Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Quyền Dân Không Bằng Quyền Đảng

12/12/200800:00:00(Xem: 6199)
VIỆT NAM: QUYỀN DÂN KHÔNG BẰNG QUYỀN ĐẢNG
Càng Khoe Có Nhân Quyền, Dân Càng  Mất Quyền 
Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn -    Kế họach đề cao đảng Cộng sản  Việt Nam  có nhiều thành tích bảo vệ quyền con người   đã  bị các cơ quan tuyền  truyền  của đảng vạch  áo cho người xem lưng ngay trong ngày  Việt Nam kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền  của  Liên Hiệp Quốc (10-12-1948 - 10-12-2008).
Báo Điện tử của Chính phủ viết : " Trong 60 năm qua, Việt Nam luôn tôn trọng, thúc đẩy, bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người theo nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Sau khi trở thành thành viên các công ước nhân quyền đầu tiên từ năm 1981, Việt Nam tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, từng bước thể chế hóa quyền con người phù hợp với điều kiện trong nước và tiêu chuẩn về quyền con người được cộng đồng thế giới thừa nhận."
Tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng  khoe : " Sau hơn 30 năm đấu tranh để giành lại chủ quyền dân tộc, từ năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc, và cũng từ đó, Việt Nam đã tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt của cộng đồng thế giới, trong đó có việc tham gia vào các công ước quốc tế về nhân quyền, và tích cực đóng góp vào các hoạt động bảo  vệ nhân quyền trên phạm vi thế giới.  Nhân 60 năm Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền, chúng ta hướng tới các giá trị cao quý về quyền con người, ủng hộ các hoạt động mang lại nhân quyền ở mọi quốc gia, phê phán bất kỳ hành động nào xâm hại tới quyền con người.  Đồng thời chúng ta quyết tâm phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tới thắng lợi mới, để mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" trở thành một hiện thực trên Tổ quốc của chúng ta."
Trúc Thanh viết trên Báo Điện tử của Trung ương Đảng : " Con người được coi là nhân tố tạo dựng xã hội "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh". Nhà nước thực thi pháp luật, công dân thực hiện tốt các quyền của mình theo Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo hưởng thụ nhân quyền của tất cả mọi người…Có thể khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho việc thúc đẩy, bảo vệ và phát triển quyền con người, quyền công dân."
Ba hình ảnh tiêu biểu này có nói  được gì về  quyền con người  ở  Việt Nam  ngày nay "
Trước hết, khi nói  chỉ có "quyền con người"  khi những quyền này  "phù hợp với điều kiện trong nước"  không có gì là bất hợp  lý nếu tất cả mọi người dân, kể cả những người có chức, có quyền và từ trên xuống dưới đều được hưởng như nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm giống nhau theo  hòan cảnh của đất nước.
Nhưng ở Việt Nam, trong chế  độ Cộng sản độc tài đảng trị như hiện nay thì  "điều kiện" được hưởng "quyền con người" lại do đảng quyết định và  nhà nước quản lý bằng quyết định hành chính theo những điều kiện có lợi cho đảng cầm quyền và những  người được lòng  chính quyền.
Tỷ dụ như quyền tự do  tín  ngưỡng, tôn giáo và  tự do báo chí đều  có ghi trong Hiến pháp và Luật pháp là quyền của mọi công dân, nhưng nhà nước chỉ cho các Tổ chức Tôn giáo được phép hoạt động nếu những người cầm đầu các Tôn giáo này chịu làm theo điều kiện của nhà nước.
Còn về hoạt động báo chí thì nhà nước không cho tư nhân ra báo.  Chỉ có Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội của đảng mới được  quyền ra báo.  Các đài phát thanh và truyền hình cũng do nhà nước làm chủ . Và những người làm báo, dù là đảng viên hay không, đều  phải phục vụ và tuyên truyền cho đảng và chính sách của nhà nước.
Do đó khi Việt  Nam  nói những quyền mà người dân  trong nước đang được hưởng cũng phù hợp  với những "tiêu chuẩn về quyền con người được cộng đồng thế giới thừa nhận"  là nói gian.  Không có "cộng đồng thế giới" nào lại thừa nhận những thứ  "quyền gỉa vờ, quyền bánh vẽ" như thế.
Thứ hai,  việc tờ Nhân Dân nói  Việt Nam  từng tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền với cộng đồng thế  giới hay đã " ủng hộ các hoạt động mang lại nhân quyền ở mọi quốc gia, phê phán bất kỳ hành động nào xâm hại tới quyền con người"  là những hành động  ngoại giao phô trường đầy kịch  tính diễn ra tại các diễn đàn quốc tế.
Bởi vì từ  khi Chính phủ Cộng sản Việt Nam  trở thành thành viên các công ước nhân quyền  từ năm 1981, chưa có năm  nào Việt Nam thoát khỏi bị cộng đồng thế giới, đặc biệt các Tổ  chức Nhân quyền, Tự do  Tôn giáo, Liện hiệp  Châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ, chỉ trích đã vi phạm các Công ước này.
