Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vn: Hội Nghị 11, Hội Nghị U Lì Nhiều Đại Biểu Quốc Hội Đòi Thảo Luận Chi Tiết Về Khai Thác Bauxite

09/10/200900:00:00(Xem: 5575)

Vn: Hội Nghị 11, Hội Nghị U Lì Nhiều Đại Biểu Quốc Hội Đòi Thảo Luận Chi Tiết Về Khai Thác Bauxite

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Khi  Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục  chũi đầu xuống cát để ra lệnh cho Ban Chấp hành Trung ương đảng thảo luận các văn kiện trên cơ sở “kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng ” thì ai cũng biết đất nước và con người  Việt Nam còn lâu mới thóat  khỏi ao tù chậm tiến và lạc hậu.
Mạnh đã nói những điều chói tai  như thế trước 180 Ủy viên Trung ương vào ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 11 của Trung ương đảng khóa X ngày  5-10-2009 tại Hà Nội : “ Trong quá trình thảo luận các văn kiện này, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần dân chủ, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, nắm chắc các quan điểm thực tiễn, lịch sử, đổi mới và phát triển, xem xét toàn diện, toàn cục trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng…”
Các văn kiện mà Mạnh đề cập tới đã được trao  cho các Ủy viên Trung ương gồm có :
- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển);
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020;
- Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng;
- Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng;
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010; và một số vấn đề quan trọng khác.
Giống như tất cả các Hội  nghị trung ương trước đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đảng đã giấu báo chí và nhân dân các văn kiện này. Tuy nhiên ai cũng biết “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”  là văn kiện ra đời  năm 1991, dưới thời Đỗ Mười  giữ chức Tổng Bí thư khóa  đảng VII, và cũng là năm đánh dấu sự tan rã của khối  Liên bang Xô Viết và các nước Cộng sản ở đông Âu.
Vì vậy Cương lĩnh  được viết  ra nhằm chận đứng dao động, hoang mang trong cán bộ, đảng viên lúc đó đang lên rất cao  và  giữ cho đảng khỏi  tan.
Nhưng sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, đảng mới nhận ra có nhiều điều bất cập cần phải “bổ sung” để “phát triển” thêm cho phù hợp với tình thế và chủ trương đổi mới để hội nhập.
Cương lĩnh  “bổ sung”  này đã được đem ra thảo luận lần đầu trong kỳ Hội nghị thứ 10  của Ủy ban Trung ương Đảng từ 29-6 đến 5-7-2009  nhưng không đạt được sự đồng thuận nên mới trả lại cho Bộ Chính trị  nghiên cứu và bổ túc thêm.
Vì vậy Thông báo kết qủa của Hội nghị  lần 10  mới cho hay : “ Trên một số vấn đề, trong quá trình thảo luận vẫn còn có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ, Ban Chấp hành Trung ương quyết định giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận trong các hội nghị tới.”
Không ai biết Bộ Chính trị 15 người đã “thêm mắm thêm muối” như thế nào, nhưng Nông Đức Mạnh đã giải thích với các Ủy viên:“Từ sau Hội nghị Trung ương 10, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban bám sát kết luận của Trung ương về các đề cương chi tiết, nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chọn lọc, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Trung ương và các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước để soạn thảo và hoàn chỉnh một bước các văn kiện dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, trình Hội nghị Trung ương 11.”
Mạnh còn lưu ý Ban Chấp hành Trung ương : “Bổ sung phát triển Cương lĩnh, xây dựng Chiến lược là những vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, thể hiện bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ, tính cách mạng và khoa học của Đảng, là vấn đề quyết định sức sống và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.”
Vì vậy, Mạnh kêu gọi Hội nghị phải : “ Tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, tạo sự nhất trí cao về nội dung cũng như cách thể hiện, nhất là trên một số vấn đề lớn quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau như đã nêu trong các Tờ trình và bản gợi ý thảo luận của Bộ Chính trị. Vấn đề nào đạt được sự thống nhất cao và đã được thực tiễn chứng minh là đúng, là chân lý thì chúng ta mới đưa vào Cương lĩnh, bảo đảm cho Cương lĩnh thực sự là nền tảng lý luận, nền tảng tư tưởng và chính trị, định hướng cho toàn Đảng và toàn xã hội.”
