Hôm nay,  
Việt Báo Online

Di Trú: Những Câu Hỏi Mới Trong Kỳ Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ

03/11/200700:00:00(Xem: 2978)
Di Trú: Những Câu Hỏi Mới Trong Kỳ Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ

(phần cuối)

* Lịch cấp chiếu khán di dân tháng 11-2007

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495.

Trong những kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến qúy vị 75 câu hỏi trong số 100 câu hỏi sẽ được áp dụng trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ theo phương thức mới. Theo thông báo chính thức của Phòng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng cuộc thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới. Những người xin nhập tịch nếu nộp đơn sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 sẽ được thi theo lối mới. Đối với những người nộp đơn trước ngày 1 tháng 10 năm 2008 nhưng chưa được phỏng vấn cho đến sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 (nhưng trước 1 tháng 10 năm 2009) có quyền chọn cách thi cũ hoặc phương thức thi mới.

Qúy vị có thể tìm thấy 100 câu hỏi và trả lời bằng Anh ngữ trên nhà nhà điện tử của cơ quan di trú USCIS: www.uscis.gov<http://www.uscis.gov>

Sau đây là phần cuối các câu hỏi thi quốc tịch Hoa Kỳ:

76. Bản Tuyên Ngôn Giải Phóng đã đem lại điều gì"

- Đem lại tự do cho những người nô lệ.

- Giải thoát những người nô lệ trong Liên Hiệp.

- Giải thoát những người nô lệ trong những tiểu bang của Liên Hiệp.

- Giải thoát những người nô lệ tại hầu hết những tiểu bang miền Nam.

What did the Emancipation Proclamation do"

- freed the slaves

- freed slaves in the Confederacy

- freed slaves in the Confederate states

- freed slaves in most Southern states

77. Bà Susan B. Anthony đã làm gì"

- Đã tranh đấu cho quyền của phụ nữ.

- Đã tranh đấu cho những quyền dân sự.

What did Susan B. Anthony do"

- fought for women's rights

- fought for civil rights

C: Lịch Sử Hoa Kỳ Thời Cận Đại và Những Dữ Kiện Lịch Sử Quan Trọng Khác

Recent American History and Other Important Historical Information

78. Kể tên 1 cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ đã tham dự trong những năm 1990. *

- Đệ Nhất Thế Chiến.

- Đệ Nhị Thế Chiến.

- Chiến Tranh Triều Tiên.

- Chiến Tranh Việt Nam.

- Cuộc Chiến Tranh Vùng Vịnh (Ba Tư).

Name one war fought by the United States in the 1900s.*

- World War I

- World War II

- Korean War

- Vietnam War

- (Persian) Gulf War

79. Ai là Tổng Thống Hoa Kỳ trong Đệ Nhất Thế Chiến"

- (Woodrow) Wilson.

Who was President during World War I"

- (Woodrow) Wilson

80. Ai là Tổng Thống Hoa Kỳ trong cuộc Khủng Hoảng Vĩ Đại và trong Đệ Nhị Thế Chiến"

- (Franklin) Roosevelt.

Who was President during the Great Depression and World War II"

- (Franklin) Roosevelt

81. Hoa Ký đánh với ai trong Đệ Nhị Thế Chiến"

- Nhật Bản, Đức và Ý Đại Lợi.

Who did the United States fight in World War II" 

- Japan, Germany, and Italy

82. Trước khi trở thành Tổng Thống, ông Eisenhower là một vị Tướng. Ông ta ở trong cuộc chiến tranh nào"

- Đệ Nhị Thế Chiến.

Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in"

- World War II

83. Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì"

- Chủ Nghĩa Cộng Sản.

During the Cold War, what was the main concern of the United States"

- Communism

84. Cuộc vận động nào đã cố gắng chấm dứt sự kỳ thị chủng tộc"

- (Cuộc vận động cho) những quyền dân sự.

