Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Di Trú: Những Câu Hỏi Mới Trong Kỳ Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ

27/10/200700:00:00(Xem: 3082)

(phần 3)

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân.  Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

Kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến qúy vị 50 câu hỏi đàu tiên trong số 100 câu hỏi sẽ được áp dụng trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ theo phương thức mới. Theo thông báo chính thức của Phòng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng cuộc thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới. Những người xin nhập tịch nếu nộp đơn sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 sẽ được thi theo lối mới. Ðối với những người nộp đơn trước ngày 1 tháng 10 năm 2008 nhưng chưa được phỏng vấn cho đến sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 (nhưng trước 1 tháng 10 năm 2009) có quyền chọn cách thi cũ hoặc phương thức thi mới.

Những câu hỏi thi về dân sự (gồm đề tài lịch sử và cơ cấu chính phủ) sẽ được văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International chuyển dịch để qúy vị có thể tham khảo. Một số câu hỏi có hơn một cách giải đáp để đương đơn dễ dàng trả lời. Mặc dù cơ quan USCIS rất mong muốn các đương đơn có thể học trọn vẹn nội dung, nhưng họ chỉ cần trả lời một câu trả lời mà thôi, ngoại trừ những câu đòi hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp. Thí dụ như câu hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp ở câu hỏi số 36. Đó là câu hỏi "Cho biết hai chức vụ ở cấp Bộ trưởng"", và đây là loại câu hỏi mà đương đơn phải trả lời cho nhân viên di trú bất cứ hai câu giải đáp nào cũng được. Qúy vị có thể tìm thấy 100 câu hỏi và trả lời bằng Anh ngữ trên nhà nhà điện tử của cơ quan di trú USCIS: www.uscis.gov<http://www.uscis.gov>

Sau đây là phần tiếp theo các câu hỏi thi quốc tịch Hoa Kỳ:

51. Xin cho biết 2 quyền lợi của mọi người sống trong nước Mỹ"

- Tự do phát biểu ý kiến.

- Tự do ngôn luận.

- Tự do hội họp.

- Tự do thỉnh nguyện chính phủ.

- Tự do tín ngưỡng.

 - Được quyền mang vũ khí.

What are two rights of everyone living in the United States"

-  freedom of expression

-  freedom of speech

-  freedom of assembly

-  freedom to petition the government

-  freedom of worship

-  the right to bear arms

52. Chúng ta phải chứng tỏ sự trung thành với điều gì, khi ta đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành"

- (Trung thành với) Nước Mỹ.

- (Trung thành) với Quốc Kỳ.

What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance"

-  the United States

-  the flag

53. Một trong những lời bạn hứa, khi bạn trở thành công dân Mỹ, là gì"

- Không được trung thành với các quốc gia khác.

- Bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ của Hoa Kỳ.

- Tuân theo luật lệ của Hoa Kỳ.

- Phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần thiết).

- Phục vụ (công việc quan trọng) cho quốc gia (nếu cần thiết).

- Trung thành với nước Mỹ.

What is one promise you make when you become a United States citizen"

-  give up loyalty to other countries

- defend the Constitution and laws of the United States

- obey the laws of the United States

-  serve in the U.S. military (if needed)

-  serve (do important work for) the nation (if needed)

-  be loyal to the United States

54. Bao nhiêu tuổi thì công dân mới được đi bầu Tổng Thống"*

- Từ 18 tuổi trở lên.

How old do citizens have to be to vote for President"*

-  eighteen (18) and older

55. Hai cách để người Mỹ tham gia vào nền dân chủ là gì"

- Bầu cử.

- Tham gia một đảng phái chính trị.

- Giúp việc vận động bầu cử.

- Tham gia vào một hội đoàn dân sự.

- Tham gia vào một cộng đồng.

- Nêu ý kiến của mình về 1 vấn đề cho 1 viên chức được chọn.

