Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cách Tính Tiền Refund Điện Thoại Viễn Liên

20/01/200700:00:00(Xem: 4093)

Cách Tính Tiền Refund Điện Thoại Viễn Liên

Năm 2007, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả lại tiền thuế điện thoại viễn liên người thọ thuế cá nhân, các doanh nghiệp và các cơ sở hoạt động miễn thuế đã đóng trong thời gian từ ngày 28 tháng 2 năm 2003 đến ngày 1 tháng 8 năm 2006. Nếu người thọ thuế cá nhân không bắt buộc phải khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức cá nhân cho năm 2006, họ vẫn có thể nhận lại tiền refund cho loại thuế điện thoại viễn liên khi sử dụng mẫu đơn 1040EZ-T (Form 1040EZ-T - Request for Refund of Federal Telephone Excise Tax).

Hầu hết người khai thuế cá nhân đều có thể yêu cầu nhận một khoản tiền refund tiêu chuẩn (a standard refund amount) do Sở Thuế Vụ ấn định; họ cũng có thể yêu cầu nhận lại đúng số tiền thuế điện thoại viễn liên đã đóng trong thời gian kể trên (a refund of actual taxes). Mẫu đơn 8913 được sử dụng để tính tiền refund thực đóng căn cứ trên các hóa đơn điện thoại còn lưu giữ.

Tiền refund điện thoại viễn liên (the Telephone Excise Tax Refund - TETR) là tiền thuế thanh toán một lần cho người thọ thuế khai trên hồ sơ thuế lợi tức Liên bang năm 2006. Mẫu đơn thuế năm nay được soạn thảo và thiết kế đặc biệt để giúp trả lại các khoản tiền thuế điện thoại viễn liên đã đóng cho chính phủ trước đây. Người thọ thuế cá nhân, các doanh nghiệp và các cơ sở hoạt động miễn thuế có quyền yêu cầu nhận lại tiền refund của họ. Đây là tiền loại refund có số người và đơn vị kinh doanh nhận lớn nhất trong lịch sử IRS - có thể lên đến hơn 160 triệu hồ sơ khai nhận.

Đối với người thọ thuế cá nhân - Individuals

Người khai thuế cá nhân có quyền chọn một trong hai cách: (1) Tiền refund tiêu chuẩn (a standard refund amount) trong khoảng $30 - $60, tùy theo xuất miễn giảm cá nhân người này khai trên hồ sơ thuế năm 2006. Biện pháp này nhằm giúp người khai thuế không phải lục tìm lại các hóa đơn điện thoại cũ; (2) Nếu còn lưu giữ các chứng từ, người thọ thuế có thể yêu cầu nhận lại đúng số tiền thuế họ đã đóng cho chính phủ trước đây (the actual amount).-- Nếu chọn mức refund tiêu chuẩn, người thọ thuế cần phải làm gì" Quý vị sẽ tìm thấy trên mẫu đơn khai thuế 01 dòng để khai số tiền refund của quý vị, chẳng hạn, với mẫu đơn 1040, dòng 71 dành cho tiền refund điện thoại viễn liên.

-- Trường hợp quý vị còn giữ các hóa đơn điện thoại cũ, quý vị có thể tính được số tiền thuế đã đóng. Xin hãy sử dụng mẫu đơn 8913 để tính.

-- Nếu quý vị thuộc các đối tượng không cần phải nộp đơn khai thuế năm 2006, quý vị vẫn có thể nhận lại tiền refund điện thoại viễn liên. Mẫu đơn 1040EZ-T sẽ giúp quý vị khai nhận tiền refund tiêu chuẩn. Nếu quý vị muốn nhận lại đúng số tiền thuế đã đóng, quý vị phải khai và gởi chung hai mẫu đơn 1040EZ-T và 8913 đến cho Sở Thuê Vụ. Ngoài ra, xin lưu ý có một số các công ty nhu liệu cung cấp dịch vụ khai nhận tiền refund với mẫu đơn 1040EZ-T miễn phí.

-- Nếu quý vị là người thọ thuế cá nhân sử dụng các mẫu Schedule C, E, hoặc F, nên chọn phương pháp nào để nhận tiền refund điện thoại" Nếu tổng số tiền điện thoại quý vị đã đóng trong thời gian 41 tháng kể trên nhiều hơn $25,000 (in gross receipts), quý vị có thể sử dụng công thức đặc biệt để tính tiền refund dành cho quý vị.