What movement tried to end racial discrimination"

- civil rights (movement)

85. Ông Martin Luther King, Jr. đã làm gì" *

- Tranh đấu cho những quyền dân sự.

- Tranh đấu cho sự công bằng của tất cả dân Mỹ.

What did Martin Luther King, Jr. do"*

- fought for civil rights

- worked for equality for all Americans

86. Biến cố quan trọng nào đã xảy ra tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng Chín năm 2001"

- Quân khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

What major event happened on September 11, 2001 in the United States"

- Terrorists attacked the United States.

87. Kể tên 1 sắc dân da đỏ ở Hoa Kỳ.

[Các vị quan tòa sẽ được cung cấp một danh sách đầy đủ]

- Cherokee

- Navajo

- Sioux

- Chippewa

- Choctaw

- Pueblo

- Apache

- Iroquois

- Creek

- Blackfeet

- Seminole

- Cheyenne

- Arawak

- Shawnee

- Mohegan

- Huron

- Oneida

- Lakota

- Crow

- Teton

- Hopi

- Innuit

Name one American Indian tribe in the United States.

[Adjudicators will be supplied with a complete list.]

- Cherokee

- Navajo

- Sioux

- Chippewa

- Choctaw

- Pueblo

- Apache

- Iroquois

- Creek

- Blackfeet

- Seminole

- Cheyenne

- Arawak

- Shawnee

- Mohegan

- Huron

- Oneida

- Lakota

- Crow

- Teton

- Hopi

- Inuit

Phần Công Dân Mở Rộng

INTEGRATED CIVICS

A: Địa Lý

 Geography

88. Kể tên 1 trong 2 giòng sông dài nhất Hoa Kỳ.

- (Sông) Missouri

- (Sông) Mississippi

Name one of the two longest rivers in the United States.

- Missouri (River)

- Mississippi (River)

89. Đại dương nào nằm phía Bờ Tây của Hoa Kỳ"

- Thái Bình Dương

What ocean is on the West Coast of the United States"

- Pacific (Ocean)

90. Đại dương nào nằm phía Bờ Đông của Hoa Kỳ"

- Đại Tây Dương

What ocean is on the East Coast of the United States"

- Atlantic (Ocean)

91. Kể tên một lãnh thổ thuộc quyền quản trị của Hoa Kỳ.

- Puerto Rico

- Quần đảo Virgin của Hoa Kỳ

- Samoa Hoa Kỳ

- Quần đảo Bắc Mariana

- Guam

Name one U.S. territory.

- Puerto Rico

- U.S. Virgin Islands

- American Samoa

- Northern Mariana Islands

- Guam

92. Kể tên 1 tiểu bang nằm sát biên giới Gia Nã Đại.

- Maine

- New Hampshire

- Vermont

- New York

- Pennsylvania

- Ohio

- Michigan

- Minnesota

- North Dakota

- Montana

- Idaho

- Washington

- Alaska

Name one state that borders Canada.

- Maine

- New Hampshire

- Vermont

- New York

- Pennsylvania

- Ohio

- Michigan

- Minnesota

- North Dakota

- Montana

- Idaho

- Washington

- Alaska

93. Kể tên 1 tiểu bang nằm sát biên giới Mễ Tây Cơ.

- California

- Arizona

- New Mexico

- Texas

Name one state that borders Mexico.

- California

- Arizona

- New Mexico

- Texas

94. Thủ đô của Hoa Kỳ là gì"*

- Hoa Thịnh Đốn (Washington D.C.)

What is the capital of the United States"*

- Washington, D.C.

95. Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu" *

- (Cảng) New York

- Đảo Tự Do

- [Cũng chấp nhận được nếu trả lời là ở New Jersey, ở gần thành phố New York, và ở trên (sông) Hudson]

Where is the Statue of Liberty"*

- New York (Harbor)

- Liberty Island

[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

B: Những Biểu Tượng

 Symbols

96. Tại sao Quốc kỳ có 13 đường sọc" *

- Vì có 13 phần đất thuộc địa nguyên thủy.

