Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuế Vụ: Làm Gì Trước Khi Nộp Hồ Sơ Khai Thuế 2007?

30/01/200800:00:00(Xem: 7911)

1. Trước khi nộp hồ sơ khai thuế năm nay, người thọ thuế cần phải làm gì"

Nhằm mục đích chuẩn bị một bộ hồ sơ thuế đúng và để tránh những phiền phức khi nộp một bộ đơn khai thuế sai, trước khi nộp hồ sơ khai thuế, người thọ thuế nên tìm hiểu xem có quy định thuế vụ mới đổi nào áp dụng vào trường hợp của mình không.

2. Những thay đổi nào của bộ luật thuế vụ có thể ảnh hưởng đến hồ sơ khai thuế năm nay"

Năm nay có nhiều quy định mới đổi có thể ảnh hưởng đến các hồ sơ khai thuế cá nhân. Nói chung, sau khi đã sắp xếp các chứng từ lưu thuế và chuẩn bị để khai thuế (hoặc nhờ người khác lập hồ sơ khai thuế), quý vị nên cân nhắc những thay đổi thuế vụ áp dụng cho năm thếu 2007 sau đây:

1) Các khoản tiền đã tặng các tổ chức từ thiện (Charitable contributions)

Yêu cầu về việc lưu giữ các chứng từ liên quan đến các khoản dâng, tặng bằng tiền mặt: Quý vị không thể khai trừ thuế cho các khoản quyên góp từ thiện bằng tiền mặt, bất kể số tiền là bao nhiêu, trừ khi quý vị có được danh sách các khoản đóng góp ghi trên báo cáo tài chính hàng tháng của ngân hàng (bank statement) có ghi rõ tên cơ quan nhận, ngày nhận và số tiền quyên góp, các chi phiếu đã rút tiền (cancelled checks), bản sao của các chi phiếu đã sử dụng (a bank copy of cancelled checks) hoặc giấy chứng nhận của tổ chức từ thiện (written communication from the charity). Giấy chứng nhận của cơ quan từ thiện phải có tên của tổ chức từ thiện, ngày đóng góp số tiền, và số tiền quyên tặng.

Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề này, quý vị có thể tham khảo thêm ấn bản số 526 do Sở Thuế Vụ phát hành (Publication 526 - Charitable Contributions).

2) Tín thuế dành cho người có nguồn lợi tức thấp tăng (Earned income tax credit amounts increase)

Các mục liệt kê dưới đây giải thích rõ những thay đổi liên quan đến tín thuế EITC cho năm 2007:

a. Các khoản tín thuế tăng. So với năm trước, mức tối đa người thọ thuế có thể nhận được từ tín thuê EITC đã tăng lên.

- Với một trẻ em đủ tiêu chuẩn, mức tín thuế cao nhất là $2.853.

- Nếu có nhiều hơn một trẻ đủ tiêu chuẩn, người thọ thuế có thể nhận được $4,716.

- Trường hợp không có trẻ em đủ tiêu chuẩn, người có nguồn lợi tức thấp vẫn có thể nhận được tín thuế EITC, mức tối đa dành cho trường hợp này là $428.

b. Mức quy định về lợi tức lao động tăng. Nguồn lợi tức lao động tối đa cho phép người thọ thuế nhận được các khoản miễn thuế dành cho người có thu nhập thấp cũng tăng lên trong năm 2007. Quý vị vẫn có thể nhận được tín thuế EITC nếu:

- Quý vị có nhiều hơn một trẻ em đủ tiêu chuẩn và kiếm được ít hơn $37,783 trong năm 2007. Nếu khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu, giới hạn về lợi tức lao động của năm nay là $39,783.

- Quý vị chỉ có một trẻ em đủ tiêu chuẩn, và nguồn lợi tức lao động của quý vị là $33,241. Trường hợp khai chung hồ sơ thuế, lợi tức chung phải thấp hơn $35,241.

- Lợi tức lao động của người độc thân, không có trẻ em đủ tiêu chuẩn phải thấp hơn $12,590. Nếu khai chung hồ sơ thuế, nguồn lợi tức lao động của hai người không có trẻ em đủ tiêu chuẩn phải thấp hơn $14,590.

