Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Thanh Niên Có Yêu Nước Là Yêu Đảng?

30/03/200700:00:00(Xem: 7577)

Hoa Thịnh Đốn.-  Cuối tháng 3-2007 tại Việt Nam ghi nhận 2 biến cố đáng quan tâm: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng cố níu kéo Mác-Lênin để tồn tại, trong khi Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước lại chia tay ý thức hệ với  với Thanh niên.

Chuyện thứ nhất diễn ra hôm 24-3 khi Mạnh tham dự và phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) nhiệm kỳ 2006-2010 diễn ra tại Hà Nội.

Ngày hôm sau, 25-3, Nguyễn Minh Triết đăng đàn đối thoại với Thanh niên nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tuy hai đề tài khác nhau nhưng nội dung lại  liên quan đến 2 thế hệ gìa và trẻ  cùng băn khoăn về lý tưởng và tư tưởng giữa kẻ cầm quyền và lớp người  sẽ nắm vận mệnh tương lai của đất nước.

HĐLLTƯ, dù chỉ có 33 thành viên do Tô Huy Rứa đứng đầu nhưng lại là “Cơ quan tư vấn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị”.

Rứa, đồng thời là Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, có  trách nhiệm điều khiển hai cơ quan viết ra chính sách, đường lối của đảng CSVN.  Nhưng, việc làm này lại không qua Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước như Hiến pháp quy định.   Tính “độc tài” của đảng duy nhất cầm quyền và tính “bù nhìn” của Quốc hội, vì vậy đã hiện ra rõ ràng.

Nhưng sự thể một nhóm nhỏ 33 người mà nắm giữ vai trò lớn hơn Quốc hội  thì đâu có khác gì quyền lực của Bộ Chính trị 14 người do Nông Đức Mạnh cầm đầu mà cai trị cả nước "

Nhiệm vụ quan trọng nhất của HĐLLTƯ  là  ra công bảo vệ đến tận chân răng chủ trương xây dựng đất nước dựa trên nền tảng Chủ nghĩa  Mác-Lênin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mạnh nói tại phiên họp: “Từ thực tiễn và kinh nghiệm của đổi mới đã tích lũy được, từ yêu cầu mới đặt ra hiện nay và từ xu thế quốc tế, triển vọng phát triển của đất nước, giới lý luận nước ta cần tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận then chốt nhất dưới đây:

 “Thứ nhất, vận dụng sáng tạo và phát triển mạnh mẽ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cần nhận thức cho đúng về bản chất chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ những giá trị bền vững, đồng thời phải chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, những vấn đề phải phát triển mới cho phù hợp với thực tiễn đất nước, con người, dân tộc ở nước ta và thời đại ngày nay.

Chúng ta cần có những đột phá trong nghiên cứu để có nhận thức mới và phát triển hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là bản chất, mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội, là mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.”

Đảng Cộng sản muốn làm gì với Mác-Lênin và Hồ Chí Minh cũng được, nhưng  lại nói chế độ chính trị hiện nay là do nhân dân chọn thì không chấp nhận được vì nhân dân chưa bao giờ được hỏi ý kiến hay bỏ phiếu chọn Chủ nghĩa Cộng sản.

Như vậy rõ ràng vai trò “dân làm chủ đất nước” đã bị gạt ra ngoài quyền lợi riêng của đảng.

Ngoài ra Mạnh còn chỉ thị cho HĐLLTƯ phải : “ Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…   Nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị - xã hội, chính sách xã hội và quản lý xã hội ….Nghiên cứu làm rõ lý luận về đảng cầm quyền, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về phân công quyền lực và giám sát quyền lực trong Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, về xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa…. Nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam, sao cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, phát triển con người là mục tiêu và động lực của đổi mới, của chủ nghĩa xã hội. ….Cần có những đột phá về lý luận, khắc phục những hạn chế mà lý luận trong thời gian qua chưa vượt qua được, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới.”

