Hôm nay,  
Việt Báo Online

Di Trú: Những Câu Hỏi Mới Thi Lấy Bằng Quốc Tịch Hoa Kỳ

20/10/200700:00:00(Xem: 2987)
Di Trú: Những Câu Hỏi Mới Thi Lấy Bằng Quốc Tịch Hoa Kỳ

(phần 2)

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân.  Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

Kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến qúy vị 25 câu hỏi đàu tiên trong số 100 câu hỏi sẽ được áp dụng trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ theo phương thức mới. Theo thông báo chính thức của Phòng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng cuộc thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới. Những người xin nhập tịch nếu nộp đơn sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 sẽ được thi theo lối mới. Đối với những người nộp đơn trước ngày 1 tháng 10 năm 2008 nhưng chưa được phỏng vấn cho đến sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 (nhưng trước 1 tháng 10 năm 2009) có quyền chọn cách thi cũ hoặc phương thức thi mới.

Những câu hỏi thi về dân sự (gồm đề tài lịch sử và cơ cấu chính phủ) sẽ được văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International chuyển dịch để qúy vị có thể tham khảo. Một số câu hỏi có hơn một cách giải đáp để đương đơn dễ dàng trả lời. Mặc dù cơ quan USCIS rất mong muốn các đương đơn có thể học trọn vẹn nội dung, nhưng họ chỉ cần trả lời một câu trả lời mà thôi, ngoại trừ những câu đòi hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp. Thí dụ như câu hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp ở câu hỏi số 36. Đó là câu hỏi "Cho biết hai chức vụ ở cấp Bộ trưởng"", và đây là loại câu hỏi mà đương đơn phải trả lời cho nhân viên di trú bất cứ hai câu giải đáp nào cũng được. Sau đây là 100 câu hỏi và những câu giải đáp được chuyển dịch. Qúy vị có thể tìm thấy 100 câu hỏi và trả lời bằng Anh ngữ trên nhà nhà điện tử của cơ quan di trú USCIS: www.uscis.gov<http://www.uscis.gov>

Sau đây là phần tiếp theo các câu hỏi thi quốc tịch Hoa Kỳ:

26. Bao nhiêu năm chúng ta bầu cử Tổng Thống một lần"

- Bốn (4)

We elect a President for how many years"

-   four (4)

27. Chúng ta bầu cử Tổng Thống vào tháng mấy" *

- Tháng 11

In what month do we vote for President"*

-  November

28. Ông Tổng Thống hiện giờ tên gì" *

- George W. Bush

- George Bush

- Bush

What is the name of the President of the United States now"*

-  George W. Bush

-  George Bush

-  Bush

29. Ông Phó Tổng Thống hiện nay tên gì"

- Richard Cheney

- Dick Cheney

- Cheney

What is the name of the Vice President of the United States now"

-  Richard Cheney

-  Dick Cheney

-  Cheney

30. Nếu Tổng Thống không thể tiếp tục phục vụ, ai sẽ kế nhiệm Tổng Thống"

- Phó Tổng Thống

If the President can no longer serve, who becomes President"

-  the Vice President

31. Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống đều không thể tiếp tục phục vụ, ai sẽ kế nhiệm Tổng Thống"

- Chủ Tịch Hạ Viện

31.  If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President"

-  the Speaker of the House

32. Tổng Tư Lệnh Quân Đội là ai"

- Tổng Thống

Who is the Commander in Chief of the military"

-  the President

33. Ai ký các dự thảo để trở thành luật chính thức"

- Tổng Thống

Who signs bills to become laws"

-  the President

34. Ai có quyền phủ quyết các dự thảo luật"

- Tổng Thống

Who vetoes bills"

-  the President

35. Nội Các của Tổng Thống làm gì"

- Cố vấn cho Tổng Thống.

What does the President's Cabinet do"

-  advises the President

36. Kể 2 chức vụ trong Nội Các"

- Bộ Trưởng Nông Nghiệp

- Bộ Trưởng Thương Mại

- Bộ Trưởng Quốc Phòng

- Bộ Trưởng Giáo Dục

- Bộ Trưởng Năng Lượng

- Bộ Trưởng Sức Khoẻ và Phục Vụ Con Người

- Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa

- Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Thành Thị

- Bộ Trưởng Nội Vụ

- Bộ Trưởng Ngoại Giao

- Bộ Trưởng Giao Thông

- Bộ Trưởng Ngân Khố

- Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh

- Bộ Trưởng Lao Động

- Bộ Trưởng Tư Pháp (Tổng Chưởng Lý)

What are two Cabinet-level positions"