Nhưng tại sao Cương lĩnh 1991 “bổ sung” lại quan trọng đến độ “là vấn đề quyết định sức sống và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước”  "
Bởi vì nó phải đạt được hai điều kiện  quan trọng  để giữ cho đảng không bị tự hủy diệt hay bị đào thải  khỏi vị trí lãnh đạo  ở Việt Nam, đó là phải “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng”, như Mạnh nói.
Nhưng liệu quyết định của Bộ Chính trị và của những cái đầu gỗ đá trong  Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương có giúp ích gì cho kế họach xây dựng con người  Việt Nam để xây dựng  đất nước trong thời đại chủ nghĩa Cộng sản đã bị phủ nhận bởi nhiều dân tộc  trên thế giới "
CƯƠNG LĨNH 1991 NÓI GÌ "
Vậy Cương lĩnh 1991 đã  viết những gì để đảng đưa nước “quá độ lên chủ nghĩa xã hội” "
Những người sọan thảo viết  và hứa nhiều lắm, nhưng sau khi  đã thực hiện  được 20 năm và sau 25  năm đồi mới, người dân Việt Nam vẫn chưa thấy được ngưỡng cửa của thiên đàng “chủ nghĩa xã hội” nên ai nấy đều nghi ngời về lời hứa của đảng nói trong Cương Lĩnh.
Như vậy thì Cương lĩnh đã sai khi khẳng định  rằng : “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”  "


Về chủ trương kinh tế  mà Cương lĩnh gọi là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”   thì ngày nay, sau 25 năm nó đã  chứng minh  là lực cản lớn nhất cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Cũng do quan niệm sai lầm của những người họach định chính sách mà cuộc cách mạng xã hội vẫn chưa vuợt ra khỏi cái vòng  vây văn hóa, giáo dục  lẩn quẩn, bảo thủ, chậm đổi mới tư duy của những cái đầu giáo dục chỉ biết  lấy “hồng hơn chuyên”.
Điều này đã chứng minh rất rõ khi đảng viết  trong Cương lĩnh 1991: “ Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.”
Kỳ họp  11 của Ban Chấp hành Trung ương đảng lX  lại diễn ra vào lúc tình hình đất nước có nhiều vấn đề đảng phải đối phó, quan trọnmg nhất là tình trạng  rạn nứt, chia rẽ, mất đòan kết trong  nội bộ đảng  đang lan rộng trong hệ thống lãnh đạo.   Và sự liên hệ  được gọi là “máu thịt” giữa đảng và nhân dân cũng  mờ  nhạt trong xã hội.
Thêm vào đó là quốc nạn Tham nhũng, Lãng phí  vẫn còn nghiệm trọng. Các mánh khóe ăn gian, nói dối, mất phẩm chất, suy thóai đạo đức, hành dân của cán bộ đảng viên đã tới mức đe dọa đến đời sống hằng ngày của  người dân.    Và trong xã hội thì tình trạng mất đạo đức trong hệ thống giáo dục và suy giảm  luân thường, đạo lý của  nhiều lớp thanh niên, học sinh  trong gia đình cũng  đang làm đau lòng  cho các   bậc cha mẹ.
Do đó, không ai ngạc nhiên khi thấy Nông Đức Mạnh một lần nữa đặt nặng vấn đề gọi là “xây dựng và chỉnh đốn đảng”, trong đó có vấn đề suy thóai tư tưởng mất khả năng lãnh đạo trong cán bộ đảng viên  được đặt lên hàng đầu.
Mạnh nói trong diễn văn khai mạc: “ Yêu cầu xây dựng Đảng đặt ra rất cao. Chúng ta phải đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, yếu kém, thực chất tình hình tư tưởng trong Đảng, tình hình về tổ chức và cán bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, đề ra được những chủ trương, biện pháp thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự giữ vị trí then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước.”
Nhưng  công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng cũng chẳng mới mẻ gì. Đảng đã đặt  nhiệm vụ này lên hàng đầu công tác từ khóa đảng VIII dưới thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư thay Đỗ Mười. Sau đó Phiêu  lại trút gánh nặng  sang cho Mạnh từ khóa đảng IX  để  Mạnh làm tiếp  qua khóa  đảng X mà mọi chuyện bê bối  vẫn còn nguyên như lúc đầu.