- Vì những đường sọc đó tượng trưng cho những phần đất thuộc địa nguyên thủy.

Why does the flag have 13 stripes"

- because there were 13 original colonies

- because the stripes represent the original colonies

97. Tại sao Quốc kỳ có 50 ngôi sao" *

- Vì một ngôi sao là một tiểu bang.

- Vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho 1 tiểu bang.

- Vì có 50 tiểu bang.

Why does the flag have 50 stars"*

- because there is one star for each state

- because each star represents a state

- because there are 50 states

98. Tên của bản Quốc ca là gì"

- The Star-Spangled Banner

What is the name of the national anthem"

- The Star-Spangled Banner

C: Những Ngày Lễ

 Holidays

99. Chúng ta mừng Lễ Độc Lập vào lúc nào" *

- Ngày 4 tháng Bảy.

When do we celebrate Independence Day"*

- July 4

100. Kể tên 2 trong số những ngày Quốc lễ của Hoa Kỳ.

- Tết Dương Lịch (Ngày đầu năm mới)

- Ngày Martin Luther King, Jr.

- Ngày của Tổng Thống

- Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

- Ngày Độc Lập

- Ngày Lao Động

- Ngày Columbus

- Ngày Cựu Chiến Binh

- Lễ Tạ Ơn

- Lễ Giáng Sinh

Name two national U.S. holidays.

- New Year's Day

- Martin Luther King, Jr., Day

- Presidents' Day

- Memorial Day

- Independence Day

- Labor Day

- Columbus Day

- Veterans Day

- Thanksgiving

- Christmas

Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên và đã là Thường trú nhân hợp lệ tại Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên, bạn có thể chỉ cần hợc những câu có dấu hoa thị (*) mà thôi.

* LịCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 11-2007

A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực)

B- Ưu tiên F1-1:  Xét đến 08-12-2001 (Tăng 4 tuần)

C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 15-12-2002 (Tăng 4 tuần)

D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 15-09-1998 (Tăng 4 tuần)

E- Ưu tiên F3: Xét đến 01-03-2000 (Tăng 2 tuần)

F- Ưu tiên F4:  Xét đến 22-05-1997 (Tăng 5 tuần)

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com.

