Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Câu Hỏi Mới Trong Kỳ Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ (phần 1)

13/10/200700:00:00(Xem: 4462)

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân.  Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

Theo thông báo chính thức của Phòng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng cuộc thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới. Những người xin nhập tịch nếu nộp đơn sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 sẽ được thi theo lối mới. Đối với những người nộp đơn trước ngày 1 tháng 10 năm 2008 nhưng chưa được phỏng vấn cho đến sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 (nhưng trước 1 tháng 10 năm 2009) có quyền chọn cách thi cũ hoặc phương thức thi mới.

Những câu hỏi thi về dân sự (gồm đề tài lịch sử và cơ cấu chính phủ) sẽ được văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International chuyển dịch để qúy vị có thể tham khảo. Một số câu hỏi có hơn một cách giải đáp để đương đơn dễ dàng trả lời. Mặc dù cơ quan USCIS rất mong muốn các đương đơn có thể học trọn vẹn nội dung, nhưng họ chỉ cần trả lời một câu trả lời mà thôi, ngoại trừ những câu đòi hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp. Thí dụ như câu hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp ở câu hỏi số 36. Đó là câu hỏi "Cho biết hai chức vụ ở cấp Bộ trưởng"", và đây là loại câu hỏi mà đương đơn phải trả lời cho nhân viên di trú bất cứ hai câu giải đáp nào cũng được. Sau đây là 100 câu hỏi và những câu giải đáp được chuyển dịch. Qúy vị có thể tìm thấy 100 câu hỏi và trả lời bằng Anh ngữ trên nhà nhà điện tử của cơ quan di trú USCIS: www.uscis.gov

- Về Lịch Sử Hoa Kỳ:

AMERICAN GOVERNMENT

A- Những nguyên lý căn bản của nền Dân Chủ Hoa Kỳ:

Principles of American Democracy

1- Đạo luật tối thượng của đất nước (Hoa Kỳ) là gì"

- Hiến pháp.

What is the supreme law of the land"

- the Constitution

2- Bản Hiến pháp thực thi điều gì"

- Lập chính phủ.

- Xác định tính chất của chính phủ.

- Bảo vệ những quyền căn bản của công dân Hoa Kỳ.

What does the Constitution do"

-  sets up the government

-  defines the government

-  protects basic rights of Americans

3- Ý tưởng tự trị trong ba chữ đầu tiên được ghi trên bản Hiến pháp. Ba chữ này là gì"

- Chúng ta là Nhân dân.

The idea of self-government is in the first three words of the Constitution.  What are these words" 

- We the People

4- Tu chính án là gì"

- Là một sự thay đổi (Hiến pháp).

- Là sự thêm vào (Hiến pháp).

What is an amendment"

- a change (to the Constitution)

-  an addition (to the Constitution)

5- Chúng ta gọi 10 Tu chính án đầu tiên của bản Hiến pháp là gì"

- Tuyên ngôn về Dân quyền.

What do we call the first ten amendments to the Constitution"

- the Bill of Rights

6- Một trong những quyền tự do trong bản Tu chính án đầu tiên là gì" *

- Ngôn luận

- Tôn giáo

- Tụ tập

- Báo chí

- Kiến nghị chính phủ

What is one right or freedom from the First Amendment"*

- speech

- religion

- assembly

- press

- petition the government

7- Có bao nhiêu tu chính trong bản Hiến pháp"

- Hai mươi bảy (27)

How many amendments does the Constitution have"

- twenty-seven (27)

8- Bản Tuyên Ngôn Độc Lập nói những gì"

- Tuyên bố nền độc lập của chúng ta (từ Anh quốc)

- Xác nhận nền độc lập của chúng ta (từ Anh quốc)

- Nói rằng Hoa Kỳ được tự do  (từ Anh quốc)

What did the Declaration of Independence do"

- announced our independence (from Great Britain)

- declared our independence (from Great Britain)

- said that the United States is free (from Great Britain)

9- Kể hai quyền trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lăp:

- (Quyền) Sống

- (Quyền) Tự do

- (Quyền) Theo đuổi hạnh phúc.

What are two rights in the Declaration of Independence"

-  life

- liberty

- pursuit of happiness

10- Thế nào là quyền tự do tôn giáo"

- Bạn có quyền theo bất cứ tôn giáo, hoặc không theo một tôn giáo nào.

