Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Tư Tưởng Lung Lay, Đảng Bầy Nhầy

07/08/200900:00:00(Xem: 8182)

VIỆT NAM: TƯ TƯỞNG LUNG LAY, ĐẢNG BẦY NHẦY

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn - Sau 79 năm họat động, đảng Cộng sản Việt Nam  đã  tự mãn  đến kiêu căng thắng hai Cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhưng xem ra lại đang tự hủy diệt bởi những kẻ nội thù “tự diễn biến” ngay trong lòng Chế độ.
Sự việc này đã được chứng minh bởi  chính Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương  Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương và những cán bộ đứng  đầu ngành Tư tưởng và Văn hóa của đảng CSVN.
Rứa viết trên Báo Nhân Dân ngày 3/8 (2009) rằng một trong những nhiệm vụ hiện này là phải : “ Chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ, hình thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch.”
Trước đó tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 (2/3/2009) ,  Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng cũng yêu cầu cán bộ ngành Tư tưởng phải : “ Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.”
Đáng chú ý là tuy hai người nói cách nhau 5 tháng, nhưng lại cùng sử dụng một câu giống nhau nên không biết ai viết cho ai, hay có cán bộ nào đó đã mớm lời cho cả hai cùng nói như con Vẹt  "
Sự trùng hợp này không quan trọng bằng việc đảng đã  nhìn nhận trong nội bộ hiện nay đang có những cán bộ, đảng viên  “tự diễn biến” và “tự chuyển hướng”, hay nói cách khác là đã “tự ý đi chệch hướng”  ra khỏi lối mòn tụt hậu, lỗi thời và bảo thủ rã rệu của đảng dựa  trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tình trạng tư tưởng trong đảng viên ngày một xuống dốc  đã được Sang cảnh giác  tại Hội nghị tháng 3/2009 : “Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) đã thẳng thắn nhắc nhở : “Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, chưa nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những việc mới phát sinh để kịp thời xử lý. Chỉ đạo, quản lý và hoạt động của báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ còn nhiều hạn chế, yếu kém, việc khắc phục còn chậm. Một số mặt tiêu cực về tư tưởng có biểu hiện phức tạp và nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội… Các vấn đề văn hoá, giáo dục, đào tạo chưa được quan tâm đúng mức…”.
“.... Dự báo tình hình năm 2009 và một vài năm tới có thể sẽ khó khăn hơn năm 2008. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta quyết liệt hơn. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực kinh tế, xã hội chưa được khắc phục, gây khó khăn cho sự ổn định và phát triển đất nước.”
Năm tháng sau, Tô Huy Rứa  cũng  báo động trên Báo Nhân Dân (3/8/2009) : “Xu thế hình thành thế giới đa cực với những tương quan chính trị - kinh tế - quân sự mới ngày càng rõ. Trong bối cảnh đó, cùng với tăng cường hợp tác giải quyết những vấn đề toàn cầu, xu hướng cạnh tranh giữa các nước, nhất là các nước lớn sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn, đặc biệt trên các địa bàn chiến lược, trong đó có Biển Đông. Tình hình mới đó sẽ tác động nhiều mặt đối với nước ta cả tích cực và tiêu cực trong thời gian tới... Dự báo tình hình vài ba năm tới có thể sẽ còn khó khăn hơn do kinh tế thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, do nước ta đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Hàng loạt những vấn đề mới, phức tạp đặt ra cần tỉnh táo xử lý trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mặt khác, các vấn đề an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng sẽ diễn biến phức tạp hơn nếu ta không có giải pháp kịp thời, phù hợp. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ lợi dụng để tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta....”
CÔNG TÁC TRƯỚC MẮT
Bài viết của Rứa được đưa ra để đánh dấu kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2009), nhưng đã  xẩy ra vào lúc có “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên muốn vượt ra  khỏi gông cùm  Cộng sản hủ lậu.
Vì vậy, Rứa mới hô hào : “Công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay cần tập trung thực hiện có hiệu quả cao mục tiêu vừa cơ bản, vừa cụ thể là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nền dân chủ XHCN......Công tác tư tưởng phải góp phần trực tiếp, tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu từ nay đến Đại hội XI của Đảng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.”
Tình trạng suy thóai, mất phẩm chất của  nhiều cán bộ, đảng viên  còn được cụ thể hóa tại Cuộc  hội thảo về  “Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” do  Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày  21-4-2009 tại Hà Nội.