Doanh nghiệp và các cơ sở hoạt động miễn thuế - Businesses and tax exempt organizations

Doanh nghiệp và các cơ sở hoạt động miễn thuế có thể góp nhặt tất cả các hóa đơn điện thoại cũ trong 41 tháng (từ tháng 3 nam 2003 đến tháng 7 năm 2006) để tính được số tiền thuế điện thoại viễn liên thực đóng. Hoặc các cơ quan này cũng có thể xem xét lại hóa đơn điện thoại của hai trong 41 tháng và sử dụng công thức đặc biệt để tính ra số tiền refund.

-- Các doanh nghiệp phải điền đầy đủ vào mẫu đơn 8913 và kèm mẫu đơn này chung với mẫu đơn khai thuế lợi tức của doanh nghiệp, gồm một trong các mẫu đơn sau đây: mẫu 1120, mẫu 1120S, mẫu 1065, hoặc mẫu 1041.

-- Tương tự, các cơ sở hoạt động miễn thuế, bao gồm nhà thờ, chùa, đình, và các cơ quan từ thiện, cũng phải sử dụng mẫu đơn 8913 để khai nhận lại tiền thuế điện thoại viễn liên. Mẫu đơn 8913 phải được nộp chung với mẫu đơn 990-T.

Công thức đặc biệt dùng để tính tiền refund điện thoại cho các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận - Special Formula for businesses and tax exempt organizations.

Khi yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại viễn liên, các doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp cá thể (proprietors), các công ty cổ phần (corporations) và các công ty liên doanh (partnerships), cũng như các tổ chức phi lợi nhuận (tax exempt organizations) phải điền đầy đủ vào mẫu đơn 8913 (Form 8913 - Credit for Federal Telephone Excise Tax Paid). Đây là mẫu đơn khai nhận tín thuế điện thoại viễn liên đã đóng cho chính phủ Liên bang. Để hoàn tất việc khai nhận tiền refund, sử dụng mẫu đơn này, các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể khai đúng số tiền thuế họ đã đóng trong suốt 41 tháng, kể từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 7 năm 2006, hoặc dùng công thức được thiết lập sẵn để tính tiền refund. Các doanh nghiệp kèm mẫu đơn 8913 chung với mẫu đơn khai thuế lợi tức của năm 2006; các tổ chức hoạt động miễn thuế gởi chung mẫu 8913 với mẫu 990-T.

Doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể tính được các khoản tiền refund bằng cách so sánh hai hóa đơn điện thoại của năm 2006 để xác định tỉ lệ của các chi phí điện thoại có thể tiêu biểu cho loại thuế điện thoại viễn liên. Hai hóa đơn điện thoại dùng để tính tỉ lệ tương đương này là hóa đơn tháng 4 của năm 2006 và hóa đơn tháng 9 năm 2006. Trước tiên các công ty này nên tính tỉ lệ tiền thuế điện thoại viễn liên trên tiền điện thoại của tháng 4 (bao gồm tiền thuế đánh trên cả hai dịch vụ điện thoại khu vực và điện thoại đường dài), và tỉ lệ tiền thuế điện thoại viễn liên của tháng 9 (số tiền này chỉ gồm tiền thuế đánh trên dịch vụ điện thoại khu vực). Sự khác biệt giữa hai tỉ lệ tìm được sẽ được dùng để tính các chi phí điện thoại cho cả năm hay cho từng quý nhằm tính ra số tiền refund của cơ sở hay của doanh nghiệp.

Tiền refund được quy định ở mức 2% trên tổng số các chi phí điện thoại của doanh nghiệp và các cơ sở hoạt động miễn thuế có từ 250 nhân viên trở xuống. Số lượng các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có số lượng nhân viên làm việc từ 250 người trở suống chiếm 99% tất cả các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Đối với các doanh nghiệp và công ty lớn với số lượng nhân viên làm việc trên 250 người, tiền refund được tính theo tỉ lệ 1% tổng chi phí điện thoại của công ty. Hầu hết các công ty thuộc phạm vi này đều có khả năng tính được các khoản thuế điện thoại viễn liên họ đã đóng. Tuy công thức tính tiền refund điện thoại viễn liên có những  giới hạn nhất định nhưng lại cung cấp cho những công ty lớn một quá trình giản dị hơn để tính toán các khoản thuế điện thoại họ đã đóng.