25/06/2019(Xem: 102)
Người Mỹ gốc Á ngày càng đông tại California. Điều này không quyết định gì nhiều về bầu cử Tổng Thống, vì trong khi cử tri gốc Á ưa bầu cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ, truyền thống toàn tiểu bang cũng là Dân Chủ, nhưng các ghế Dân cử địa phương (như dân biểu liên bang) hẳn là có thể sẽ có nơi vẫn giữ được cho ứng viên Đảng Cộng Hòa.
25/06/2019(Xem: 67)
SAO PAULO - Thành phố lớn nhất Brazil tiếp đón cuộc tuần hành gọi là “Pride Parade” lớn bậc nhất thế giới của cộng đồng LGBT, gồm người đồng tính và người chuyển giới.
25/06/2019(Xem: 64)
GENEVA - Tổ chức mậu dịch thế giới WTO loan báo: 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới (là G-20) đã dựng chướng ngại mới giữa Tháng 10 và Tháng 5, ảnh hưởng các giao thương trị giá gần 336 tỉ MK.
25/06/2019(Xem: 71)
ROME - Thế vận hội Mùa Đông 2026 sẽ được tổ chức tại Italy, là lần thứ nhì trong 20 năm. ABC đưa tin : thành phố đôi Milan-Cortina thắng thầu. Đối thủ tranh thầu là thành phố Stockholm của Thụy Điển.
25/06/2019(Xem: 69)
BRUSSELS - Cảnh sát chống khủng bố của Bỉ cho hay đã bắt giữ 1 người đàn ông có mưu toan tấn công khủng bố tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Brussels vào Thứ Bảy tuần qua 22/06.
25/06/2019(Xem: 81)
PARIS - Tuần này, nước Pháp chuẩn bị chịu đựng 1 đợt nắng nóng khác thường dự báo trên 40 độ C, là kỷ lục Tháng 6.
25/06/2019(Xem: 73)
TEHRAN - Trong lúc loan báo Hoa Kỳ thất bại trong tấn công mạng, Iran ám chỉ có thể nhân nhượng trong thương lượng nếu chính quyền Trump giải tỏa trừng phạt, và đưa những đề nghị mới.
25/06/2019(Xem: 73)
BEIJING - Thuế phạt của chính quyền Trump là lý do sau cùng để các doanh nghiệp kỹ thuật Hoa Kỳ dời sản xuất từ Hoa Lục sang nước khác sau nhiều thập niên lệ thuật công lao động rẻ.
25/06/2019(Xem: 60)
2 người được cứu sống từ đống đổ nát ngày Thứ Hai 24/06 tại thành phố cảng Sihanoukviile của Cambodia. Tai nạn tại công trình xây dựng nhà 7 tầng của 1 Hoa kiều gây thiệt mạng 25 người và 25 người bị thương. Nhà sập trước bình minh, khi nhiều công nhân đang say ngủ.
25/06/2019(Xem: 69)
Phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ và giới truyền thông ủng hộ đã gọi chiến thắng của ứng cử viên Ekrem Imamoglu thuộc đảng Nhân Dân Cộng Hòa trong cuộc bầu cử thị trưởng Istanbul là một chiến thắng của nền Dân Chủ, trong cuộc bầu cử vào Chủ Nhật 23/06 vừa qua.
25/06/2019(Xem: 62)
Mexico đã bố trí gần 15,000 binh sĩ và Vệ Binh Quốc Gia tới biên giới giáp với Hoa Kỳ, theo tổng tham mưu trưởng quân đội cho biết hôm Thứ Hai -- thừa nhận họ đang giam giữ di dân là những người cố vượt biên sau khi chính sách khởi động cắt giảm, theo một phúc trình mới cho biết hôm Thứ Hai.
25/06/2019(Xem: 96)
TT Trump đang ký sắc lệnh hành pháp kêu gọi công khai hóa trước bởi các bệnh viện về giá thực sự đối với các cuộc thử nghiệm bình thường và các thủ tục giải phẫu để giúp giảm chi phí cao, theo các viên chức chính phủ cho biết hôm Thứ Hai.
25/06/2019(Xem: 88)
Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Dân Biểu Nancy Pelosi, Dân Chủ, California, hôm Thứ Hai nói rằng bà đã nói với Tổng Thống Donald Trump rằng việc vi phạm tình trạng di trú thì không đủ lý do để trục xuất một số người ra khỏi Hoa Kỳ.
25/06/2019(Xem: 107)
Vào ngày Thứ Hai 24/06, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ quyết định xem các công ty bảo hiểm có thể sử dụng $12 tỉ từ ngân sách liên bang từ chương trình Obamacare để chữa bệnh cho những người không có bảo hiểm do có tiền án bịnh hay không.
25/06/2019(Xem: 92)
Kế hoạch mang lại hòa bình cho Isarel và Palestine của tổng thống Trump sẽ được trình bày tại Bahrain vào Thứ Ba 27/06, được Tòa Bạch Oc gọi là “cơ hội của thế kỷ”.
Tin công nghệ
Có vẻ như chính phủ Mỹ đang rất nghiêm túc với việc ngăn cản những nhà mạng viễn thông lớn tránh xa những thiết bị cơ sở hạ tầng mạng viễn thồng 5G được sản xuất tại Trung Quốc, không chỉ riêng Huawei.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang GeekWire, Microsoft có một danh sách các dịch vụ online mà hãng cấm nhân viên mình sử dụng để đảm bảo bí mật kinh doanh không bị đối thủ biết được, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc cho môi trường làm việc hiện đại như Slack, Google Docs, Amazon Web Services...