What is freedom of religion"

- You can practice any religion, or not practice a religion.

11- Hệ thống kinh tế Hoa Kỳ là gì"

- Kinh tế tư bản

- Kinh tế thị trường

What is the economic system in the United States"*

- capitalist economy

- market economy

12- "Nguyên tắc của luật pháp" là gì"

- Mọi người phải theo luật

- Lãnh đạo phải tuân theo luật

- Chính phủ phải tuân theo luật

- Không ai đứng trên luật pháp.

What is the "rule of law""

- Everyone must follow the law.

- Leaders must obey the law.

- Government must obey the law.

- No one is above the law.

B- Hệ Thống Chính Phủ:

System of Government

13- Kể tên một ngành hay bộ phận trong chính phủ" *

- Quốc hội

- Lập pháp

- Tổng thống

- Hành pháp

- Tòa án

- Tư Pháp

Name one branch or part of the government.*

- Congress

- legislative

- President

- executive

- the courts

- judicial

14- Những gì có thể ngăn cản một ngành chính phủ trở nên quá nhiều quyền lực"

- Kiểm soát và cân bằng (quyền lực)

- Tách biệt các quyền lực này.

What stops one branch of government from becoming too powerful"

- checks and balances

- separation of powers

15- Ai đứng đầu ngành hành pháp:

- Tổng thống.

Who is in charge of the executive branch"

- the President

16- Ai làm luật Liên bang"

- Quốc hội

- Thượng và Hạ viện

- Các nhà lập pháp Hoa Kỳ.

Who makes federal laws"

- Congress

- Senate and House (of Representatives)

- (U.S. or national) legislature

17- Kể hai bộ phận của Quốc hội Hoa Kỳ" *

- Thượng viện và Hạ viện.

What are the two parts of the U.S. Congress"*

- the Senate and House (of Representatives)

18- Có bao nhiêu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ"

- 100

How many U.S. Senators are there"

- one hundred (100)

19- Chúng ta bầu 1 Thượng nghị sĩ phục vụ bao nhiêu năm"

- Sáu (6)

We elect a U.S. Senator for how many years"

- six (6)

20- Kể tên một Thượng nghị sĩ trong tiểu bang của qúy vị" *

 - Câu trả lời thay đổi tùy theo tiểu bang (cư dân ở những vùng đất không bầu cử, có thể nói tên những người đại diện hay uỷ viên đại diện chính phủ. Qúy vị cũng có thể trả lời nơi qúy vị ở không bầu đại diện quốc hội).

Who is one of your state's U.S. Senators"*

Answers will vary.  [For District of Columbia residents and residents of U.S. territories, the answer is that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]

21- Hạ viện có bao nhiêu vị dân cử"

- 435

The House of Representatives has how many voting members"

- four hundred thirty-five (435)

22- Chúng ta bầu một vị dân biểu Hạ viện cho mấy năm"

- Hai (2)

We elect a U.S. Representative for how many years"

- two (2)

23- Kể tên dân biểu của bạn"

- Câu trả lời thay đổi tùy theo tiểu bang (cư dân ở những vùng đất không bầu cử, có thể nói tên những người đại diện hay uỷ viên đại diện chính phủ. Qúy vị cũng có thể trả lời nơi qúy vị ở không bầu đại diện quốc hội).

Name your U.S. Representative.

- Answers will vary.  [Residents of territories with nonvoting Delegates or resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner.  Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]

24- Một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho ai"

- Cho tất cả dân chúng ở tiểu bang.

Who does a U.S. Senator represent"

- all people of the state

25- Tại sao một vài tiểu bang lại có nhiều dân biểu hơn các tiểu bang khác"

- Vì dân số tiểu bang

- Vì họ có đông dân hơn

- Vì các tiểu bang này đông dân hơn.

Why do some states have more Representatives than other states"

- (because of) the state's population

- (because) they have more people

- (because) some states have more people

(* Ghi chú những câu có ghi dấu * : Nếu qúy vị từ 65 tuổi trở lên và từng sống thường trú hợp lệ tại Hoa Kỳ trên 20 năm, qúy vị chỉ cần học những câu hỏi có ghi dấu * )

* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been marked with an asterisk.

Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về những câu hỏi và giải đáp phần thi quốc tịch theo cách mới trong kỳ tới.

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.