Mạnh không nói ra những “hạn chế” của đội ngũ những người làm công tác trong lý luận trong khi Tô Huy Rứa cũng chỉ  dám nói nước đôi: “  Hai mươi năm đổi mới vừa qua có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong tư duy lý luận của Đảng ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của giới lý luận. Mặc dù vậy, Đại hội X cũng chỉ rõ công tác nghiên cứu lý luận còn yếu, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới. Lý luận chưa giải đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.”

   “Nguyên nhân chủ yếu”, Rứa nói tiếp, “là do trình độ của giới lý luận còn hạn chế, vừa chưa khai thác hết tiềm năng của mỗi cá nhân nhà khoa học, vừa chưa huy động được sức mạnh tập thể của giới lý luận và cũng chưa có quy chế dân chủ để phát huy đầy đủ trí tuệ và sáng tạo trong nghiên cứu lý luận.”

Theo Rứa thì Bộ Chính trị cũng đã chỉ thị  Hội đồng Lý luận Trung ương phải “Tập trung vào chuẩn bị cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 và chuẩn bị soạn thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2011-2020; tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về đặc điểm của thời đại, của tình hình thế giới hiện nay; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; về phát triển văn hóa - xã hội; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và đổi mới hệ thống chính trị trong tình hình mới...”

Như vậy là phải làm lại từ đầu rồi còn gì nữa "  Cương lĩnh 1991 do Ủy ban Trung ương đảng khóa VII, thời Đỗ Mười, biểu quyết  đã có những nhận định chủ quan, vô căn cứ như : “ Trước mắt, chủ nghĩa tư bản còn có tiềm năng phát triển kinh tế, nhờ ứng dụng những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý, thay đổi cơ cấu sản xuất, điều chỉnh các hình thức sở hữu và chính sách xã hội. Tuy vậy, chủ nghĩa tư bản vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân rộng rãi với giai cấp tư sản, giữa các tập đoàn tư bản độc quyền, các công ty xuyên quốc gia, các trung tâm tư bản lớn tiếp tục phát triển. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự vận động của tất cả những mâu thuẫn đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định số phận của chủ nghĩa tư bản.”

 “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử….”

Về kinh tế, Văn hóa, Cương lĩnh 1991 chủ trương “Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.  Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu...”

 “ …Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.”

Đáng chú ý là Phiên họp của HĐLLTƯ được triệu tập, sau 30 ngày  Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007 tại tỉnh Đồng Nai ngày 26-2-2007.

Tại kỳ họp này công tác kiểm thảo sinh hoạt của Báo chí đã bị đưa lên bàn mổ, nhưng cũng nhìn nhận cán bộ ngành tư tưởng còn nhiều khiếm khuyết, chưa làm tròn nhiệm vụ.

Báo cáo tại Hội nghị kết luận : “ Công tác tư tưởng - văn hóa còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt; đã có cố gắng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhưng còn chậm và chưa sâu, thiếu tính nhạy bén; chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là đối với thanh niên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu của thực tiễn...”

NGUYỄN MINH TRIẾT

Sau Mạnh, vào ngày 25-3 (2007) Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước thực hiện Cuộc đối thoại với Thanh niên về một số vấn đề trong 2 tiếng đồng hồ.  Nhưng phần nhiều các câu hỏi và trả lời tập trung vào giáo dục, nghề nghiệp và tiến trình hội nhập sau khi gia nhập WTO (World Trade Organization).

Có  hai vấn đề nhậy cảm là  “lý tuởng của Thanh niên” và  “tình trạng du học sinh không chịu về nước sau khi tốt nghiệp” ở nước ngoài làm việc đã được đề cập.