Ngoài ra, nếu nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh (AGI) thấp hơn các mức quy định áp dụng trên các mức lợi tức lao động đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC kể trên, người thọ thuế vẫn có thể nhận được tín thuế EITC. Mức AGI tối đa cũng đã tăng lên so với năm trước.

3) Lợi tức đầu tư  tăng (Investment income amount increased)

Nếu quý vị có nguồn lợi tức từ các khoản đầu tư không nhiều hơn $2,900 trong năm 2007, quý vị vẫn có thể đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC. Mức tối đa của nguồn lợi tức này cũng tăng cao hơn so với năm trước.

4) Tạm ứng tín thuế EITC(Advance payment of the credit)

 Nếu quý vị đã nhận được các khoản tạm ứng EITC (Advance payment of the credit) của chủ trả cho quý vị trong năm vừa qua và mức cao nhất quý vị đã có thể nhận được từ tiền tạm ứng tín thuế EITC có thể lên đến $1,712.

5) Quy định về quyền được chọn hay không chọn khai nguồn thu nhập của quân nhân phục vụ ở chiến trường (Nontaxable combat pay election extended)

Là quân nhân phục vụ tại chiến trường trong năm 2007, quý vị và vợ/cho^`ng được quyền cộng chung hay không kể nguồn thu nhập chính phủ trả cho công vụ này trên hồ sơ thuế. Quy định này đã hết hạn vào cuối năm 2006, nhưng gần đây vừa được gia hạn thêm cho đến hết năm 2007. Muốn biết rõ hơn, xin đọc thêm tài liệu từ ấn bản 596.

 3. Mức thu nhập lao động để nhận tín thuế trẻ em bổ sung tăng (Earned income amount for additional child tax credit)

Cho năm thuế 2007, mức thu nhập tối thiểu dùng để tính tín thuế trẻ em bổ sung (Additional child tax credit) tăng đến $11,750.

4. Giới hạn về thu nhập có thể nhận tín thuế giáo dục tăng (Income limits increased for Hope and Lifetime learning credits)

Các tín thuế giáo dục của năm 2007, Hope credit và Lifetime Learning credit, sẽ giảm dần khi nguồn lợi tức MAGI (modified Adjusted Gross Income) trong năm của người thọ thuế nằm trong khoảng từ  $47,000 đến $57,000. Đối với những hồ sơ thuế vợ chồng khai chung, khoảng giới hạn này là $94,000 - $114,000. Khi MAGI vượt quá mức quy định $57,000, hoặc $114,000, quý vị không thể nhận được tín thuế giáo dục. Các mức giới hạn mới này cũng đã tăng lên so với năm trước là $45,000 - $55,000 ($90,000 - $110,000 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Chi tiết về vấn đề này có thể tham khảo trên ấn bản 970, từ các chương 2 và 3 (Publication 970 - Tax Benefits for Education)  

5. Quy định liên quan đến các tài khoản tiết kiệm y tế (Health Savings Accounts - HSAs)

a. Đối với chương trình tiết kiệm y tế HDHP (High deductible health plan). Nhằm mục đích khai giảm thuế cho các tài khoản tiết kiệm y tế HAS, mức thấp nhất người thọ thuế có thể khai để trừ thuế cho một tài khoản HDHP là $1,100 (số tiền được miễn thuế này sẽ là $2,200 áp dụng cho các tài khoản y tế gia đình); mức cao nhất dành cho các khoản tiền được miễn thuế và các chi phí trả thêm từ tiền túi là $5,500 (gia đình có mức HDHP được trừ thuế cao nhất là $11,000).

b. Mức giới hạn về tiền tiết kiệm bỏ vào quỹ y tế được trừ thuế (Deductible limitation on contributions). Giới hạn về số tiền bỏ vào quỹ tiết kiệm y tế HSA hằng năm của người thọ thuế căn cứ trên số tiền chính thức hủy bỏ từ các khoản bảo hiểm y tế được trừ thuế. Đối với năm thuế 2007, số tiền cao nhất người thọ thuế độc thân có thể khai để trừ thuế trên một tài khoản HAS là $2,850; số tiền này là $5,650 áp dụng cho mỗi tài khoản tiết kiệm y tế gia đình, bất kể số tiền được giảm thuế từ bảo hiểm y tế. Đối với những người đã ngoài 55 tuổi, số tiền được giảm thêm cao nhất là $800.