Tại sao "
Bởi vì, nói như Tác giả Đăng Tiến góp ý với đảng thì : “  Yếu kém trong việc chọn lựa bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Đảng các cấp chính là nguyên nhân cho sự mất đoàn kết, sự yếu kém trì trệ về các mặt của đời sống kinh tế, xã hội đất nước hôm nay.
Hiện nay công tác cán bộ chưa thể trở thành động lực, mà là rào cản cho sự phát triển. Về vấn đề này nhiều lãnh đạo Đảng cho rằng việc đổi mới công tác cán bộ vẫn chưa theo kịp với đổi mới kinh tế và phát triển của xã hội. Mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, nhất là chế độ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ vẫn chưa được quy định rõ.
Nhiều khuyết điểm, yếu kém vốn có trong công tác cán bộ đã được nêu nhiều lần trong các văn kiện của Đảng, nhưng đến nay vẫn chậm được khắc phục, Nhất là việc chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.”
Đăng Tiến viết tiếp : “ Nhiệm vụ cần kíp hiện nay vẫn là đổi mới công tác cán bộ. Có đổi mới đươc công tác nhân sự theo hướng dân chủ, minh bạch công khai như nhiều nhà lãnh đạo, cựu lãnh đạo trong Đảng đã phát biểu, có bắt tay để làm mới giải quyết được những yếu kém, mới củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng.
Dân chủ, công khai, minh bạch đó cũng là biện pháp quan trọng để phát hiện, sử dụng những người có đức, có tài; đồng thời góp phần chống quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, chống "chạy chức", "chạy quyền"... trong công tác cán bộ. Đổi mới công tác cán bộ phải góp phần vào việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí và tiêu cực hiện nay.” (Trích  báo Điện tử Tuầ n Việt Nam, 06/10/2009 )
Ngòai ra cũng phải nói đến sự rạn nứt  đang  đào sâu giữa đảng và giới Trí thức trong và ngòai nước về việc đảng,  đã bất  cần đến các lời yêu cầu  của hàng chục ngàn người dân,  để  tiếp tục cho ngưồi Tầu vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên.
Vì vậy, theo báo chí trong nước, nhiều Đòan Đại biểu Quốc hội và nhiều Đại biểu Quốc hội  đã đòi Chính phủ phải báo cáo chi tiết tiến trình khai thác Bauxite trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự trù  bế mạc vào ngày 25/11/2009.
Trong kỳ họp 5 của Quốc Hội, nhiều Đại biều  đã không có dịp chất vấn Chính phủ  vì Ban Thường Vụ Quốc Hội không chịu ghi Dự án khai thác Bauxite vào nghị trình thảo luận.
Trong khi đó thì nhiều người dân, đặc biệt từ các giới người Công giáo đã nổi lên đòi  nhà nước trả lại tài sản của Giáo hội  như  đã xẩy ra ở xứ Thái Hà (Hà Nội), Tam Toà (Giáo phận Vinh) và Loan Lý (Giám phận Huế) trong thời gian qua. Nông dân ở nhiều nơi cũng vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình  khiếu kiện chống bất công và đòi trừng phạt cán bộ tham nhũng.
Phản ứng về thái độ gần như nhu nhược  của Nhà nước  Việt Nam trước hiểm họa xâm lăng của  Trung Hoa,  nhiều giới thanh niên, thiếu nữ trong nước cho biết họ đã  hòan tòan mất tin tường vào giới Lãnh đạo  đảng  CSVN.
Thực trạng đất nước thì như thế  mà  trong Hội nghị Trung ương lần 11,  Nông Đức Mạnh vẫn muốn Ban Chấp hành đảng CSVN kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh khi  họ thảo luận “bổ sung” Cương lĩnh 1991 thì qủa nhiên là Mạnh đã ù lì  và tối tăm  đến cùng cực.
Hành động phản  phản khoa học này của Nông Đức Mạnh không những chỉ kìm hãm bước tiến của dân tộc mà còn là một hiểm họa cho  đất nước. -/-
Phạm Trần
(10/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.