Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cuối Năm Chống Tham Nhũng, Đầu Năm Chống Cái Gì?

03/12/201000:00:00(Xem: 5083)

Cuối Năm Chống Tham Nhũng, Đầu Năm Chống Cái Gì"

Phạm Trần
Chuyện dài chống tham nhũng của Việt nam càng chống càng thua và càng hô hào chống thì càng có nhiều cán bộ, đảng viên bỏ đảng chạy theo tham nhũng.
Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng do Ban Bí thư tổ chức tại Hà Nội ngày 30/11 như sau:
"Mặc dù đã có nhiều cố gắng, quyết tâm nhưng đến nay, công tác PCTN chưa tạo được sự chuyển biến có tính cơ bản; Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, tiếp tục diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp; nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN chậm được khắc phục; tham nhũng chưa được ngăn chặn và từng bước được đẩy lùi… như mục tiêu Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã đề ra; Tệ tham nhũng vẫn là vấn đề bức xúc và mối quan tâm lớn của toàn xã hội." (Báo Điện tử CSVN, 30-11-1010)
Vậy Nghị quyết 3 ngày 29/7/2006 "Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí "đã nói gì  với Tham nhũng "
Hãy đọc  đọan mở đầu của Nghị quyết:
"Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Ðảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý.
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả  thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Ðảng và chế độ ta."
Cũng nên biết Luật Phòng, Chống Tham Nhũng đã có hiệu lực từ năm 2005, đến năm 2006,Nghị quyết 3 ra đời đã nói về những nguyên nhân đẻ ra tham nhũng như thế  này:
" Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí là:
- Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, còn nhiều sơ hở, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung.
- Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, của bộ máy nhà nước nói riêng, còn nhiều khuyết điểm, chất lượng và hiệu quả chưa cao; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức chưa được xác định rõ ràng, cụ thể, còn trùng lặp hoặc bị phân tán.
- Nhiều tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí, nên lãnh đạo không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thậm chí còn nể nang, né tránh, dung túng, bao che cho tham nhũng, lãng phí; chưa thực sự dựa vào dân và chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.
- Công tác cán bộ nói chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng còn nhiều yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong những năm tới, phải đẩy mạnh toàn diện và kiên quyết cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí."
Vậy 4 năm sau đến ngày 30 tháng 11 năm 2010 Ban Bí thư đảng đã nói với nhân dân về những "hạn chế, yếu kém trong công tác Phòng chống Tham Nhũng" như thế nào "
Hãy đọc Báo cáo của Vũ Tiến Chiến: "5 nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN:
(1) Quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước về PCTN chưa thực sự trở thành hành động tự giác của tất cả các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nguồn lực đầu tư cho công tác PCTN nhất là nguồn lực con người và sự quan tâm dành cho công tác PCTN chưa tương xứng và đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh PCTN;
(2) Năng lực và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu kém, vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được phát huy ngang tầm với yêu cầu và đòi hỏi của công tác PCTN; nhận thức và ý thức còn hạn chế, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa thường xuyên, chưa đủ mạnh để tự phát hiện các hành vi tham nhũng;
 (3) Cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, thiếu đồng bộ, bất cập, chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ hội nhập và sự phát triển vượt bậc của khóa học, công nghệ trong thời kỳ đổi mới. Các quy định cụ thể về PCTN chưa được rà soát, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, một số giải pháp PCTN chưa thật sự hiệu quả. Thiếu các quy định và biện pháp cần thiết cho công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, một loại tội phạm tinh vị, phức tạp và nguy hiểm;
(4) Tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách về PCTN chưa đủ mạnh; mô hình tổ chức BCĐ Trung ương và cấp tỉnh chưa tạo được sự thống nhất; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới dừng lại ở quy định chung, thiếu các quy định cụ thể, quyền hạn chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao;
(5) Do hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội; đối tượng tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn, một số người có nhiều công lao, thành tích và cống hiến, vì vậy, việc phát hiện và xử lý tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn. Các cơ chế, chính sách và hệ thống cơ quan chuyên trách về PCTN mới đi vào thực hiện, cần có thời gian mới phát huy được tác dụng, hiệu quả.
CHỐNG MÃI VẪN TRƠ RA
Như vậy thì công tác phòng,chống Tham Nhũng của đảng và Nhà nước CSVN đã đưa đất nước đi về đâu sau 5 năm có Luật chống Tham nhũng, hay vẫn dậm chận tại chỗ để  chờ phép lạ "
Bằng chứng "ăn hại, đái nát" của đảng và nhà nước trong công tác chống tham nhũng còn được Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thú nhận : "Hiện nay tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. Tham nhũng chưa được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi... như mục tiêu Nghị quyết Trung ương 3 đã đề ra, tệ tham nhũng vẫn là vấn đề bức xúc, mối quan tâm lớn của toàn xã hội".