Ví dụ: Hóa đơn điện thoại tháng 4 năm 2006 của một doanh nghiệp là $1,000, bao gồm $28 tiền thuế điện thoại đóng cho chính phủ Liên bang; mức thuế này chiếm tỉ lệ 2.8% trên tổng chi phí điện thoại của tháng. Nếu vào tháng 5 năm 2006, hóa đơn điện thoại của công ty này là $1,100, gồm $16.50 tiền thuế điện thoại, tương đương 1.5% tổng chi phí điện thoại của cả tháng. Tiền thuế điện thoại viễn liên là 1.3% (2.8% - 1.5%). Công ty này nhân tỉ lệ 1.3% với tổng chi phí điện thoại của 41 tháng để tính tiền thuế điện thoại viễn liên họ đã đóng cho chính phủ trước đây.

Nếu doanh nghiệp này có số lượng nhân viên làm việc hơn 250 người, tiền thuế công ty này sẽ nhận lại được giới hạn ở mức 1% tổng chi phí điện thoại của công ty. Trường hợp doanh nghiệp có ít hơn 250 nhân viên giúp việc, 2% là tỉ lệ cao nhất được dùng để tính và tiền refund sẽ căn cứ trên con số tính được, không có định mức trong phạm vi cao nhất 2% tổng chi phí điện thoại.

Sở Thuế Vụ lập công thức tính tiền refund điện thoại sau khi thu nhận các ý kiến đóng góp từ quần chúng và thảo luận vấn đề này với các tổ chức kinh doanh, các xí nghiệp quản trị kinh doanh hành chính cỡ nhỏ, và đại diện của các cơ sở hoạt động miễn thuế.

Sở Thuế Vụ cũng đã cung cấp cho người khai thuế cá nhân quyền được chọn các khoản refund tiêu chuẩn tính trên số xuất miễn giảm cá nhân (number of exemptions allowed) khai trên hồ sơ thuế năm 2006. Với một xuất miễn giảm cá nhân, người khai thuế sẽ nhận được $30 tiền refund; $40 cho hai xuất miễn giảm; $50 cho ba xuất miễn giảm; và $60 dành cho người khai thuế có từ bốn xuất miễn giảm trở lên trên hồ sơ thuế.

Tùy theo tổng lợi tức khai trên Schedule C, có các biện pháp khác nhau dành cho những cơ sở kinh doanh cá thể sử dụng bộ đơn 1040 và mẫu Schedule C để khai thuế và nhận lại tiền refund. Chủ các cơ sở kinh doanh cá thể có tổng lợi tức khai trên mẫu Schedule C từ $25,000 trở xuống có thể áp dụng biện pháp nhận tiền refund tiêu chuẩn, hoặc yêu cầu nhận tiền refund đúng theo các khoản thuế người này đã đóng cho chính phủ trong thời gian 41 tháng. Trường hợp một cơ sở kinh doanh cá thể có tổng lợi tức của năm 2006 trên $25,000, họ có thể chọn một trong ba cách để nhận tiền refund: (1) nhận các khoản tiền refund tiêu chuẩn tính trên số xuất miễn giảm cá nhân khai trên hồ sơ thuế chung cho các chi phí điện thoại cá nhân và điện thoại kinh doanh; (2) yêu cầu nhận tiền refund bằng cách áp dụng công thức tính trên các chi phí kinh doanh và tiền thuế điện thoại cá nhân đã thực đóng; hoặc (3) chọn nhận lại tiền refund căn cứ trên các khoản tiền thuế đã thực đóng cho dịch vụ điện thoại cá nhân và kinh doanh.

Các quy định tương tự cũng sẽ được áp dụng để tính tiền refund cho người khai thuế cá nhân dùng các mẫu Schedule F và Schedule E. Mẫu Schedule F thường dành cho nông dân và các trại chủ; mẫu Schedule E thường do người có nhà cho thuê sử dụng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.