c. Các khoản tiết kiệm y tế được trừ thuế trong các tài khoản HAS ít hơn một năm. Nhằm mục đích khai giảm thuế cho các khoản tiền tiết kiệm trong quỹ tiết kiệm y tế HAS, quý vị có thể được xem như đủ tiêu chuẩn khai trừ thuế cho các tháng trong năm nếu quý vị hội đủ điều kiện mở tài khoản y tế HAS trong tháng cuối cùng của năm thuế. Tuy nhiên, nếu quý vị không hội đủ tiêu chuẩn mở quỹ tiết kiệm y tế HAS trong 12 tháng của năm khai thuế vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ  trường hợp quý vị bị tàn tật hoặc chết, quý vị sẽ bị phạt thêm 10% tiền thuế. Các khoản thuế lợi tức của năm và tiền thuế phạt thêm 10% khai vào năm quý vị không hội đủ điều kiện mở quỹ tiết kiệm y tế nữa.

d. Chuyển từ quỹ y tế được bù lỗ HRA  (health reimbursement arrangement) hoặc quỹ y tế trả trên các chi phí FSA (Flexible spending arrangement) sang quỹ tiết kiệm y tế HAS. Chủ nhân hay cơ quan nơi quý vị làm việc có thể chuyển trực tiếp số tiền quý vị có trong các quỹ y tế bù lỗ HRA hoặc quỹ y tế thanh toán theo chi phí FSA sang quỹ HAS là tài khoản tiết kiệm y tế. Quý vị sẽ không bị phạt do có sự thay đổi này, và chủ nhân của quý vị chỉ có thể chuyển được một lần tiền của quý vị từ các quỹ HRA và FSA sang quỹ HAS. Ngoài ra, số tiền tiết kiệm y tế được chuyển quỹ không thể nhiều hơn số tiền đã có trong các quỹ HRA và FSA trước ngày 21 tháng 9 năm 2006, hay vào ngày chuyển quỹ.

Số tiền được chuyển khoản sẽ không bao gồm trong tổng lợi tức của quý vị, không tính chung trên mức giới hạn của quỹ HAS và cũng không được khai để trừ thuế. Tuy nhiên, nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn bỏ tiền tiết kiệm vào quỹ y tế HAS, ngoại trừ hai lý do quý vị bị tàn tật hay qua đời, trong vòng 12 tháng sau ngày chuyển quỹ, số tiền này sẽ được cộng chung vào lợi tức trong năm của quý vị và bị đánh thuế bổ sung 10%. Nguồn lợi tức chuyển quỹ này và số tiền thuế phải đóng thêm 10% sẽ được khai trên hồ sơ thuế năm quý vị bị tàn tật hay năm quý vị qua đời.

Trường hợp chủ nhân giúp chuyển tiền cho tất cả nhân viên trong cơ quan, mọi nhân viên có chương trình y tế HDHP phải được phép chuyển quỹ, nếu không chủ sẽ phải đóng thuế "excise tax."

Nói chung, một người sẽ không đủ tiêu chuẩn mở quỹ tiết kiệm y tế HSA khi họ được bảo hiểm y tế và chương trình này không phải là chương trình HDHP. Kể từ năm thuế 2006, tiền bảo hiểm theo chương trình FSA cho thời gian ngay sau năm quý vị không sử dụng nguồn phúc lợi bảo hiểm này, hoặc các khoản tiền quý vị đóng vào quỹ y tế này trước cuối năm có thể được trả hay hoàn lại cho quý vị tính theo các chi phí y tế hợp lệ phát sinh trong thời gian này không thay đổi tình trạng hợp lệ của quý vị. Nếu vào cuối năm của chương trình y tế FSA kết toán của quỹ y tế này là zero, hay kết toán chuyển quỹ từ FSA sang HAS là zero, quý vị vẫn đủ điều kiện để mở quỹ tiết kiệm y tế HAS.

Thúy Chi - IRS/SPEC/1040 Central

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.