Còn lập luận của cán bộ Tuyên Giáo, Trúc Thanh,  cho rằng " hệ thống pháp luật Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho việc thúc đẩy, bảo vệ và phát triển quyền con người, quyền công dân"  là nói đãi  môi, chỉ lọt lỗ tai  những công dân đảng viên và những người trong các tổ chức theo đảng trong Mặt trận Tổ quốc.
Quyền công dân của người Việt  Nam đã bị đảng tước bỏ từ khi họ lên 18 tuổi.  Các   quyền bầu người đại diện cho mình điều hành việc nước  cho đến quyền tự quyết định thể chế chính trị cho mình cũng do đảng quyết  định theo theo điều kiện "đảng cử dân bầu" thì người dân có quyền gì  trong chế độ độc tài hiện nay "
BÀI CA NHÂN QUYỀN
Do đó mà  ta không lấy  làm lạ khi phải đọc nhan nhản đó đây, trong ngày kỷ niệm 60 năm  Tuyên ngôn Quốc tế  Nhân quyền,  nhiều "bài ca" Tuyên ngôn nhân quyền  "một chiều " của đảng CSVN như đã  viết trong  "Chỉ thị 12/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII ngày 12/7/1992 ". 

Văn kiện cơ bản này định nghĩa về nhân quyền theo quan niệm của CSVN  như sau : "  Quyền con người là giá trị chung của nhân loại; khái niệm quyền con người có tính giai cấp sâu sắc; giải phóng con người gắn liền với giải phóng dân tộc, giai cấp, xã hội; lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn kết chặt chẽ với nhau; quyền dân chủ, tự do của mỗi cá nhân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; quyền con người gắn với quyền dân tộc cơ bản và thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia; và quyền con người luôn gắn với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước." (Báo Điện tử đảng, 10-12-08)
Từ lập luận phản dân chủ này, Hương Giang  còn không biết ngượng khi viết trên Báo Diện từ Chính phủ (10-12-2008) : " Thực thi nhân quyền phải gắn liền với bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền và an ninh quốc gia. Đảng, Nhà nước kiên quyết chống lại luận điệu thù địch coi nhân quyền cao hơn chủ quyền; nhân quyền không biên giới quốc gia; quá nhấn mạnh tính phổ biến của nhân quyền mà coi nhẹ các yếu tố có tính đặc thù về lịch sử, văn hoá, dân trí, trình độ phát triển kinh tế, xã hội hay coi tự do, lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, quốc gia, dân tộc…, để đi đến sao chép một cách máy móc mô hình dân chủ, nhân quyền của nước này áp đặt cho nước khác, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định từ bên trong."
Vậy thế  nào là "nhân quyền" không chia rẽ dân tộc, không gây mất  ổn định bên trong "  Nhân quyền mà cũng có thứ này, thứ khác hay mầu này, mầu nọ thì đâu phải là quyền của con người " Chỉ có người Cộng sản mới nhìn nhân quyền ra nhiều mầu sắc như thế.
 Đào Duy Quát, Chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung Ương,Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCS Việt Nam  cũng  cố "tát nước theo mưa": "Hiện nay đâu đó có một số tổ chức cá nhân phê phán chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền. Về cơ bản và tổng thể các loại ý kiến đó là xuyên tạc, vu cáo, với ý đồ can thiệp vào nội bộ của ta, phá hoại sự ổn định công tác của nước ta. Về vấn đề này chúng ta cần kiên định quan điểm: quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Quyền con người trong thời đại ngày nay phải gắn với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. Bảo đảm quyền con người cho dân tộc ta phải dựa trên bản chất của chế độ xã hội, đặc thù về cộng sản và văn hóa của dân tộc. Chúng ta không chấp nhận sự áp đặt mô hình dân chủ nhân quyền của nước ngoài cho Việt Nam." (Báo Điện tử Trung ương đảng, 10-12-2008)
Quát viết tiếp : "Những khác biệt nào đó về quyền con người giữa các quốc gia dân tộc chỉ có thể được giải quyết trên nguyên tắc đối thoại, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chúng ta đã tổ chức đối thoại nhân quyền với EU, Mỹ, Australia…Đối với chúng ta quyền con người, cũng như quyền công dân, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ. Không thể hiểu nhân quyền chỉ có quyền tự do mà không có trách nhiệm và nghĩa vụ."
Các Tổ chức Nhân quyền trên thế giới, Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ  và Liên hiệp Châu Âu đã mất khá nhiều thời giờ đối thoại với Nhà nước Việt Nam về  những vi phạm  nhân quyền và hạn chế  các quyền tự do ở Việt Nam, nhưng phiá Việt Nam vẫn trơ như gỗ, đá.