Nguyễn Anh Tuấn, Đài tiếng nói Việt Nam hỏi: “Thưa chủ tịch, thanh niên chúng tôi luôn băn khoăn trong việc xác định lý tưởng của thế hệ trẻ trong tình hình mới. Xin Chủ Tịch nước cho chúng tôi lời khuyên về xác đinh lý tưởng và con đường thực hiện lý tưởng"”

Triết: “Tôi thấy câu hỏi của bạn rất thú vị và tôi cũng rất suy nghĩ về câu hỏi của bạn Anh Tuấn. Như chúng ta đã biết, đất nước còn nhiều khó khăn, trải qua nhiều năm chiến tranh, cho nên lý tưởng thời kỳ này đó là lòng yêu nước và tinh thần chống giặc xâm lược. Từ khi Đảng ra đời, được sự dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đồng thời lý tưởng của thanh niên cũng là lý tưởng của Đảng, Đoàn. Đó là không chỉ yêu nước mà còn cần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa, tiến lên xây dựng chủ nghĩa cộng sản và xây dựng thế giới không còn người bóc lột người.”

“Nhưng ai còn băn khoăn về việc xác định lý tưởng, thì trước mắt cứ xin hãy là một người công dân tốt, hãy nỗ lực rèn luyện, yêu thương đồng bào, đồng đội của mình. Xin chúc thanh niên luôn thành công với lý tưởng của mình.”

Thật ra chẳng những đã có những Thanh niên chỉ có “băn khoăn” về lý tưởng mà nhiều người đã hòai nghi về con đường “đinh hướng Xã hội Chủ nghĩa” của đảng.  Nhưng không ai dám biểu tình, xuống đường chống lại vì sợ bị chụp mũ “phản động”, bị bắt giam  mút mùa.

Những tấm gương  của Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Nhà báo Nguyễn Khắc Tòan, hai Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và Nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị đàn áp còn sờ sờ ra đấy.

Tuy nhiên, vào cuối cuộc đối thoại, Triết nói thêm với một số Bộ trưởng cùng tham gia trả lời, nhưng đồng thời cũng đe  dọa  Thanh niên  rằng họ chỉ có một lựa chọn theo hay không được phép chống  đảng.

Triết nói : “ Các đồng chí phải tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thanh niên và của thanh niên. Vừa rồi có câu hỏi trao đổi về lý tưởng của thanh niên hiện nay, của Đoàn, của Đảng. Tôi trân trọng và cho rằng cũng cần có những trăn trở. Nếu bạn chưa muốn xây dựng CNXH, không sao, nhưng trước hết bạn phải là người yêu nước, yêu đồng bào, rồi học tập, lao động hết mình, yêu thương đồng đội, đồng bào, sau đó hãy nâng lên lý tưởng về chủ nghĩa cộng sản. Miễn là bạn đừng chống lại chế độ, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng mà nhân dân ủng hộ.”

 “Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại vinh quang cho dân tộc, đấu tranh giải phóng dân tộc mà tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh- người suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chúng ta phải học tập tấm gương đạo đức của Người. Đi ngược lại là phản bội lại Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc mình. Chưa đồng tình thì không sao, nhưng khi nhận thức được thì phải đồng tình.”

Nói như Triết thì chẳng phải là  Đảng và Nhà nước CSVN chỉ cho mình quyền được yêu nước, theo quan điểm Cộng sản còn những ai cũng yêu nước nhưng không muốn chủ nghĩa Cộng sản thì không được quyền “bất đồng ý kiến” với đảng, dù chỉ trong ôn hòa "

Luận cứ này cũng thấy phảng phất  trong  bài viết của Báo Nhân Dân ngày 26-3-07: “ Hiện nay, thanh niên chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số và cơ cấu lao động. Cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ nền kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ... là sự chuyển dịch của lực lượng lao động trẻ. Số thanh niên lao động tự do, thiếu việc làm, thu nhập thấp... ngày càng lớn; thanh niên du học nước ngoài, thanh niên đi lao động xuất khẩu ngày càng tăng. Tuy nhiên, năng lực thực tiễn, tay nghề, chuyên môn và nhất là khả năng hội nhập của không ít bạn trẻ còn  nhiều bất cập, hạn chế. Đáng chú ý, bên cạnh những thanh niên có bản lĩnh chính trị, có nghị lực, trình độ... đã xuất hiện một bộ phận có tư tưởng sống thực dụng, thờ ơ với đời sống chính trị, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật...”