- Gọi cho Thượng nghị sĩ và Dân biểu.

- Ủng hộ hoặc chống lại một cách công khai về một ý kiến hay một chính sách.

- Ra ứng cử.

- Viết cho một tờ báo.

What are two ways that Americans can participate in their democracy"

-  vote

-  join a political party

-  help with a campaign

-  join a civic group

-  join a community group

-  give an elected official your opinion on an issue

-  call Senators and Representatives

- publicly support or oppose an issue or policy

-  run for office

-  write to a newspaper

56. Ngày cuối cùng trong năm mà bạn phài Khai Thuế" *

- Ngày 15 tháng Tư.

When is the last day you can send in federal income tax forms"*

-  April 15

57. Khi nào đàn ông phải ghi danh Tuyển Quân"

- Bắt đầu 18 tuổi.

- Trong hạn tuổi từ 18 đến 26.

When must all men register for the Selective Service"

-  at age eighteen (18)

-  between eighteen (18) and twenty-six (26)

Lịch Sử Hoa Kỳ

(AMERICAN HISTORY)

A: Thời Kỳ Thuộc Địa và Độc Lập-Colonial Period and Independence

58. Một lý do những người thực dân đến nước Mỹ"

- Tự do.

- Tự do chính trị.

- Tự do tôn giáo.

- Cơ hội thương mại.

- Thực hành tôn giáo của họ.

- Chạy trốn sự ngược đãi.

What is one reason colonists came to America"

-  freedom

-  political liberty

-  religious freedom

-  economic opportunity

-  practice their religion

-  escape persecution

59. Ai sống trên Châu Mỹ trước khi người Âu Châu đến"

- Thổ dân Mỹ.

- Người da đỏ Mỹ.

Who lived in America before the Europeans arrived"

-  Native Americans

-  American Indians

60. Nhóm người nào bị bắt đem đến Châu Mỹ và bị bán như những nô lệ"

- Người Phi Châu.

- Người đến từ châu Phi.

What group of people was taken to America and sold as slaves"

-  Africans

-  people from Africa

61. Tại sao những người dân thuộc địa chống lại người Anh"

- Vì thuế quá cao (việc đánh thuế không có đại diện)

- Vì binh sĩ Anh ở trong nhà của họ (ở trọ, đóng quân).

- Vì họ không có chính phủ riêng.

Why did the colonists fight the British"

-  because of high taxes (taxation without representation)

-  because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)

-  because they didn't have self-government

62. Ai đã viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập"

- Ông (Thomas) Jefferson.

Who wrote the Declaration of Independence"

- (Thomas) Jefferson

63. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chính thức công nhận vào ngày nào"

- Ngày 4 tháng Bảy năm 1776.

When was the Declaration of Independence adopted"

-  July 4, 1776

64. Có 13 tiểu bang đầu tiên. Hãy kể ra 3 trong số đó:

- New Hampshire.

- Massachusetts.

- Rhode Island.

- Connecticut

- New York.

- New Jersey.

- Pennsylvania.

- Delaware.

- Maryland.

- Virginia.

- North Carolina.

- South Carolina.

- Georgia.

There were 13 original states.  Name three.

-  New Hampshire

-  Massachusetts

-  Rhode Island

-  Connecticut

-  New York

-  New Jersey

-  Pennsylvania

-  Delaware

-  Maryland

-  Virginia

-  North Carolina

-  South Carolina

-  Georgia

65. Chuyện gì xảy ra tại Đại Hội Hiến Pháp"

- Bản Hiến Pháp được viết ra.

- Những Nhà Sáng Lập viết Bản Hiến Pháp.

What happened at the Constitutional Convention"

-  The Constitution was written.

-  The Founding Fathers wrote the Constitution.

66. Bản Hiến Pháp được viết khi nào"

- Năm 1787.

