạy: "Con hãy tấn tu, chớ có sợ! Lấy lòng tin thắp đuốc soi đường. Mỗi nỗ lực sẽ có vạn nghìn mắt Phật thương nhìn, mỗi vấp ngã sẽ có vạn nghìn cánh tay Bồ Tát nâng lên. Con đi bằng sức mình dưới sự che chở của Bồ Tát, nhưng không bao giờ lẻ loi cô độc".
Ở phần Quán Đảnh về Thân, Khẩu, Ý, đặc biệt là Ý căn, nhờ vào Đại Thần Lực, Đại Bi Lực và Đại Nguyện Lực gia trì của Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm hợp cùng từ bi lực của Kim Cang Đạo Sư và sự thành khẩn tu tập sửa đổi lỗi lầm, cũng như lòng từ bi chân thật đến từ Bồ Đề Tâm nguyện... hành giả sẽ được phước duyên chuyển hóa dòng khí lực bất tịnh, cũng như các luân xa, kinh mạch... bất tịnh trở về Phật Tánh chân tâm thanh tịnh, được tiêu trừ tật bệnh của Thân và Tâm, đạt đến sự Giải thoát.
Vào ngày chủ nhật 27 tháng 2-2011 (từ 6 PM đến 9 PM) Đại Sư Trưởng Lão ban lễ Khẩu truyền của Đức Phật Dược Sư (Medicine Buddha Healling Oral Transmission). Đức Phật Dược Sư là vua của các bậc Y Vương, tôn danh của Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài thị hiện trong thân tướng trong suốt có màu da trời xanh thẩm như ngọc Lưu Ly với đại nguyện cứu độ chúng sinh từ bi vô lượng là bất cứ ai có lòng thành khẩn trì niệm hồng danh của Ngài hướng về không trung khẩn cầu lễ lạy thì Ngài sẽ cứu độ người đó, không chỉ tiêu trừ tật bệnh của thân mà còn tiêu trừ tật bệnh của tâm. Tiếp theo là lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng của Đức Kim Cang Tát Đỏa Đại Bồ Tát (Vajravidaran Bodhisattva Purification). Trong Phật Giáo Mật Tông Kim Cang Thừa, không phải lúc nào chư Phật và chư Đại Bồ Tát cũng thị hiện trong hình tướng từ bi hiền hòa để cứu độ chúng sinh, có những trường hợp các Ngài thị hiện trong hình tướng Đại Oai Nộ (Wrattful) chẳng hạn như có nhiều mặt, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều cánh tay và miệng phun ra lửa... để giải trừ và hàng phục các tà ma, yêu quái, cùng các loại quỷ thần hung dữ làm hại chúng sinh. Với lòng từ bi thương chúng sinh trong đời mạt pháp phải gánh chịu biết bao nghịch cảnh khổ đau như: thiên tai, chiến tranh loạn lạc, tai ương tật bệnh, các chướng ngại trong cuộc sống và trên đường tu tập cùng các loại bệnh tật do tà ma não hại hoặc tà thuật (black magic) thư, ếm não hại.v.v... nên Đại Sư Trưởng Lão đã khẩn cầu Đức Đại Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa thị hiện trong thần tướng Đại Oai Nộ, gia hộ cho Ngài ban lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng để có thể cứu giúp chúng sinh có được đời sống an lành và thân tâm được yên ổn tu hành. Nhờ vào Đại Oai Đức và lòng từ bi vô lượng của Đức Đại Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa thị hiện và gia trì tại Đạo Tràng, hành giả tham dự với tâm thành khẩn, cầu xin Ngài từ bi cứu độ cho mình và cho chúng sinh được tiêu trừ các bệnh khổ như bệnh do thân tứ đại bất điều hòa, bệnh do các ác thần trong thiên nhiên làm hại, bệnh do nghiệp chướng gây hại, bệnh do tà ma ngoại đạo, yêu quái làm hại, bệnh do tà thuật thư ếm não hại... đều được Đức Đại Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa hàng phục và chuyển hóa. Từ nơi Đại Oai Đức của Ngài che chở, cứu độ hợp cùng lòng từ bi của Kim Cang Đạo Sư và lòng thành của toàn thể hành giả mà khắp nơi được mưa thuận gió hòa, tiêu trừ chiến tranh loạn lạc, mọi người đều được sống trong cảnh thái bình yên ổn.
Bài viết nầy, con thành kính tri ân cúng dường lên Đức Đại Phật Mẫu Quán Thế Âm cùng các bậc Đạo Sư tôn quý và nếu có chút phước báu nào, con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi người được an lành hạnh phúc và chóng thành Phật Đạo. Tất cả lỗi lầm đều do người viết, xin các bậc thức giả từ bi tha thừ.
- Diệu Hạnh Phương Dung

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
Trong bóng hậu trường đàm phán có các sự thật khác mà hồi ký của Khrushchev hé lộ một phần trong chi tiết. Khrushchev kể lại nội dung trao đổi giữa Chu Ân Lai với Hồ Chí Minh. Về diễn tiến trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh cho biết tình hình chiến sự là tuyệt vọng, nếu không ngừng bắn sớm, Việt Minh không thể chống Pháp trong lâu dài. Trước nguy cơ này, Viêt Minh, khi cùng đường, có thể tháo chạy qua biên giới tìm nơi trú ẩn và xin Trung Quốc tiến quân sang Việt Nam, như đã làm ở Triều Tiên.
Với riêng những người dân Việt Nam, còn có thêm câu trả lời rằng, chính phủ Mỹ của tổng thống Joe Biden hiện nay cũng là một ân nhân khi đã viện trợ và chấp thuận các hãng chế tạo thuốc ngừa Covid của Mỹ được phép bán thuốc cho Việt Nam vì nội các tiền nhiệm của Trump đã từ chối tham gia chương trình viện trợ nhân đạo COVAX cho thế giới. Chích mũi thuốc Pfizer hay Moderna, hy vọng người dân Việt Nam sẽ nhớ đến điều này.
Đạo đức của thị trường không phải kinh doanh lương thiện mà chính ở chổ đầu tư khôn ngoan và chính chắn sẽ được thị trường tưởng thưởng, bằng ngược lại liều lỉnh hay lảng phí sẽ bị đào thải. Bàn tay vô hình thường xuyên tẩy sạch các sai lầm thì thị trường mới sinh hoạt tự do và lành mạnh. Sách báo kinh tế Hoa Kỳ lại nhắc đến “moral hazard” hay là rủi ro đạo đức. Giống như cháu hư tại bà tức có can thiệp từ bên ngoài - thường là do bàn tay hữu hình của nhà nước – dung dưỡng bao che khiến thị trường trở nên ỷ lại không cải sửa thói hư tật xấu. Thị trường không tự sửa sai sẽ có ngày vấp ngã giết chết nền kinh tế.
“Các ‘đại gia’ đó đã trở về Việt Nam từ thập niên 1990 khi đất nước bắt đầu mở cửa để đổi mới. Họ đầu tư chủ yếu vào bất động sản và xây dựng quan hệ là hai thứ tài sản có lợi nhất trong thời quá độ. Với túi tiền và kinh nghiệm tham nhũng ở Liên Xô và Đông Âu cũ, họ là những người cơ hội (như ‘carpetbaggers’) đặc trưng của thời kỳ tích tụ tư bản hoang dã.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.