Phiá  các viên chức Việt Nam đã chứng minh họ bị dị ứng mỗi khi phải đương đầu với các vấn đề nhân quyền và các quyền tự do nên   không ai ngạc nhiên khi thấy trong ngày kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, luận điệu chống quan điểm  nhân quyền "không theo ý của đảng CSVN" đã đồng loạt bùng lên trong các cơ quan báo chí của Ban Tuyên giáo.
Trúc Thanh là một trong số cán bộ tuyên truyền làm nhiệm vụ  chống chế này : " Trong tình hình hiện nay giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội cần cảnh giác với những luận điệu sai trái, thù địch coi nhân quyền cao hơn chủ quyền, nhân quyền không biên giới quốc gia, quá nhấn mạnh tính phổ biến của nhân quyền mà coi nhẹ các yếu tố có tính đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân trí, trình độ phát triển kinh tế-xã hội hay coi tự do, lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng quốc gia dân tộc để đi đến sao chép một cách máy móc mô hình dân chủ, nhân quyền của nước này áp đặt cho nước khác hay lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội…"
Nhưng không chỉ viết trơ trẽ như thế, Trúc Thanh còn khoe nhiều "thành tích" không có thực của đảng CSVN : " Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đường lối đổi mới đã khẳng định lấy dân làm gốc, thực hiện công khai dân chủ. Năm 1998, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra "Quy chế dân chủ ở cơ sở" mà nội dung cơ bản là: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Hội nghị lần thứ ba (khóa X) của Trung ương Đảng đã chủ trương mở rộng công  khai, nghiên cứuban hành luật về quyền được thông tin của công dân. Luật Báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí", "Báo chí không bị kiểm duyệt".Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo, dựa trên quan điểm "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại, cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội".
Ai cũng biết những điều được gọi là "Quy chế dân chủ ở cơ sở", "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", hay "tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí" chẳng qua chỉ là những khẩu hiệu để tuyên truyền, chúng  không có giá trị  gì trong đời sống hằng ngày của 83 triệu người dân Việt Nam.
Chỉ bằng đó vấn đề  thôi, không cần phải  đợi người Cộng sản vạch áo cho người xem lưng thì mọi người mới biết có dân chủ, tự do và nhân quyền ở Việt Nam hay không " -/-
Phạm Trần
(12/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chỉ vài ngày sau nghị hội đưa ra quyết định gây sự chú ý và tranh cãi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB), được cho là dường như để cấm Tống Thống Joe Biden và các chính khách Công Giáo cấp tiến không được phép rước lễ, Hội Đồng đã lập tức đưa ra lời đính chính về điều này, trong đó bản công bố mới ghi rõ là "không mang tính chất kỷ luật cũng như nhắm vào bất cứ một cá nhân hay giới nào". (*)
ECONOMICS Khủng hoảng kinh tế có 2 hình thức: khủng hoảng cung cầu và khủng hoảng tài chánh. Khủng hoảng cung cầu do chiến tranh hoặc thiên tai (hạn hán, động đất, dịch bệnh,v.v…) khiến hãng xưởng bị tàn phá, mùa màng bị thất thu. Hàng hóa không cung cấp đủ cho nhu cầu nên cơ bắp của nền kinh tế trở nên yếu đuối bại hoại. Khủng hoảng tài chánh do nơi tiền và bao gồm bong bóng, lạm phát, nợ trong nước, nợ ngoài nước và khủng hoảng ngân hàng. Tiền như máu huyết trong cơ thể nên khi nghẽn mạch máu - tức là dòng tiền bị đứt lưu thông - thì nền kinh tế sẽ bị tê liệt. Tiền một khi được cởi trói (financial liberalization) sẽ tự do chảy tìm ngõ ngách kiếm lời. Nguồn tiền nếu dồi dào (tiền đầu tư từ nước ngoài, hoặc một mối đầu tư mới hấp dẫn thu hút tiền vào) sẽ thôi thúc giới kinh doanh hám lợi mà trở nên liều lĩnh, cẩu thả rồi dẫn đến thất thoát, đầu tư kém hiệu quả và bong bóng. Trường hợp các ngân hàng hay công ty tài chánh cho vay nhiều nợ xấu đến lúc phải ngừng cho vay,
Tại sao trong “toa tàu” vũ trụ đông chật cứng, đám hành khách phân tử, vi phân tử vẫn được tự do chạy tới chạy lui nhanh như chớp? Tìm tòi, suy nghĩ mãi mới thấy lời giải đáp. Nó nằm trong cái hình thể tuyệt hảo của các vi phân tử, phân tử. Hình thể chứa đựng “bí mật” của Tạo Hóa ấy không bị giấu ở chỗ kín đáo, khó tìm. Nó được rải khắp một phòng triển lãm lớn rộng bằng cả bầu trời. Nó là hình dạng của hầu hết các vì sao: Hình cầu.
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.