Trong khi đó Báo ViệtNamNet (30-11-2010) còn viết : " Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng nêu rõ: "Giữa quyết tâm chính trị với hành động thực tiễn trong công tác phòng chống tham nhũng còn khoảng cách đáng kể... Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất hạn chế, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý còn thấp, chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang diễn ra...".
"...Bên cạnh đó, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng còn hạn chế. Một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp xử lý chậm, kéo dài, có biểu hiện hữu khuynh, nể nang, lạm dụng việc bồi thường, khắc phục hậu quả để xử lý hành chính.
Báo cáo cũng nhấn mạnh hiện tượng "chạy chức", "chạy quyền", "chạy tội" chưa được quan tâm chỉ đạo làm rõ, tình trạng tham nhũng "vặt", tham nhũng thông qua "lợi ích nhóm" chưa được quan tâm và xử lý đúng mức, sự yếu kém trong quản lý dẫn đến các sai phạm, gây thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước trong một số doanh nghiệp, trong đó có yếu tố vụ lợi... gây bức xúc, bất bình trong xã hội."
Nhưng tất cả những lời thú tội bất lực của Ban chỉ đạo Trung ương chống tham nhũng do Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng cầm đầu có gì mới không và tại sao Dũng đã vắng mặt tại Hội nghị quan trọng này "
Chẳng lẽ là người đứng đầu chống tham nhũng mà Dũng không có trách nhiệm gì với đất nước khi để cho cán bộ, đảng viên  dưới quyền, nhất là những kẻ có chức, có quyền tiếp tục ăn cướp  đồng tiền mồ hôi, nước mắt của người dân "
Việc  Ban Chỉ đạo Trung ương chống Tham nhũng đã nêu lên  5 kiến nghị cơ bản, nhưng thực chất chỉ lập lại những chỉ thị đã có từ trước nhưng không làm được, tiêu biểu như lệnh buộc các cấp lãnh đạo phải kê khai tài sản đã bị quên lãng từ lâu, hay có làm cũng rất hạn chế và hình thức vì nhân dân không được phép biết.
Nguyên văn 5 đề nghị với đảng của Hội nghị ngày 30-11-2010 như sau:
(1) Chỉ đạo khẩn trương ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nghiên cứu quy định về việc công khai tài sản ở một số chức danh chủ chốt trong diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37, công khai tài sản của cán bộ, công chức khi được đề bạt, bổ nhiệm và tham gia ứng cử khi bầu cử, có cơ chế để xác minh, thẩm định việc kê khai tài sản, thu nhập;
(2) Xây dựng và ban hành quy chế về trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng khi để xảy ra tham nhũng trong tổ chức đảng mình được giao nhiệm vụ quản lý; có đường lối xử lý đối với các vụ án tham nhũng để khắc phục tình trạng bị cáo phạm tội tham nhũng được hưởng án treo chiếm tỷ lệ cao và nhiều phạm nhân tham nhũng được đặc xá sớm như hiện nay;
(3) Trên cơ sở đặc thù của tội phạm tham nhũng, tiếp tục nghiên cứu áp dụng biện pháp kỹ thuật điều tra đặc biệt;
(4) Khẩn trương nghiên cứu để hoàn thiện mô hình các cơ quan có chức năng PCTN theo hướng: tất cả đều phải có cơ quan đầu mối theo dõi công tác PCTN với quy mô và hình thức phù hợp, cần tăng cường thẩm quyền và bổ sung các quy định để bảo đảm hiệu lực trong chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, đối với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, có thể thí điểm mô hình Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư hoặc Chủ tịch HĐND (Hội đồng Nhân Dân);
 (5) Nhanh chóng tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), có thể đưa vào kỳ họp cuối 2011 để có những bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của công tác PCTN trong thời kỳ mới.
Cũng tại Hội nghị quan trọng này Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư còn báo động nguy cơ của Tham nhũng đối với tương lai của đảng : " Trong 5 năm tới, tình hình trong nước và quốc tế có cả thời cơ và thách thức lớn đan xen, trong đó có những mặt diễn biến khó lường. Tham nhũng tiếp tục vẫn là một trong những thách thức lớn, là một trong những nguy cơ mà Đảng ta luôn cảnh báo. Đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, đảng viên trong tất cả các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thực sự gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh này thì mới xoay chuyển được tình hình." (Báo Điện tử Đảng, 30-11-2010)
Vậy nếu "quốc nạn" tham nhũng tiếp tục giương mắt ra cười vào mũi đảng như hiện nay, hay nghiêm trọng hơn sau Đại hội đảng XI diễn ra vào tháng 1/2011 thì  đảng và nhà nước CSVN có còn xứng đáng tồn tại không "
Cách nay gần 5 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng CSVN đã bô bô nói với  cả nước rằng: "Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta". 
Ngòai ra tại buổi Bế mạc  Kỳ Hội nghị 3 Trung ương đảng X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí "  ngày 29/7/2006, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng còn to mồm khoa giáo  với các Ủy viên Trung ương rằng : "Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí đồng thời phải giữ vững ổn định chính trị để phát triển; muốn giữ vững ổn định chính trị để phát triển thì một trong những việc quan trọng là phải kiên quyết đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả chống tham nhũng, lãng phí. Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo của mình đối với cuộc đấu tranh này, đồng thời phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là phải dựa chắc vào nhân dân, đó là nhân tố chính yếu bảo đảm thành công.
Hội nghị Trung ương đã thảo luận, thông qua những nghị quyết quan trọng. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là "nói thì phải làm" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên trong tư cách người cách mạng, ngay từ ngày mới thành lập Đảng.
Muốn cho các cấp "nói thì phải làm", trước hết từng đồng chí ủy viên Trung ương chúng ta phải gương mẫu. Mỗi đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và gia đình của mình phải là tấm gương trong xã hội về cuộc sống trong sạch, liêm khiết. Tôi tin chắc là chúng ta có thể làm được như thế, xứng đáng là đảng viên của Đảng do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện."
Như vậy, nếu căn cứ vào nội dung phổ biến tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng  trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng  vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 30-11-2010 thì đảng CSVN nói chung và riêng cá nhân Mạnh có còn tư cách gì để lập lại câu "nói thì phải làm" " -/-
Phạm Trần
(12/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.