Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Tự Diễn Biến Lan Nhanh? Đảng Bảo Củng Cố, Đảng Viên Gân Cổ Quay Đi

12/10/200700:00:00(Xem: 7957)

Hoa Thịnh Đốn.- Không  phải tự nhiên hay do “diễn biến hòa bình” hoặc “ddánh phá của các thế lực thù địch” mà  số  đảng viên  Cộng sản suy thoái tư tưởng  đến mức nghiêm trọng đã  mỗi ngày một lên cao. 

Lớp người mà từ xưa  đảng Cộng sản Việt Nam vẫn  khoe có đạo đức cách mạng, gương mẫu để làm theo phương châm “cán bộ đi trước làng nước theo sau” ngày nay đã tự lột áo để  tranh nhau sống với quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và lãng phí của mồ hôi, nước mắt của nhân dân.

Hai phong trào học tập, làm theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “tự phê bình và phê bình” rầm rộ thì có nhưng vẫn nhạt như nước lã ao bèo vì không mang lại kết qủa nào rõ rệt. Những người đứng đầu cơ quan để xẩy ra tham nhũng, đáng lẽ phải bị trừng phạt theo lệnh đảng thì vẫn nhăn răng ra lãnh đạo và lên chức, lên lương.

Các biện pháp kỷ luật đi từ “khiển trách” đến “cảnh cáo” và “cách chức” theo  Nghị định số 107/2006/NDD-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Ngày 4/10, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về “ddánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008” đã kết luận: “Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã thu được kết quả nhất định, nhưng nhìn chung tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn bức xúc…”

“Bức xúc” có nghĩa còn nhiều rối ren, vướng mắc, chưa làm đến nơi đến chốn hay vẫn là chuyện “nước đổ đầu vịt”, hay “nói nhiếu làm ít”. Thời gian hai năm thi hành Luật phóng, chống tham nhũng mới giải quyết được một số vụ, trong khi tham nhũng trong cán bộ, đảng viên thì leo thang hàng ngày.

Đảng cố sống như không có hiện tượng này để bắt cả xã hội  phải kiên định cái Chủ nghĩa  Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm cho  người dân  chán đến tận cổ.

Tình trạng có hai cách nghĩ trong một lẽ sống của cán bộ, đảng viên Cộng sản Việt Nam sau hơn 20 năm Đổi mới  hiện lên  từng ngày, nếu không phải là từng giờ.

Nhưng do đâu mà có tình trạng đảng không chống nổi tham nhũng" Vì chỉ có những kẻ có chức, có quyền mới có thể tham nhũng. Những cấp cán bộ cò con có tham nhũng thì cũng chỉ có thể nhặt từng đồng bạc lẻ của những người cần đến sự giúp đỡ của họ, không sao sánh  bằng tham nhũng của  những cán bộ ngành kinh tế, dịch vụ và  an ninh.

Vậy  “quốc nạn”  tham nhũng này có phải do đạo đức được gọi là “cách mạng” của cán bộ, đảng viên Cộng sản đã suy đồi hay chính con người Cộng sản đã “mất gốc” cách mạng  nên tư tưởng bị lệch lạc,suy đồi đến độ  không còn nhớ gì đến lời “Bác” dậy  là phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”"

Có lẽ vì thế  mà ngày 5/10 (07), báo Điện tử của Trung ương đảng CSVN đã cho đăng bài của  Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, cảnh giác cán bộ làm công tác tư tưởng phải đề phòng cả “nguy cơ tự diễn biến tư tưởng” trong đảng.

Dương bảo cán bộ ngành tư tưởng phải biết: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp.”

Đây là lần đầu tiên đã có bài viết cảnh báo công khai về một  nguy cơ “tự diễn biến” ngay trong lòng đảng.

Lẽ nào hiện tượng “tự diễn biến hòa bình”, hay “nội thù” đã sinh sôi, nẩy nở trong nội bộ đảng từ căn bệnh tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, bênh che, chạy tội, trên bảo dưới không nghe, hay làm láo báo cáo hay diễn ra hàng ngày trong nhiều năm  mà cấp lãnh đạo  không biết " Hay là biết mà không làm gì được "

Dương tiết lộ: “Yếu kém của công tác tư tưởng đã được chỉ ra từ nhiều năm nhưng chậm được khắc phục đó là: công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống. Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức Đảng còn thấp, thiếu tính chiến đấu, phạm vi tác động, ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch còn bị thụ động, hiệu quả thấp. Nội dung phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới, công tác tư tưởng trở lên lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới…”