Triết cũng đánh hôi : “Ngày nay đất nước ta có nhiều tài năng trẻ trong công cuộc đổi mới góp phần vào sự phát triển của nước nhà. Tuy nhiên, tồn tại một bộ phận thanh niên yếu kém cản trở bước tiến của thanh niên Việt Nam, của đất nước. Đảng, Nhà nuớc và toàn xã hội rất quan tâm đến vấn đề này.”

Khi trả lời câu hỏi của Trần Lệ Thủy, du học sinh tại Úc cho rằng “Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách để thu hút nhân tài nhưng thực tế có nhiều trường hợp học sinh sinh viên Việt Nam khi học tập, nghiên cứu xong ở nước ngoài thì không trở lại nước nữa. Vậy các đồng chí lãnh đạo suy nghĩ gì về vấn đề này"”

Nguyễn Minh Triết: “ Tôi khẳng định rằng Đảng và Nhà nước ta hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học tập và nghiên cứu trong nước và du học ở nước ngoài. Nhưng nếu vì lý do nào đó, các em sau khi học tập ở nước ngoài mà không trở về nước, ở lại làm việc tại nước ngoài thì điều đó cũng không sao! Các em cứ bình tĩnh làm việc và đóng góp ở đó để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, còn khi nào các em muốn trở lại làm việc tại quê hương thì đất nước luôn “giang tay” với các em.”

Câu trả lời của Triết về vấn đề  có rất nhiều du học sinh ở lại nước ngoài làm việc không chịu về nước là một bước lùi của Nhà nước so với lập trường mấy năm trước đây từng có lúc đe dọa trừng phạt gia đình ở trong nước có con em không chịu hồi hương sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, trong suốt cuộc Đối thoại, không thấy Thanh niên nào hỏi về vấn đề Dân chủ và Tự do của đất nước trong khi phần đông thắc mắc lại đến từ những người đang làm việc trong các Đoàn hội hay Cơ quan của Nhà nước nên cuộc thảo luận cũng mất hào hứng.

Tình trạng “tâm tư đóng hộp” này  của Thanh niên trái hẳn với  cuộc thảo luận cởi mở được Chương trình tiếng Việt của Đài BBC tổ chức hồi tháng 10/2006, trong đó có nhiều người đã góp ý không sợ hãi gì.

Chẳng hạn như bài viết của Lê Trung từ Sàigòn khi trả lời sinh viên du học, cô Hoàng Lan ở Pháp, người  đã  phân tích tại sao Thanh niên trong nước không dám dấn thân vào lĩnh vực chính trị  đấu tranh đòi dân chủ và tự do.

Lê Trung viết: “ Những dòng suy nghĩ dưới đây được viết nhân khi tôi đọc bài viết Chính trị với giới trẻ của cô sinh viên Hoàng Lan, và đọc các bình phẩm của độc giả về bài này.

Tôi không có ý kiến gì về tính đúng sai của bài viết. Tuy nhiên bài viết đã khơi dậy được cái tính thờ ơ của những người ít bị đụng chạm cá nhân. Vâng, đa số thanh niên VN bây giờ thì nổi máu anh hùng lên khi bị ai đó đụng chạm tới lòng tự ái cá nhân. Nhưng đứng trước một thực trạng đáng buồn cho thế hệ của mình, cho dân tộc của mình thì tôi thấy họ vẫn im lặng đến độ thật đáng thương.

Hơn hai mươi năm nay, chúng ta làm gì có được một phong trào biểu tình hay chống đối của lực lượng sinh viên trước những chính sách sai trái của nhà nước, của quan chức đâu. Những phong trào đó ngày xưa đã từng làm điêu đứng chính quyền VN Cộng Hòa. Hay là ngày nay chính quyền này hoàn hảo lắm"!

Có người nói rằng, nền giáo dục ở VN ngày nay thì giống như một cái thị trường. Kiến thức, chữ nghĩa đã bị bọn đầu cơ biến thành hàng hóa không hơn kém.