When was the Constitution written"

-  1787

67. Hãy kể tên 1 trong số những người theo Chủ nghĩa Liên bang đã ủng hộ cho việc thông qua Bản Hiến Pháp.

- (James) Madison.

- (Alexander) Hamilton.

- (John) Jay.

- Publius.

The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution.  Name one of the writers.

-  (James) Madison

- (Alexander) Hamilton

-  (John) Jay

-  Publius

68. Hãy kể ra 1 điểm đã làm cho Benjamin Franklin nổi tiếng"

- Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ.

- Người lớn tuổi nhất cùa Đại Hội Hiến Pháp.

- Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ.

- Viết quyển "Poor Richard's Almanac".

- Đã thành lập những thư viện tự do đầu tiên.

What is one thing Benjamin Franklin is famous for"

-  U.S. diplomat

-  oldest member of the Constitutional Convention

-  first Postmaster General of the United States

-  writer of Poor Richard's Almanac.

-  started the first free libraries

69. Ai là "Người Sáng Lập Đất Nước Chúng Ta""

- (George) Washington.

Who is the "Father of Our Country""

-  (George) Washington

70. Ai là vị Tổng Thống đầu tiên" *

- (George) Washington.

Who was the first President"*

-  (George) Washington

B: Những Năm 1800 - 1800s

71. Hoa Kỳ mua phần đất nào từ nước Pháp năm 1803"

- Phần đất Louisiana.

- Louisiana.

What territory did the United States buy from France in 1803"

-  the Louisiana Territory

-  Louisiana 

72. Kể tên 1 cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã đánh trong những năm 1880.

- Cuộc chiến năm 1812.

- Cuộc chiến Hoa Kỳ-Mễ Tây Cơ.

- Cuộc Nội Chiến.

- Cuộc chiến Hoa Kỳ-Tây Ban Nha.

Name one war fought by the United States in the 1800s.

-  War of 1812

-  Mexican-American War

-  Civil War

-  Spanish-American War

73. Kể tên cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ xảy ra giữa miền Bắc và miền Nam.

- Cuộc Nội Chiến.

- Cuộc chiến giữa các Tiểu Bang.

Name the U.S. war between the North and the South.

-  the Civil War

-  the War between the States

74. Kể 1 trong những lý do dẫn đến Cuộc Nội Chiến.

- Chế độ Nô lệ.

- Những lý do thương mại.

- Những quyền lợi của các tiểu bang.

Name one problem that led to the Civil War.

-  slavery

-  economic reasons

-  states' rights

75. Hãy kể ra 1 điều quan trọng mà ông Abraham Lincoln đã làm" *

- Đem lại tự do cho những người nô lệ (Bản Tuyên Ngôn Giải Phóng).

- Cứu nguy (hay bảo tồn)  nước Mỹ.

- Lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến.

What was one important thing that Abraham Lincoln did"*

- freed the slaves (Emancipation Proclamation)

-  saved (or preserved) the Union

-  led the United States during the Civil War

(* Ghi chú những câu có ghi dấu *: Nếu qúy vị từ 65 tuổi trở lên và từng sống thường trú hợp lệ tại Hoa Kỳ trên 20 năm, qúy vị chỉ cần học những câu hỏi có ghi dấu * )

Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về những câu hỏi và giải đáp phần thi quốc tịch theo cách mới trong kỳ tới.

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.
Một cựu quan chức tình báo Mỹ cho rằng việc chính quyền Biden đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên là "khởi đầu tốt" để nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đã bị đình trệ bấy lâu.
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra nghi vấn về đường dây liên quan đến Nhà Trắng - "đổi tiền lấy ân xá" của Tổng thống Donald Trump, theo lệnh của chánh án tòa liên bang.
Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng, lưỡng viện Mỹ đề xuất gói ngân sách 908 tỷ USD để cứu trợ trong đại dịch Covid-19, giữa lúc các lãnh đạo chịu áp lực phải đạt được thỏa thuận.