“…Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hiện nay trong Đảng và trong xã hội còn có một số vấn đề tư tưởng đáng quan tâm: Kết luận Hội nghị Trung ương 12 khóa IX đã chỉ rõ, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hoạt động của một số kẻ xấu, các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Lạ chưa" Những thứ “yếu kém” này đã được nói như “Cuốc kêu mùa hè” từ thời Đỗ Mười (Khóa VII), qua Lê Khả Phiêu (Khoá VIII), rồi truyền lại cho Nông Đức Mạnh liên tiếp trong hai khoá IX và X bây giờ chứ có mới lạ gì đâu mà còn phải nhắc lại"

Nhưng cũng chính nhờ vào sự nói lại này mà tòan dân mới thấy được sự “sáng suốt”, “anh minh” và “vĩ đại” của đảng CSVN cũng như sự lớn mạnh của “các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Dương  cũng không quên bắt chước theo các lãnh tụ đảng để hù họa: “Trước những biến đổi phức tạp trên trường quốc tế và nhất là những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với nước ta đang đặt ra hàng loạt các vấn đề đòi hỏi Đảng phải phát huy hơn nữa vai trò của công tác tư tưởng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành công CNXH.”

NÔNG ĐỨC MẠNH

Nhưng không phải  chỉ có cán bộ tư tưởng “tép riu” Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã viết về những vấn đề mới của công tác tư tưởng.   Ngày 8-10 tại Hà Nội, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đã  dự buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác này.

Tại buổi họp, Mạnh quyết đã nhắc lại nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) nói rằng: “Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và chưa linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức đảng thấp, thiếu tính chiến đấu.”

“Phạm vi ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp; đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả thấp. Xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học- nghệ thuật cách mạng. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới. Công tác lý luận lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đang vận động nhanh chóng, phong phú, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề thực tiễn đất nước đặt ra; chất lượng các sản phẩm nghiên cứu lý luận chưa cao; lý luận chưa làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.”

 “Trình độ đội ngũ cán bộ lý luận còn bất cập so với yêu cầu mới. Công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động lý luận, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường chậm đổi mới, chưa theo kịp trình độ phát triển và yêu cầu của xã hội. Công tác báo chí còn nhiều yếu kém, thiếu nhạy bén chính trị, xa rời tôn chỉ mục đích, xa rời sự lãnh đạo của Đảng; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn nhiều hạn chế; công tác chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực khoa giáo chưa đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội đặt ra.”

Báo Điện tử của Trung ương  còn tường thuật: “Tổng Bí thư nêu rõ, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu sau: Góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu từ nay đến Đại hội XI của Đảng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.”

Đáng chú ý là trong cuộc họp, Mạnh đã yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phải: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, làm rõ một số vấn đề cấp bách còn có những ý kiến khác nhau, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hôi, chuẩn bị bổ sung, phát triển cương lĩnh của Đảng.”

Điều này cho thấy nội bộ đảng CSVN vẫn chưa thống nhất quan điểm về chính sách và đường lối của  công tác tư tưởng, quan trọng hơn cả là vấn đề  có nên tiếp tục “kiên dịnh chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” như ý kiến của nhiều cán bộ lãnh đạo đã nêu lên trong thời gian qua. -/-

(10/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chỉ còn 30 ngày nữa đến kỳ Đại hội XIII của đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong tháng 01 năm 2021, nhưng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuống tới Lãnh đạo cấp Ủy cơ sở lại đang hô hào phải bảo vệ Tư tưởng Đảng bằng mọi giá.
Ngày thứ ba 17 tháng 3 năm 2020 nghe tin cô Thái Thanh ra đi, dẫu biết cô đã 86 tuổi, cái tuổi của Sinh, Lão, Bệnh và bây giờ là Tử. Giữa lúc bệnh dịch Covid_19 lây lan hoành hành khắp nơi, mọi người đều bị cách ly ở nhà, chẳng ai gặp ai, tôi thật ngậm ngùi thương cảm Cô mất trong hoàn cảnh éo le, không có bạn bè thăm viếng, đưa tiễn...
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Tư (02/12/2020), các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết, hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời đi trong bối cảnh nước Mỹ bắt đầu xử lý những cáo buộc đánh cắp công nghệ.
Hôm thứ Tư (02/12/2020), tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các cơ quan y tế bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 trên diện rộng từ tuần thứ hai của tháng 12/2020, đồng thời cho biết Nga đã sản xuất khoảng hai triệu liều Sputnik V.
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông có thể tiêm vaccine Covid-19 tương lai ngay trên truyền hình để xây dựng lòng tin của người Mỹ về tiêm chủng.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm một số công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Mỹ nếu không tuân thủ kiểm toán.
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.