Còn nền kinh tế ở VN ngày nay thì giống như một cái chiến trường. Ke" mạnh, có quyền, có súng chiếm ưu thế. Chính trị thì như một cái pháp trường. Bởi vì chỉ có cai trị chứ không cần có chính trị. Tất cả mọi tư tưởng khác biệt điều đã phải lên đoạn đầu đài từ khi còn trong trứng nước. Vì vậy xin chơ´ tra´ch tại sao thanh niên VN lại thờ ơ với chính trị.

Ngày xưa trước họng súng của kẻ thù, nhân dân ta không sợ chết vì bởi cái chết ấy được cho là cái chết vinh dự, vì dân, vì nước. Còn giờ đây, nếu làm chính trị thì cầm chắc lấy cái chết, chết hết sức nhục nhã vi` bị tru` u´m cái tội "phản quốc, phản dân". Chỉ co´ điều quốc và dân ở đây là những kẻ bụng đầy mỡ, ở nhà lầu, ngồi xe mẹc. Nghĩ  mà buồn.”

Một người tên Hùng viết : “Thân gửi anh Lê Trung, Anh nghĩ hệt ý tôi. Thế mà tôi cứ tưởng những suy nghĩ của mình là đơn độc, hoá ra cũng có vài thanh niên nghĩ như tôi sao" Chúng ta làm được gì, thưa anh"

“Nói thật, tôi không sợ súng sợ đạn bằng việc sợ bị vu cho là phản động, chống Tổ quốc, chế độ. Cho nên biết mà không dám nói, nhắm mắt làm ngơ trước nổi bất công mà đồng bào phải gánh chịu, trong khi bọn quan lại sung sướng hả hê.

Người ta nói :" quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Nhưng bây giờ câu nói ấy dường như lỗi thời và ngớ ngẩn rồi. Thật là buồn.”

 “Và buồn hơn khi các thế hệ sau mình vẫn tiếp tục bị nhồi sọ bằng những môn chính trị Mác Lê nin, sụn vai vì những cái như ơn Đảng ơn Chính phủ. Ở nước ta, Đảng cầm quyền được là nhờ các cuộc cách mạng bằng súng ống, cướp chính quyền. Cho nên Đảng rất sợ thanh niên nói chuyện chính trị, vì Đảng luôn sợ bị mất quyền.”

“Chính trị VN không có lựa chọn, không có cạnh tranh, nên nói khác cái mà Đảng nói được tặng cái mũ phản động ngay. Thành ra Đảng không những độc tài chính trị mà còn độc tài chân lý. Tôi nghĩ tôi đã bị nhồi sọ nhiều nhưng tôi không ngu, làm người có mắt để thấy, có tai để nghe, có cái đầu để suy nghĩ chứ.”

Nguyễn Nam, TP. HCM : “Cảm ơn bạn Lan đã có nhữngnhận xét sát với thời cuộc. Tôi chỉ không đồng ý với bạn ở 1 điểm: đó là bản chất của việc thờ ơ với chính trị của thanh niên.

Thực chất của việc thờ ơ này hoàn toàn không do sự vô lo, hay tự kỷ, chỉ biết lo vun vén cho bản thân về kinh tế. Nguyên nhân sâu xa là ở chổ: thanh niên muốn tham chính, chỉ có 1 con đường duy nhất là phấn đấu vào Đảng Cộng sản. Mà đâu phải ai cũng có thể chấp nhận ý thức hệ này để vào Đảng mà tham chính.

 “Đúng là Hiến pháp hiện thời có điều khoản cho tự do lập hội đoàn, không có điều khoản nào cấm lập Đảng chính trị, nhưng trên thực tế không có 1 văn bản nào hướng dẫn hoặc cho phép thực hiện. Hậu quả là có cũng như không có vậy.”