Kỳ 1: Ngày Âm Nhạc Hóa Tàn Tro
Khoảng cuối tháng 06/2019, hàng loạt công ty lớn của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor, Kia Motors và LG Electronics đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc khiến họ dễ chịu tổn thương từ sự cạnh tranh dâng cao tại địa phương, căng thẳng địa chính trị cũng như nhiều yếu tố kinh tế khác. Các yếu tố thường tác động nặng nề nhất đến những công ty lớn.
Khoảng cuối tháng 06/2019, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận máy tính của Phòng thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) bị hack năm 2018.
Tháng 06/2019, Huawei nộp đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ - động thái mới nhất trong trận chiến giữa Huawei và chính phủ Donald Trump. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông Huawei có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gián điệp và dĩ nhiên Huawei một mực bác bỏ cáo buộc.
Khoảng giữa tháng 06/2019, các nhà lập pháp thành phố San Francisco đã bỏ phiếu đồng thuận việc cấm toàn bộ việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử ở thành phố. Đây được coi là 1 đòn giáng vào công ty Juul Labs, công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn ở Mỹ có trụ sở chính ở thành phố San Francisco.
Tính đến tháng 06/2019, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang. Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng điều đó cũng khiến các công ty của Mỹ chịu tổn thất nặng nề.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo báo cáo mới công bố, các nhà khoa học đã phát hiện ra một cặp ngoại hành tinh (exoplanet - hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời) ở một hệ sao gần chúng ta, chúng có kích cỡ tương đương với Trái Đất.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo phát ngôn viên của Google, công ty đã ngừng sản xuất hai mẫu tablet chưa ra mắt và sẽ không có thiết bị nào kế nhiệm cho chiếc Pixelbook Slate. Thay vào đó, công ty sẽ chuyển hướng nguồn lực và tập trung hơn vào dòng laptop Pixelbook.
Facebook đang có dự án cực kỳ tham vọng, tạo ra trật tự tài chính mới cùng dịch vụ tiền ảo Libra của hãng, hợp tác với 27 đối tác lớn như Visa, Uber, Mastercard, PayPal, Coinbase… Nhưng chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Facebook công bố dự án mới, các nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng lo ngại. Khoảng giữa tháng 06/2019, nghị sĩ Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của nghị viện Mỹ đã lên tiếng cho biết Facebook nên ngừng phát triển Libra, và lôi danh sách scandal trong những năm qua của Facebook ra để biện luận cho ý kiến của bà.
Hồi đầu năm 2019, HMD Global đã phải đối mặt với búa rìu dư luận sau khi người ta phát hiện ra một số chiếc Nokia 7 Plus gửi dữ liệu thiết bị về Trung Quốc. HMD đã lên tiếng xin lỗi về sự cố. Đến khoảng giữa tháng 06/2019, hãng đã đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo vụ việc không tái diễn.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo các nguồn tin giấu tên của Nikkei Asian Review, Apple đang yêu cầu các nhà cung cấp chính của hãng đánh giá chi phí của việc chuyển khoảng 15% - 30% công suất sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á, nhằm chuẩn bị cho việc tái cấu trúc một cách cơ bản chuỗi cung cấp.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo báo cáo của Wall Street Journal, các giám đốc trong ban điều hành của Google đang thảo luận về việc xóa bỏ tất cả các video dành cho trẻ em trên nền tảng YouTube. Đây được xem là giải pháp cho các vấn đề hiện tại của YouTube, khi có rất nhiều nội dung không phù hợp dành cho trẻ em xen lẫn các video thiếu nhi.
Nghiên cứu thực hiện tại Châu Âu cho biết, khi ăn một suất hải sản, các món từ động vật có vỏ như trai, hàu, sò…, người ta có thể nuốt vào bụng 90 hạt vi nhựa. Số lượng có thể thay đổi theo từng quốc gia, nhưng trung bình những người hay ăn hải sản, với các món từ động vật có vỏ, có thể nuốt vào 11,000 hạt vi nhựa mỗi năm.