-  Secretary of Agriculture

-  Secretary of Commerce

-  Secretary of Defense

-  Secretary of Education

-  Secretary of Energy

-  Secretary of Health and Human Services

-  Secretary of Homeland Security

-  Secretary of Housing and Urban Development

-  Secretary of Interior

-  Secretary of State

- Secretary of Transportation

-  Secretary of Treasury

-  Secretary of Veterans' Affairs

-  Secretary of Labor

-  Attorney General

37. Ngành Tư pháp làm gì"

- Duyệt các luật lệ

- Giải thích các luật lệ

- Giải quyết những cuộc tranh luận (những sự bất đồng ý kiến)

- Quyết định nếu một luật nào đó đi ngược vớI Hiến Pháp.

What does the judicial branch do"

-  reviews laws

-  explains laws

- resolves disputes (disagreements)

-  decides if a law goes against the Constitution

38. Tòa án cao nhất của Hoa Kỳ là gì"

-  Tối Cao Pháp Viện

What is the highest court in the United States"

-  the Supreme Court

39. Có bao nhiêu Thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện"

- Chín (9)

How many justices are on the Supreme Court"

-  nine (9)

40. Ai đang là Chánh Án của Tối Cao Pháp Viện"

- John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

Who is the Chief Justice of the United States"

-  John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

41. Theo Hiến Pháp, một số quyền lực không thuộc chính phủ liên bang. Hãy kể 1 quyền của chính phủ liên bang"

- In tiền

- Tuyên chiến

- Thành lập Quân Đội

- Thảo hiệp ước

Under our Constitution, some powers belong to the federal government.  What is one power of the federal government"

-  to print money

-  to declare war

-  to create an army

-  to make treaties

42. Theo Hiến Pháp, có những quyền lực thuộc về tiểu bang. Một quyền lực của các tiểu bang là gì"

- Cung cấp trường sở và giáo dục.

- Cung cấp bảo vệ (cảnh sát).

- Cung cấp an toàn (sở cứu hỏa).

- Cung cấp bằng lái xe.

- Chấp nhận khu vực và đất được dùng.

Under our Constitution, some powers belong to the states.  What is one power of the states"

- provide schooling and education

- provide protection (police)

- provide safety (fire departments)

-  give a driver's license

-  approve zoning and land use

43. Thống Đốc tiểu bang của bạn là ai"

- Câu trả lời có thể thay đổi.

[Riêng Khu Vực Colombia hay những vùng Quản hạt của Hoa Kỳ không có Thống Đốc, có thể trả lời là "chúng tôi không có Thống Đốc".]

Who is the Governor of your state"

- Answers will vary.  [Residents of the District of Columbia and U.S. territories without a Governor should say "we don't have a Governor"]

44. Thủ phủ tiểu bang của bạn là gì"*

- Câu trả lời có thể thay đổi.

[Cư dân Khu Vực Colombia có thể trả lời rằng Khu Vực Colombia không phải là một tiểu bang nên không có thủ phủ. Cư dân những vùng Quản hạt của Hoa Kỳ có thể nói tên thủ phủ của vùng đó.]

What is the capital of your state"*

- Answers will vary.  [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital.  Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]

45. Hai chính đảng của Hoa Kỳ là gì"*

- Dân Chủ và Cộng Hòa.

What are the two major political parties in the United States"*

- Democratic and Republican

46. Tổng Thống hiện nay là thuộc đảng nào"

- (Đảng) Cộng Hòa.

What is the political party of the President now"

-  Republican (Party)

47. Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ hiện giờ là ai"

- (Bà Nancy) Pelosi.

What is the name of the Speaker of the House of Representatives now"

-  (Nancy) Pelosi

C. Những Quyền Lợi và Bổn Phận:

Rights and Responsibilities

48. Có 4 Tu Chính Án của Hiến Pháp về việc bạn đi bầu. Hãy kể 1 trong số đó:

- Các công dân 18 tuổi hoặc lớn hơn (có thể đi bầu)

- Bạn không cần phải (trả thuế) mới được đi bầu.

- Mọi công dân đều có thể đi bầu (nữ va nam đều đưôc đi bầu).

- Nam công dân của mọi sắc dân (đều có thể đi bầu).

There are four amendments to the Constitution about who can vote.  Describe one of them.

-  Citizens eighteen (18) and older (can vote).

-  You don't have to pay (a poll tax) to vote.

-  Any citizen can vote.  (Women and men can vote.)

-  A male citizen of any race (can vote).

49. Cho biết 1 bổn phận của công dân Hoa Kỳ là gì" *

- Phục vụ trong 1 bồi thẩm đoàn.