Thực tế những ai tự ý lập hội hay Đảng chính trị thì cái hệ luỵ của nó không nhỏ một chút nào; nhẹ thì bị Công an theo dõi, mời lên mời xuống, đi đâu cũng phải xin phép; nặn thì dính vào tội an ninh quốc gia. Mà muốn thay đối cả thể chế Cộng sản thì không ai làm nổi cả. Do vậy, việc an phận thủ thường, hoặc là bất mãn, phó mặc cho thời cuộc, mà nói đúng ra là thờ ơ với chính trị là con đường tất yếu sẽ đến với lớp trẻ hiện nay. Đó là điều đáng buồn và xa lạ trong thế giới sôi động hiện nay.”

Với những ý nghĩ rất thật và  phản ảnh tình hình thực tế của Thanh niên Việt Nam trên diễn đàn BBC, thiết tưởng Nông Đức Mạnh,Nguyễn Minh Triết và đảng CSVN cần suy nghĩ xem Thanh niên đang kỳ vọng gì vào đảng CSVN, hay họ đã quay lưng với chế độ từ lâu rồi "

(03/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
Mau quá anh nhỉ! Mới đó đã hai mươi chín năm. Không ngờ đi ăn cưới người cháu vợ ở Cali, gặp lại anh ở phố Bolsa sau gần ba mươi năm. Nhớ ngày nào bốn anh em: Ngọc, Nhất, Tâm, Thể, coi như tứ trụ vây quanh người anh đầu đàn, anh Lê Văn.
Sáng 30 tháng 4, khoảng 6 giờ 30, lệnh gọi tất cả sĩ quan và nhân viên chiến hạm đang sửa chữa tại Hải-Quân Công-Xưởng tập họp tại Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội. Một sĩ quan cao cấp Hải-Quân tuyên bố rã ngũ. Từ Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội trở lại HQ 402, với tư cách sĩ quan thâm niên hiện diện, Trung-Úy Cao Thế Hùng ra lệnh Thiếu-Úy Ninh – sĩ quan an ninh – bắn vỡ ổ khóa phòng Hạm-Trưởng, lấy tiền trong tủ sắt phát cho nhân viên để họ tùy nghi. Nhân viên ngậm ngùi rời chiến hạm, chỉ còn một hạ sĩ, một hạ sĩ nhất, một hạ sĩ quan tiếp liệu, vì nhà xa không về được.
Vấn đề, chả qua, là cả ba nhân vật thượng dẫn đều không thích cái thói xu nịnh và đã thẳng thắn nói lên những lời trung thực khiến ông Nguyễn Phú Trọng (và cả giới cầm quyền nghịch nhĩ) nên họ đành phải chịu họa – họa trung ngôn – giữa thời buổi nhiễu nhương. Trong một xã hội mà không có nhân cách người ta vẫn sống (thậm chí còn sống béo tốt hơn) thì những người chính trực bị giam trong Viện Tâm Thần … là phải!
Nay chánh phủ các nước nạn nhơn dịch vũ hán như Huê kỳ, Úc, Gia-nã-đại, Cộng hòa Séc, Đan-mạch, Estonie, Do-thái, Nhật-bổn, Lettonie, Lithuanie, Na-Uy, Nam Hàn, Slovènie, và Anh Quốc đã cùng nhau bày tỏ mối quan tâm và nghi ngờ về kết quả nghiên cứu tìm nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới vừa qua tại Trung Quốc và kêu gọi nên có nhận xét độc lập và hoàn toàn khoa học
Những con người bằng xương bằng thịt đang nằm trong nhà giam là những Nhá báo tự do. Họ đòi Đảng và nhà nước tôn trọng quyền làm người và các quyền tự do căn bản của họ. Do đó, trong báo cáo phổ biến ngày 13/01/2021, ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã tố cáo: “Trong suốt năm 2020, ngoài một số nhà bất đồng chính kiến trực ngôn, công an cũng bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản.”
Về địa dư, Ngã ba Ông Tạ là ngã ba đường Phạm Hồng Thái, nối dài Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng Tháng 8) và đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), với tiệm chụp ảnh Á Đông cao sừng sững, một thời là dấu mốc để nhận ra từ xa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.