Tạp chí Tuyên giáo viết: “Gần 10 ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn những vấn đề đòi hỏi cả lý luận và thực tiễn cần lý giải để tìm ra nguyên nhân căn bệnh suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vấn đề : Những đánh giá trong các văn kiện của Đảng về tình trạng sa sút phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện của sự suy thoái, mức độ, tính chất của sự suy thoái; những điều kiện để phòng, chống suy thoái; đặc biệt các ý kiến thảo luận khá sôi nổi về các nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên...”
Trước tình trạng suy thóai tư tưởng trong nội bộ đảng CSVN nghiêm trọng như thế này thì cán bộ ngành tuyên truyền phải làm gì "
Lương Khắc Hiếu, Phó Giao sư, Tiến sỹ ngành Tư tưởng trả lời trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 19/7/2009 : “Là người trực tiếp truyền bá hệ tư tưởng và đường lối chính trị của giai cấp công nhân, cán bộ tuyên giáo phải có hiểu biết sâu sắc về lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và khả năng vận dụng chúng vào thực tiễn cách mạng nhà nước. Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và những đóng góp sáng tạo của Đảng ta vào kho tàng lý luận cách mạng, hiểu biết những kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.  Có thế giới quan khoa học và niềm tin tư tưởng vững chắc, biết đánh giá đúng đắn các hiện tượng và quá trình xã hội đang diễn ra theo lập trường của giai cấp công nhân và của Đảng.
Cần có những hiểu biết cần thiết về những quan điểm tư tưởng khác nhau và đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm tư tưởng đi ngược lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và trái với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có dũng khí đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, không dao động trước sự tấn công của kẻ thù tư tưởng, trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.”
Phản ảnh về tình trạng yếu kém của ngành tuyên truyền hiện nay,  Phùng Hữu Phú, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương nhìn nhận với Báo Điện tử Trung ương đảng ngày 31/7 (2009): “Tuy có nhiều thành tựu đóng góp vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước nhưng trong những năm qua, ngành Tuyên giáo vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót so với yêu cầu, so với mong muốn của Đảng.
Đội ngũ Đảng viên còn nhiều yếu kém, bất cập, độ nhanh nhạy còn hạn chế. Có những lúc chúng ta còn bị động trước những tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Chúng ta chưa đủ sức lý giải một cách thuyết phục những vấn đề phức tạp nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đấu tranh chưa đủ mạnh, chưa đủ sức thuyết phục với những luồng tư tưởng trái chiều và những luận điệu xuyên tạc, vu khống của những thế lực thù địch, cho nên trên chặng đường phía trước, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc phải phấn đấu.”
Chẳng có ai thèm vu khống cho đảng CSVN với những hành động áp bức, hãm hại dân do chính cán bộ, đảng viên gây ra.  Cũng chẳng có “thế lực thù địch”, hay “diễn biến hòa bình” nào có thể ngụy tạo ra  được những hành động  gây chia rẽ, hận thù giai cấp do đảng CSVN chủ động.
Và ngòai  bản thân tham nhũng, thối nát của đảng, không ai có khả năng tạo được “những luồng tư tưởng trái chiều và những luận điệu xuyên tạc” để lũng đọan, tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Vì vậy nếu có nhiều đảng viên đang “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” thì cũng là chuyện bình thường.  Ngay trong lòng đảng mà  đã rỗ như tổ Ong thì còn chỗ nào lành để không hòa tan " . -/-
Phạm Trần
(08/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
Hơn 10 năm trước, chính xác là vào hôm 28 tháng 6 năm 2009, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có tâm sự (đôi điều) nghe hơi buồn bã: “Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: ‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng.’ Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng. Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
Không chỉ thường xuyên xua quân đi canh cửa, an ninh Thanh Hóa còn liên tục gửi giấy mời, giấy triệu tập như là một thủ trấn áp tinh thần bà Nguyễn Thị Lành - vợ của Mục sư, TNLT Nguyễn Trung Tôn. Chồng bị bỏ tù, một mình bà Nguyễn Thị Lành phải vất vả gánh vác gia đình. Những ngày qua càng thêm vất vả bởi chăm mẹ chồng lớn tuổi mắc bệnh phải nhập viện, và con bị tật nguyền. Nhưng bà Lành vẫn liên tục bị an ninh tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đe dọa…
Những người Mỹ gốc Việt bênh hay chống ông là điều bình thường, vì những quyết định cũng như cách hành xử của ông sẽ ảnh hưởng lên đời sống của họ và tương lai con cháu họ, và ngược lại, là công dân HK, họ có trong tay lá phiếu để ảnh hưởng khiến ông Trump có được tiếp tục làm tổng thống nữa không. Do đó, lưu tâm và tham dự vào những đánh giá đúng sai, khen chê, tâng bốc, hay moi móc thói hư tật xấu của người đang ứng cử điều khiển vận mạng quốc gia của họ thêm 4 năm nữa (và sẽ để lại những hậu quả lâu hơn) là hiện tượng bình thường .
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.