- Đi bầu cử.

What is one responsibility that is only for United States citizens"*

-  serve on a jury

-  vote

50. Cho biết 2 quyền lợi cho công dân Hoa Kỳ"

- Xin làm việc cho liên bang.

- Được đi bầu.

- Được ra ứng cử.

- Được mang thông hành Mỹ.

What are two rights only for United States citizens"

-  apply for a federal job

-  vote

-  run for office

-  carry a U.S. passport

(* Ghi chú những câu có ghi dấu * : Nếu qúy vị từ 65 tuổi trở lên và từng sống thường trú hợp lệ tại Hoa Kỳ trên 20 năm, qúy vị chỉ cần học những câu hỏi có ghi dấu * )

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.

Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về những câu hỏi và giải đáp phần thi quốc tịch theo cách mới trong kỳ tới.

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com.

19/07/2019(Xem: 514)
Có dư luận đồn đoán rằng Chủ Tịch của cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu của CSVN, Bà Nguyễn thị Kim Ngân sang Tàu cầu phong làm An Nam Quốc Vương, CSVN gọi là Chủ Tịch Nước CSVN.
19/07/2019(Xem: 221)
Khoảng giữa tháng 07/2019, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Flinder, miền nam Australia đã phát triển thành công một loại vaccine được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
19/07/2019(Xem: 155)
GENEVA - Vào ngày Thứ Tư 17/07, Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO loan báo: dịch Ebola tại Congo là khẩn cấp y tế, và là quan ngại quốc tế.
19/07/2019(Xem: 142)
LONDON - Nhu cầu mượn nợ năm 2020 có thể tăng gấp đôi nếu Brexit không thỏa thuận xẩy ra.
19/07/2019(Xem: 282)
ANKARA - Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố : Hoa Kỳ loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình chiến đấu cơ hiện đại F-35 là “ngược lại tinh thần liên minh”.
19/07/2019(Xem: 245)
TEHRAN - Đài truyền hình Iran dẫn nguồn tin vệ binh cách mạng xác nhận 1 tàu buôn lậu 1 triệu lít nhiên liệu (tương đương 220,000 thùng dầu) bị bắt tại hải phận Vịnh Persia hôm Chủ Nhật 14/07.
19/07/2019(Xem: 139)
ISLAMABAD - Thủ lãnh sáng lập của nhóm khủng bố tấn công thủ phủ thương mại Mumbai của Ấn Độ năm 2008 là Hafiz Saeed đã bị bắt lại, trước khi Thủ Tướng Imran Khan đi Washington gặp TT Trump.
19/07/2019(Xem: 167)
TOKYO - Phim trường Kyoto Animation bị đốt sáng Thứ Năm 18/07, đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, theo tin cập nhật vào chiều Thứ Năm của Reuters.
19/07/2019(Xem: 171)
SINGAPORE - BBC cho hay: không phải tìm đâu xa để thấy ảnh hường của đối đầu mậu dịch giữa 2 nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.
19/07/2019(Xem: 192)
Khoảng giữa tháng 07/2019, theo nguồn tin từ Nikkei Asian Review, Apple đang chuẩn bị sản xuất thử tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam, trong nỗ lực tăng tốc kế hoạch đa dạng hóa hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm của hãng ra bên ngoài Trung Quốc.
19/07/2019(Xem: 574)
LUCAS COUNTY - Cảnh sát viên Alan Gaston phục vụ quận Lucas từ 34 năm nghĩ rằng nhân viên an ninh tư có hợp đồng bảo vệ cơ sở của IRS tại Toledo là đồng nghiệp và cùng phe.
19/07/2019(Xem: 210)
STONE COUNTY - 1 cảnh sát viên là 1 trong 2 tử vong trong vụ nổ súng sáng Thứ Năm 18/07 tại khu vực Flag Road của quận Stone.
19/07/2019(Xem: 248)
WASHINGTON - Hàng chục người biểu tình tuần hành từ National Mall đế bản doanh của cơ quan cưỡng chế di trú và thuế quan ICE tại thủ đô Washington hôm Thứ Ba 16/07.
19/07/2019(Xem: 243)
WASHINGTON - Hơn 10% bệnh nhân bị thương tổn vì sai lầm y tế, gồm nhiều trường hợp có thể tránh.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong phần hỏi đáp Giz Asks, Gizmodo đã phỏng vấn một cách cặn kẽ các nhà thiên văn học về việc hủy diệt “vệ tinh” của Trái Đất. Dù ý tưởng phá hủy Mặt Trăng đã tồn tại trong khoa học viễn tưởng từ lâu, nó đáng được hiểu rằng việc gì sẽ thực sự xảy ra nếu viễn cảnh trở thành sự thật.
Khoảng giữa tháng 07/2019, màn đêm yên tĩnh của miền Nam Texas bị khuấy động bởi tiếng gầm rú: SpaceX đang tiến hành thử nghiệm động cơ tên lửa Raptor. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm không suôn sẻ lắm, công ty đã tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ nuốt trọn lấy cả con tàu vũ trụ lẫn động cơ đang gắn trên nó
Khoảng giữa tháng 07/2019, Ủy ban Châu Âu (EC) chính thức đưa ra mức phạt 272 triệu USD đối với Qualcomm về một vụ việc chống độc quyền xảy ra từ gần 10 năm trước. Theo phán quyết từ EC, giai đoạn 2009 - 2011, Qualcomm đã cố tình bán phá giá chip 3G nhằm đẩy đối thủ là Icera, một hãng làm phần mềm di động của Anh hiện đã về tay Nvidia, ra khỏi thị trường.
Khoảng 50,000 năm trước, một nhóm người tiền sử ở Châu Phi đã băng qua eo đất Levantine để đi vào lục địa Á-Âu. Bất cứ ai trong số chúng ta ngồi đây cũng là con cháu của họ.
Khoảng giữa tháng 07/2019, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Flinder, miền nam Australia đã phát triển thành công một loại vaccine được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Khoảng giữa tháng 07/2019, theo nguồn tin từ Nikkei Asian Review, Apple đang chuẩn bị sản xuất thử tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam trong nỗ lực tăng tốc kế hoạch đa dạng hóa hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm của hãng ra bên ngoài Trung Quốc.
Tháng 07/2019, Intel đã giới thiệu một sản phẩm mô phỏng hình thái thần kinh (neuromorphic), với tên mã "Pohoiki Beach," có khả năng xử lý dữ liệu giống như một bộ não sinh học bằng cách mô phỏng toàn bộ mạng tế bào thần kinh.
Việc rò rỉ thiết kế hay các tính năng mới là điều rất bình thường đối với ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là khi những chiếc smartphone mới sắp ra mắt. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, Apple vẫn nỗ lực không ngừng để ngăn chặn sự rò rỉ và cố gắng khiến người hâm mộ có thể bất ngờ khi một chiếc iPhone mới ra mắt.
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong buổi nói chuyên với các thành viên của Thượng viện, phó chủ tịch mảng chính sách công của Google thông báo hãng đã dừng phát triển dự án Dragonfly. Điều này đặt dấu chấm hết cho dự định quay trở lại Trung Quốc với công cụ tìm kiếm có các bước kiểm duyệt mặc định theo ý của chính phủ Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 07/2019, cảnh sát Brazil đã đột kích vào một xưởng sản xuất xe Ferrari và Lamborghini giả tại bang Santa Catarina.
Được phát hiện lần đầu tiên bởi Patently Apple, tài liệu bằng sáng chế mới được công bố cho thấy một cặp kính thực tế tăng cường (augmented reality ) với thiết kế khá chuẩn và có thể gập lại được.
Tháng 07/2019, kết quả kinh doanh Q2/2019 mà Samsung công bố gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người trong bối cảnh mọi ngành công nghiệp mà hãng đang kinh doanh đều sụt giảm nhu cầu. Truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra nguyên nhân tại sao doanh thu của Samsung trong quý lại ấn tượng như vậy
Những người đã và đang sử dụng bản beta của Android Q hẳn sẽ rất trông chờ. Chế độ tối toàn hệ thống của Google trông thực sự ấn tượng, cùng với các tùy chọn thay đổi giao diện mới được giấu kỹ trong phần thiết lập nhà phát triển cho thấy những nền móng báo hiệu cho khả năng tùy biến mạnh mẽ hơn nữa của Android trong tương lai. Một điểm đáng khen ngợi khác là khả năng quản lý quyền ứng dụng được cải tiến, bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của người dùng.
Cảm xúc của chúng ta có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ sự ngon miệng đến cách chúng ta cảm nhận thế giới - và thậm chí là dáng đi của chúng ta
Khoảng giữa tháng 07/2019, một số nguồn tin cho biết, bệnh viện y của Đại học kỹ thuật Dresden, Đức đang làm việc với hai công ty OHB Systems AG và Blue Horizon trong sự giám sát của Cơ quan vũ trụ Châu Âu để phát triển một giải pháp sử dụng công nghệ in 3D giúp xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cho các chuyến đi xa vào vũ trụ trong tương lai.